Gyógypedagógia BA

Érettségi követelmények: magyar nyelv és irodalom és biológia v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, román, román nyelv és irodalom, szerb, szerb nyelv és irodalom, szlovák, szlovák nyelv és irodalom) és kötelező általános orvosi igazolás.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

K

Gyógypedagógia

270 000 Ft

8

A

L

K

Gyógypedagógia

250 000 Ft

8

 

Az orvosi igazolás nyomtatványa letölthető.

Az orvosi igazolást kérjük a mindenkori jelentkezési határidőig az e-felvételihez csatolni jelentkezéskor..

Választható szakirányok: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, logopédia szakirány

A 8 féléves gyógypedagógia alapképzési szakon a szakirányválasztás a 3. félév elején történik. Ekkor kell a logopédia szakirányt választóknak alkalmassági vizsgát tenniük.

- Kizárólag pedagógus diplomával rendelkezőknek! A gyógypedagógia alapképzési szak (logopédia szakirány, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány) levelező munkarendjére felvételt nyert hallgatók esetében, akik gyógypedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor szakképzettséget igazoló oklevéllel rendelkeznek, egyéni kérelem alapján a tanulmányi idő 6 félévre rövidíthető. Az egyéni kérelmeket (a választott szakirányt megjelölve!) a bihari.bianka@sze.hu email címre szíveskedjenek megküldeni legkésőbb 2016. augusztus 11-ig.

A szakot gondozó tanszék, a Gyógypedagógia Intézeti Tanszék. Az alapképzési szak szakfelelőse Dr. Jászi Éva egyetemi docens.

Kompetenciák

A gyógypedagógusok logopédia szakirányon képesek, illetve alkalmasak:

 • az orofaciális, fonációs, beszéd- és nyelvi zavarok és a specifikus tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) felismerésére, vizsgálatára, elkülönítésére (differenciáldiagnózisára);
 •  a zavarnak megfelelő logopédiai (nyelv- és beszédterápiás) ismeretterjesztő, prevenciós, nevelési-oktatási, fejlesztési, kezelési és terápiás feladatok megtervezésére és végrehajtására (ellátására) a 3—18 éves korú népesség körében a közoktatás területén, oktatási-nevelési és a pedagógiai szakszolgálatok körébe tartozó intézményekben, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel.
 •  alapfokú ismeretekkel rendelkeznek a logopédiai korai fejlesztés és az egészségügyi intézményekben megjelenő orofaciális, fonációs, beszéd- és nyelvi zavarokról, melyek lehetővé teszik a képzés második ciklusban való folytatását.

A gyógypedagógusok a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon képesek, illetve alkalmasak:

 • a tanulásban akadályozott (ezen belül az enyhén értelmi fogyatékos), a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és fiatalok speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis készítésére;
 • állapotuk és élethelyzetük javítására irányuló gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok megtervezésére és ellátására, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel;

továbbá

 • a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére, differenciált egyéni és csoportos fejlesztésre;
 • a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására;
 • a közoktatási vagy klinikai specializációnak megfelelően – szakmai irányítás mellett – a tanulási akadályozottsággal, zavarokkal és nehézségekkel, valamint a tanulásban akadályozott, a tanulási zavarokkal és nehézségekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére.

A képzésről

A szak megnevezése: GYÓGYPEDAGÓGIA (Special Needs Education)

A képzés időtartama: 7+1 félév

A teljesítendő kreditek száma: 210+30 kredit

A képzés összóraszáma: nappali tagozat: 4760 kontaktóra (mindkét szakirányon)

levelező tagozat: 985 kontaktóra (mindkét szakirányon)

A képzés főbb tanulmányi területei: általánosan művelő szakasz, gyógypedagógiai általános alapozó képzés, szakterületi képzés, szakági képzés.

logopédia szakirányhoz tartozó speciális ismeretek:

szakirányú alapozó ismeretek: a beszédsérültek gyógypedagógiája, pszichológiája, diagnosztikája; a logopédia története és fogalmi rendszere; a beszéd és hangképzési problémákat okozó leggyakoribb kórtényezők és azok orvosi rehabilitációja;

szakirányú szakterületi ismeretek: a beszédsérültek (logopédiai) diagnosztikájára és rehabilitációjára irányuló beszédterápia, egyéb terápiás fejlesztő módszerek, logopédiai kórképek, részképesség-zavarok (diszlexia, diszgráfia stb.) gyógypedagógiája, a 0-18 éves korú, valamint a felnőtt népesség logopédiai fejlesztéséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretek, szakirányhoz kapcsolódó külső szakmai gyakorlat;

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányhoz tartozó speciális ismeretek:

szakirányú alapozó ismeretek: a tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak kórtana, pszichológiája, pszichodiagnosztikája, pedagógiája, az oligofrénpedagógia és a tanulásban akadályozottak pedagógiájának története;

szakirányú szakterületi ismeretek: a tanulási nehézségek, tanulási zavarok és tanulási akadályozottságok szakpedagógiai és szakszociológiai alapjai (pedagógiai diagnosztika, tanulásban akadályozottak oktatásának és nevelésének szociológiája, a tanulási zavarok korai felismerése és terápiája, nehezen tanuló gyermekek az általános iskolában, tanulócsoportok vezetése, pedagógiai kommunikáció); a pszichikus rendszerek fejlesztésének módszertana (a kommunikációs, a kognitív, az orientációs, a szociális és a motoros képességek fejlesztése a műveltségi területek, tantárgyak, projektek keretében; diszpraxia, diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia, szociálpedagógiai alapismeretek); terápiás munka, tanulási technikák fejlesztése, módszertani ismeretek (képi kifejezés és feszültségoldás, bábterápia; szabadidő-pedagógia, szexuális nevelés, számítógépes tanulássegítés, speciális szakiskola, autisták pedagógiai fejlesztése, szabad tanulás), szakirányhoz kapcsolódó külső szakmai gyakorlat;

A hallgatóknak az abszolutórium részeként szakdolgozatot kell készíteniük.

A képzés helyszíne: Győr

Szakmai gyakorlat

A hallgatók gyakorlataikat óvodákban, gyógypedagógiai általános iskolákban, integráló (normál) általános iskolákban és tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságoknál teljesítik.

A szakmai gyakorlat részét képezik a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat előfeltétele a gyógypedagógiai alapképzési szak – a szakdolgozaton és záróvizsgán kívüli – minden követelményének teljesítése, az ezek teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése.

A végzettség szintje: alap (bachelor, rövidítve BA) fokozat

Az oklevél megnevezése:

gyógypedagógus, logopédia szakirányon (Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy))

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon (Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties))

Kimeneti feltételek

A diploma megszerzésének feltétele:

 • a tanulmányok alatt 210+30 kredit megszerzése
 • sikeres záródolgozat megvédése, záróvizsga teljesítése
 • nyelvi követelmény az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • gyógypedagógiai intézmények
 • integráló óvodák és iskolák
 • pedagógiai szakszolgáltatás intézményei

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Email: felveteli##kukac##sze.hu

 

Kép- és videótár