Kulturális mediáció MA - Keresztféléves

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

L

A

Kulturális mediáció

támogatott

4

M

L

K

Kulturális mediáció

300 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe
 az andragógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű népművelő, művelődésszervező, népművelő-könyvtáros, valamint egyetemi szintű népművelő, közművelődési előadó, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, művelődésszervező diplomát kiadó szakok.

2. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szak a bölcsészettudomány képzési területen a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területen az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területen a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szakok; valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, a tanító, a tanár, az egyetemi szintű humán szervező szakok.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi ismeretekből:

  • bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek;
  • kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
  • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;
  • gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzés célja

A kulturális mediáció mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a tényleges kulturális igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A megszerezhető végzettség

• végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA),

• szakképzettség: okleveles kulturális mediátor,

• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cultural Mediator.

Képzési modulok, tantárgycsoportok, tantárgyak

Alapozó ismeretkörök:

kulturális mediáció interdiszciplináris (a filozófiai, antropológiai, társadalomelméleti, kultúraelméleti, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, szociálpszichológiai, etikai, továbbá közgazdaságtani, politológiai és jogi) alapozó ismeretei, valamint bevezetés a kultúrakutatás empirikus folyamatába.

Szakmai törzsanyag, kötelező ismeretkörök:

a fenntartható fejlődés, a környezetkultúra és életminőség értelmezési kerete; a tudományos, technológiai és infokommunikációs kultúraközvetítés; a kulturális örökség interpretációja; a társadalmi tér különböző szintjein (lokális, regionális, nemzeti, globális) történő kulturális feltételrendszer – kulturális ellátás tervezése, kulturális fejlesztés; a modern és kortárs művészeti kultúra, a művészeti mediáció; a kulturális mediáció módszertana.

Szakmai törzsanyag, (kötelezően) választható ismeretkörök, differenciált szakmai ismeretek:

A későmodern társadalmak kulturális kihívásai, az európai és nemzetközi dimenziók a kulturális mediációban, a kulturális szervezetek és interkulturális projektek menedzsmentje, a mediátori kompetenciák fejlesztése, a kulturális mediáció célcsoportjai, a kultúrakutatás elmélete, empirikus módszerei.

Vizsgák, követelmények

A tárgyak kollokviummal vagy gyakorlati jeggyel abszolválhatók, a képzés diplomamunka elkészítésével és védésével, valamint komplex záróvizsgával zárul.

Nyelvi követelmény:

a mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből egy általános, államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, valamint egy további általános, államilag elismert, alapfokú (B1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

Magyar és nemzetközi kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci és nonprofit) intézményeiben, szervezeteiben. Hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben, kisebbségi esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi szervezetekben. Helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban.

 

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Mobil: 70/646-3108
Email: felveteli##kukac##sze.hu