Balesetvizsgálati szakértői feladatokra felkészítő szakmérnök

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészítő szakmérnök

230.000 Ft

2

10<50

távoktatás

Győr

MUSZ

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: 

Balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészítő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 

2. A megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészített szakmérnök

3. A szakirányú továbbképzés képzési terület: 

Műszaki képzési terület

4. A szakirányú továbbképzésbe történő felvétel feltétele:

a) Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzési területek valamelyikén:

 • közlekedésmérnök,
 • gépészmérnök,
 • mechatronikai mérnök,
 • járműmérnök,
 • villamosmérnök képzés.

továbbá

b) a Közlekedésbiztonsági Szervezet által szervezett balesetvizsgálói tanfolyam elvégzése

 

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév  

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik mérnöki megközelítésben a balesetvizsgálat szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak legyenek munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakterületükön felmerülő baleseti vizsgálatok elvégzésére, a bekövetkezési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására mérnöki szempontok figyelembe vételével.

A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: 

 • A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására alapozva a megszerzett mérnöki ismereteikre, 
 • A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, 
 • A lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására, 
 • A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, − szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat, 
 • Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, 
 • A műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • Rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére, 
 • Integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, balesetelemzés és értékelés területén, 
 • Állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozására, a balesetvizsgálat területén végzendő feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására.
 • A bemeneti feltételként meghatározott balesetvizsgálati tanfolyami képzés közlekedési ágazat szerinti (vasúti, légi, vízi) szakmai tevékenységre. 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

 • Kreativitás, rugalmasság, 
 • Probléma felismerő és megoldó készség, 
 • Intuíció és módszeresség, 
 • Tanulási készség és jó memória,
 • Széles műveltség, 
 • Információ feldolgozási képesség, 
 • Környezettel szembeni érzékenység, 
 • Elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 
 • A szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • Kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal, 
 • Alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Az e szakon végzettek – megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képesek

 • A balesetvizsgálattal kapcsolatos folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • Az összetett, többféle vizsgálati módszer összekapcsolásával megvalósuló balesetvizsgálati és elemzési folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • Képesek e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is;
 • Alkalmassá válnak a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozásra, és munkájukba való adaptálásra. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

Szakmai alapismeretek: 30 kredit 

 • Balesetvizsgálat folyamata
 • Biztonságirányítási rendszer és vizsgálata
 • Mentés, segélynyújtás
 • Rögzítetett adatok a balesetvizsgálatban
 • Balesetvizsgálat szempontjai
 • Ágazat specifikus események vizsgálata
 • Interjútechnika
 • Fotó-és videótechnika, Meteorológia
 • Orvos szakértői ismeretek
 • A balesetvizsgálat emberi tényezői

Gazdasági és humán alapismeretek: 11 kredit 

 • Szervezeti magatartás
 • Projektmenedzsment
 • Alkalmazott operációkutatás
 • Környezetvédelem

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 19 kredit

 • Mérnöki anyagismeret
 • Gépszerkezettan
 • Üzemeltetés, fenntartás
 • Munkavédelem
 • Rendszerelemzés
 • Minőségügy
 • Közlekedéstervezés

 

9. A szakdolgozat kreditértéke:  0 kredit

10. A diploma kiadásának feltétele: a Közlekedésbiztonsági Szervezet által elfogadott, a hallgató kérelmére kiadott, közlekedési ágazat szerinti 3 éves gyakorlat igazolása 

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Képzés kezdete: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9.000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szalain@sze.hu.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.


ÜgyintézőSzalai Nóra 96/613-733, e-mail: szalain@sze.hu

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!