Állattenyésztő mérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

A

Állattenyésztő mérnöki

támogatott

4

M

N

K

Állattenyésztő mérnöki

350 000 Ft

4

M

L

A

Állattenyésztő mérnöki

támogatott

4

M

L

K

Állattenyésztő mérnöki

350 000 Ft

4

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a vadgazda mérnöki alapképzési szak.


Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele legalább 84 kredit megszerzése a természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek területéről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.

 

A képzésről

A képzés célja olyan okleveles állattenyésztő mérnökök képzése, akiktermészettudományos, agrár-műszaki, élelmiszergazdasági, termék-fel- dolgozási ésállattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-ter- melés, feldolgozás, értékesítés, szakmai feladatai megoldására, továbbá az állattenyésztés területén tervező,szintetizáló kutatási és innovációs tevékeny- ség végzésére. A végzettek alkalmasaktanulmányaik doktori képzés kereté- ben történő folytatására.

 

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.

 

Elhelyezkedés

A végzett okleveles állattenyésztő mérnökök elhelyezkedési lehetőségei sokré- tűek, mert akár saját, akár más gazdaságokban, állattartó telepeken irányító szerepet tölthetnek be, vagy megszerzett ismereteik alapján új vállalkozásba kezdhetnek. Lehetőségük nyílik tenyésztő-, nemesítő telepeken, közigazgatási-, vagy a természetvédelmi területeken speciális állattenyésztési feladatokat ellátni. Ezen felül szakigazgatási feladatok, valamint a szakmai kamaráknál felmerülő problémák megoldására is képesek.

 

Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)