BALESETVIZSGÁLÓI TANFOLYAM

BALESETVIZSGÁLÓI TANFOLYAM (160 órás)

1. A képzést folytató intézmény

Széchenyi István Egyetem

Felnőttképzési Központ

9026 Győr, Egyetem tér 1.

2. A képzés célja

A közlekedési vállalatok részére vasúti balesetvizsgálók kiképzése, a súlyos vasúti balesetek, a vasútibalesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V.8.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a szerinti, a vizsgálóbizottság nem kormánytisztviselő tagjára vonatkozó, képesítés megszerzése céljából.

3. Megszerezhető szakképesítés:

Vasúti balesetvizsgáló

4. Betölthető munkakörök:

Üzembentartói balesetvizsgáló

5. Végezhető tevékenységek:

  • üzembentartói balesetvizsgálat vezetése,
  • üzembentartói balesetvizsgálatban közreműködés,
  • üzembentartói balesetvizsgálatban szaktevékenység végzése,
  • üzembentartói balesetvizsgálati ellenőrzések végzése.

6. A képzésben való részvétel végzettségi feltételei:

A vonatkozó Rendelet 9. §-a szerint a vizsgálóbizottság nem kormánytisztviselő tagjára vonatkozó végzettségi feltételek a következők:

„a) egyetemi végzettség vagy mesterfokozat, és vasúti közlekedési szakterületen szerzett legalább hároméves gyakorlat, vagy

b) főiskolai végzettség vagy alapfokozat, és vasúti közlekedési szakterületen szerzett legalább ötéves gyakorlat”.

Az ezzel kapcsolatos KBSZ állásfoglalás szerint a vasúti szakterületen jelenleg balesetvizsgálati tevékenységet végzőknek el kell végezniük a balesetvizsgálói képzést, amennyiben ilyen képzettséggel nem rendelkeznek, vagy azt nem 2006 után szerezték. Amennyiben ezek a munkatársak állami felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, a jogszabály 2024. december 31-ig engedélyezi a tevékenység végzését, de a balesetvizsgálói tanfolyam elvégzését előírja. Ebből fakadóan azoknak a középfokú végzettséggel rendelkező, jelenleg is balesetvizsgálói tevékenységet végző munkatársaknak, akiknek ilyen képzettségük nincs, szintén el kell végezniük a tanfolyamot. Ennek alapján a képzésben való részvétel feltételei a következők: középiskolai végzettség, és a vasúti szakterületen szerzett legalább ötéves gyakorlat. Ebben a tekintetben a feltételek teljesítése a beiskolázó szervezet felelőssége.

7. A tanfolyam tantárgy- és óraszámrendje,

Tantárgy

Óraszám

1. Általános biztonsági–baleseti ismeretek

 

1.1.  Általános balesetvizsgálati ismeretek

22

1.2.  Biztonságirányítási ismeretek

14

1.3.  Balesetvizsgálat szolgáltatási szempontjai

 8

2. Balesetvizsgálat szempontjai

 

2.1.  Balesetvizsgálat pályás szempontjai

10

2.2.  Balesetvizsgálat forgalmi szempontjai

10

2.3.  Balesetvizsgálat jármű szempontjai

10

2.4.  Balesetvizsgálat biztosítóberendezési szempontjai

10

3. Balesetvizsgálat szakértői szempontjai

 

3.1.  Műszaki mentési és segélynyújtási ismeretek

 6

3.2.  Adatrögzítési ismeretek

14

3.3.  Fotó- és videotechnikai ismeretek

12

3.4.  Meghallgatás- és interjútechnikai ismeretek

16

3.5.  Balesetvizsgálati orvos szakértői ismeretek

 8

3.6.  Balesetvizsgálati meteorológiai ismeretek

8

3.7.  Emberi tényezők a balesetekben

12

Összesen

160

 

 

8. Képzési idő

(A Rendelet 9. §-a szerinti minimális tanfolyami időtartam: 160 óra)

 160 óra (az elméleti és a gyakorlati jellegű órák számát a tantárgyi tematikák tartalmazzák).

9. A tanfolyami képzés módszerei, keretei

A tantárgyi órák megtartása 120 óra  interaktív elektronikus keretrendszerben (coedu), folyamatos oktatói kapcsolattartással (maximum 72 órás válaszadási kötelezettséggel, önellenőrzési és beszámoltatási felülettel) kerülnek lebonyolításra, a 40 óra intenzív gyakorlat és esettanulmány feldolgozás pedig gyakorlati helyszíneken, szóbeli és audiovizuális előadás, illetve közös interaktív csoportmunka keretében történik, valamint a gyakorlati jártasság és alkalmazási készség megszerzése kiscsoportos tréningek keretében történik teremben, illetve megfelelő vasúti helyszíneken.

A tanfolyam besorolása: felsőfokú, kiképző jellegű,

A tanfolyam megrendezési formája: csoportos, max. 25 fő.

A képzés hely- és időrendje alkalmazkodik a beiskolázó intézmények vonatkozó igényeihez (hogy az a vállalat vezénylési rendjének, illetve az érintett munkatársak munkaidőrendjének és munkaütemezésének megfelelően illeszthető legyen, és lehetővé tegye a vállalati feladatok teljesítését is), illetve az oktatási intézmény órarendjéhez (kétórás tantárgyi blokkokban, 1 órát 45 percesnek tekintve, a kétórás blokkok között 10 perc szünetet tartva).

A képzés tanrendje innen letölthető.

10. A szakképesítés megszerzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei

Az általános követelményeket a tantárgyi vizsgákra és a záróvizsgára vonatkozóan a Széchenyi István Egyetem Felnőttképzési Központ Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.

A tanfolyam végén a hallgatók képesítő záróvizsgát tesznek, amelynek eredményes letétele után Vasúti balesetvizsgálói képesítést igazoló tanúsítványt állít ki a Széchenyi István Egyetem.

A záróvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi tantárgyból a tantárgyi aláírás megszerzése, és eredményes (legalább elégséges (2) osztályzatú) tantárgyi vizsga letétele.

A tantárgyi aláírás feltétele: a tantárgy elméleti és gyakorlati foglalkozásain való min. 80 %-os részvétel, és a tantárgyi követelményekben esetlegesen előírt feladatok, gyakorlatok teljesítése.

A tantárgyi vizsga a tantárgyi követelményekben előírt módon, szóban vagy írásban történik előadói vizsga keretében. A tantárgyi vizsgajegy a tantárgyi követelményekben esetlegesen előírt feltételek esetén folyamatos számonkérés módszerével is megszerezhető. 

Képzés díja: 210.000,- Ft + ÁFA

Képzés kezdete: 10 fő jelentkezése esetén

Jelentkezési határidő: folyamatos

Képzés helyszíne: Budapest, Baross Gábor Oktatási Központ (igény esetén Győr, Széchenyi István Egyetem)

A jelentkezési lap itt érhető el.

Vissza