Tanító BA

Érettségi követelmény:

kettőt kell választani:

Magyar nyelv és irodalom és biológia, vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), vagy matematika, vagy történelem, vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (pedagógia ismeretek)


Jelentkezés további feltétele: alkalmassági vizsga és egészségügyi nyilatkozat

A nyilatkozatot innen tudja letölteni: NYILATKOZAT

KÉRJÜK, HOGY AZ EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZATOT KITÖLTVE HOZZA MAGÁVAL AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁRA!

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

A

Tanító

támogatott

8

A

N

K

Tanító

190 000 Ft

8

A

L

A

Tanító

támogatott

8

A

L

K

Tanító

150 000 Ft

8

 

 

A képzésről

A képzés célja olyan pedagógia szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismerek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterképzés) történő folytatásához.

A választható műveltségi területek:

 • angol nyelv
 • német nyelv
 • magyar nyelv és irodalom
 • testnevelés
 • matematika
 • természetismeret
 • vizuális kultúra
 • ének-zene
 • ember és társadalom

A műveltségterület választására a felvételt nyert hallgatónak a beiratkozáskor van lehetősége.

A nyelvi műveltségterületet csak nappali tagozaton, középfokú C típusú nyelvvizsga vagy nyelvi érettségi meglétével lehet választani.

 

Kompetenciák

A képzés befejeztével a szakképzettséget szerzett hallgató ismeri

 • a társadalom működésének történelmi, eszmei strukturális és funkcionális összetevőit,
 • a közoktatás feladatrendszerét, stratégiáját, a nevelés történeti fejlődését,
 • a nevelés–oktatás elméletét, a személyiségfejlesztés folyamatát,
 • a 6-10 éves gyermek alapoktatásához szükséges szaktárgyi ismereteket és tantárgy-
 • pedagógiai eljárásokat,
 • a 6-10 éves gyermek művészeti neveléséhez szükséges szak és metodikai ismereteket,
 • egészséges életmód kialakításához és a testi neveléshez szükséges ismereteket,
 • a választott műveltségterület oktatásának 1-6. osztályra vonatkozó tartalmi és metodikai összefüggéseit.
 

Szakmai gyakorlat

A szak hallgatói a Kar gyakorló iskoláiban egyéni és csoportos megfigyeléseket és tanításokat végeznek. A gyakorlati képzés fokozatosan egyre nagyobb súllyal van jelen a hallgatói kötelezettségek között. Első félévekben csak megfigyeléseket, hospitálásokat végeznek, majd a gyakorlóiskolában tanítási órák részleteit tartják meg szakvezetői előkészítés után. Később már teljes órákat is tartanak csoporttársaik jelenlétében. A 6. félévre már olyan önállóságot érnek el, hogy egy teljes hetet eltöltenek külső iskolákban, ahol önállóan tanítanak és hospitálnak. A képzési időszak végére egy nyolchetes önálló szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol az iskolai élet minden területébe betekintést nyerhetnek és önálló pedagógiai munkát végeznek.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett hallgatók az általános iskola alsó tagozatán tanítói (napközi, …) feladatokat láthatnak el. A műveltségterületi képzés feljogosítja a tanító szakképzettséget szerzett hallgatót, hogy a szakterületnek megfelelően 6. osztályig taníthat.

Alkalmassági vizsga:

 

Tanító alapképzési szakon alkalmassági vizsga megléte szükséges. Aki több intézménybe jelentkezik, ezt a vizsgát egyszer kell letenni az Oktatási Hivatal beosztása alapján.

 

Azon jelentkezők részére – akinél az Egyetemünk a behívó intézmény – e-mailben küldünk vizsgabehívót. 

 

A vizsga követelményei:

Az ének- zenei alkalmassági vizsga követelménye:

- a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más- más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),

- a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus szinkópa kombinációból) tapsolással, kopogással;

- néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklés dúdolással vagy szolmizálva,

- a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a felvételiző rendelkezzék az ének- zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

 

beszédalkalmassági vizsga követelménye:

-10- 15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adunk.

-a szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

-Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák)?

-A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)?

-A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező?

A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

Kizáró okok:

-hangképzési rendellenességek,

-ritmuszavarok,

-a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

 

testi alkalmassági vizsga követelménye:

-közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),

-oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),

-egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,

-néhány lépés nekifutásból- keresztbe állított és felfordított- pad átugrása egylábról, érkezés páros lábra, guggolásba,

-célbadobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m- ről,

-labdaadogatások helybenfutás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,

-labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,

-felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),

-mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszban, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3- szor, férfiak: 6- szor).

Kizáró okok:

A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely inaktív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-14:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép


Telefon: +36 96 613 610

+36 70 646 3106

+36 70 646 3108


Email: felveteli##kukac##sze.hu