Tanító BA

Érettségi követelmény (kettő tárgyat kell választani): magyar és biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, olasz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (oktatási alapismeretek) és alkalmassági vizsga szükséges továbbá általános házi orvosi igazolás és tüdőszűrő lelet.

 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

K

Tanító

170 000 Ft

8

A

L

K

Tanító

150 000 Ft

8


A szak létesítése

A győri tanítóképzés több mint, 235 éves múltra tekint vissza. 1778. július 1-jén nyílt meg a Ratio Educationis rendelkezései alapján Győr város Nemzeti Iskolájában a történelmi Magyarország második mesterképző tanfolyama. A győri tanítóképzés 200. évfordulója alkalmából a főiskola 1978-ban felvette a nagy iskolaszervező, tudós pedagógus Apáczai Csere János nevét.

1995-ben a társadalmi változásnak és a felmerülő igényeknek megfelelően új oktatási forma került bevezetésre. Ekkor a jogelőd főiskola kialakította a négyéves tanítóképzés személyi, szakmai és tárgyi feltételeit, hátterét.

1990-től a tanítóképzéssel párhuzamosan a római katolikus, református és evangélikus felsőoktatási intézményekkel együttműködve hittantanári és hitoktatóképzés folyik. A hitéleti szakok felvételére eredményes felvételi vizsga után a beiratkozással egyidejűleg kerülhet sor.

2006. szeptember 1-jétől, amikor a magyar felsőoktatásban többciklusú képzési rendszer bevezetésre került, a tanító szak a pedagógusképzési területen alapképzési szaknak minősül. A képzés ideje nem változott és a tanulmányok befejeztével tanító szakképzettség szerezhető. A tanító alapképzési szak befejeztével a kapcsolódó master (mester) képzési szakokon (jelenleg akkreditáció alatt) lesz lehetőség a tanulmányok folytatására.

 

A képzési cél

A képzés célja olyan pedagógia szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismerek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterképzés) történő folytatásához

 

A választható műveltségi területek:

 • ember és társadalom
 • magyar nyelv és irodalom
 • idegen nyelv (angol, német, francia)
 • matematika
 • ének-zene
 • vizuális nevelés
 • testnevelés és sport
 • természetismeret

A műveltségterület választására a felvételt nyert hallgatónak a beiratkozáskor van lehetősége.

A nyelvi műveltségterületet csak nappali tagozaton, középfokú C típusú nyelvvizsga vagy nyelvi érettségi meglétével lehet választani.

 

Kompetenciák

A képzés befejeztével a szakképzettséget szerzett hallgató ismeri

 • a társadalom működésének történelmi, eszmei strukturális és funkcionális összetevőit,
 • a közoktatás feladatrendszerét, stratégiáját, a nevelés történeti fejlődését,
 • a nevelés–oktatás elméletét, a személyiségfejlesztés folyamatát,
 • a 6-10 éves gyermek alapoktatásához szükséges szaktárgyi ismereteket és tantárgy-
 • pedagógiai eljárásokat,
 • a 6-10 éves gyermek művészeti neveléséhez szükséges szak és metodikai ismereteket,
 • egészséges életmód kialakításához és a testi neveléshez szükséges ismereteket,
 • a választott műveltségterület oktatásának 1-6. osztályra vonatkozó tartalmi és metodikai összefüggéseit.

 

A képzésről

A tanító alapképzési szakon a képzés nappali és levelező tagozaton folyik.

A képzés időtartama: 8 félév

Az összes előírt tanóra: 3000 óra, a teljesítendő kreditek száma 240 kredit.

A képzés során pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti, valamint a választott műveltségterületnek megfelelően szakmai ismereteket sajátít el a hallgató.

 

Szakmai gyakorlat

A szak hallgatói a Kar gyakorló iskoláiban egyéni és csoportos megfigyeléseket és tanításokat végeznek. A gyakorlati képzés fokozatosan egyre nagyobb súllyal van jelen a hallgatói kötelezettségek között. Első félévekben csak megfigyeléseket, hospitálásokat végeznek, majd a gyakorlóiskolában tanítási órák részleteit tartják meg szakvezetői előkészítés után. Később már teljes órákat is tartanak csoporttársaik jelenlétében. A 6. félévre már olyan önállóságot érnek el, hogy egy teljes hetet eltöltenek külső iskolákban, ahol önállóan tanítanak és hospitálnak. A képzési időszak végére egy nyolchetes önálló szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol az iskolai élet minden területébe betekintést nyerhetnek és önálló pedagógiai munkát végeznek.

 

A végzettség szintje: alap (bachelor, rövidítve BA) fokozat

Az oklevél megnevezése: tanító

Az oklevél melléklete: a választott műveltségterületen a tanító szakképzettség igazolása.

 

Kimeneti feltételek

 

A diploma megszerzésének feltétele:

 • a tanulmányok alatt 240 kredit megszerzése
 • sikeres záródolgozat megvédése, záróvizsga teljesítése
 • nyelvi követelmény
 • egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett hallgatók az általános iskola alsó tagozatán tanítói (napközi, …) feladatokat láthatnak el. A műveltségterületi képzés feljogosítja a tanító szakképzettséget szerzett hallgatót, hogy a szakterületnek megfelelően 6. osztályig taníthat.

 

Tanító alkalmassági vizsga

Tanító alapképzési szakon alkalmassági vizsga megléte szükséges. 

 

Pótfelvételi eljárásban tartandó alkalmassági vizsga időpontja 

2016.08.18. 9.00

 

Orvosi igazolás letölthető itt.

 Az alkalmasságira hozza magával a kitöltött orvosi igazolás másolatát.

A tüdőszűrő eredményét fel kell tölteni a www.felvi.hu oldalon.

 

A tanító alkalmassági vizsga követelményei

Az ének- zenei alkalmassági vizsga követelménye:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más- más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),
 •  a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus szinkópa kombinációból) tapsolással, kopogással;
 • néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklés dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

 

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a felvételiző rendelkezzék az ének- zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

 

beszédalkalmassági vizsga követelménye:

 • 10- 15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adunk
 • a szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák)?
 • A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)?
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező?

A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

 

Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

 

testi alkalmassági vizsga követelménye:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból- keresztbe állított és felfordított- pad átugrása egylábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célbadobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m- ről,
 • labdaadogatások helybenfutás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszban, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3- szor, férfiak: 6- szor).

 

Kizáró okok:

A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely inaktív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.


Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-15:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép
Telefon: 96/613-610

Email: felveteli##kukac##sze.hu

 

Kép- és videótár