Hallgatói jogviszony létesítése

 

A BEIRATKOZÁS  (hallgató jogviszony létesítése) karonként eltérő időpontokban lesz. Táblázatot majd a felveteli.sze.hu oldalon találja! A zökkenőmentes ügyintézés érdekében kérjük a táblázatban megjelölt időpont előtt 10 perccel korábban jelenjenek meg!


A beiratkozáshoz az alábbi okmányok, eszközök szükségesek:

  • 2006. január 1. előtt kiállított, eredeti érettségi bizonyítvány
  • 2003. január 1. előtt kiállított, eredeti nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal)
  • minden olyan dokumentum eredeti példánya, mely alapján a felvételi során pontot/többletpontot kapott,
  • Adatkezelési megbízás – tűzvédelem nyilatkozat A dokumentumot letöltve, kinyomtatva és kitöltve hozza magával a beiratkozásra!
  • Hallgatói kérdőív
  • minden bizonyítványról, oklevélről, egy-egy másolati példány,
  • személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldaláról egy jól olvasható másolat (lehet egy lapon),
  • adókártya és TAJ kártya (külföldi állampolgárság esetén a Nemzetközi biztosítási okmány) mindkét oldaláról egy jól olvasható fénymásolat, (lehet egy lapon a két kártya másolata, fontos, hogy jól olvashatóak legyenek az adatok és a vonalkód),
  • kék színnel író golyós toll

 

A hallgatói jogviszony

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A felvételi eljárás során született pozitív felvételi döntést követően hallgatói jogviszonyt kell létesíteni, különben a felvételi döntés érvényét veszti.

A tanulmányok megkezdése a hallgatói jogviszony létesítését (beiratkozás) követően passzív félévvel is lehetséges. A passzív félév a hallgatói jogviszony szüneteltetését jelenti. Ebben az esetben az iratkozási lapon írásban kell bejelentenie, hogy az első féléve passzív félév lesz. (visszapassziválás esetén is részt kell vennie az meghirdetett iratkozáson)

Az Egyetemen a Neptun Hallgatói Információs Rendszer (továbbiakban NEPTUN rendszer) működik, amelyről bővebb tájékoztató a neptun.sze.hu oldalon a „Neptun-hallgatói web bejelentkezés” linkre kattintva, a Letölthető dokumentumok között érhető el.

A NEPTUN rendszerbe történő belépéshez szükséges azonosító a NEPTUN kód, melyet az e-mail címére kiküldött döntéslevélben talál meg. Jelszava „Ne” karakter és a születési dátuma egybe írva (pontok nélkül, NeÉÉÉÉHHNN formátumban).

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben korábban Egyetemünk hallgatója volt és a fenti NEPTUN kóddal már lépett be a NEPTUN rendszerbe, abban az esetben jelszava változatlan.

A NEPTUN-ban elvégzendő feladatokról tanulmányai folyamán üzeneteket fog kapni. Nagyon fontos és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint az Ön kötelessége, hogy az üzeneteket folyamatosan figyelemmel kísérje. Ennek elmulasztásából az Önt ért hátrányokért az Egyetem nem vállal felelősséget. Ha a NEPTUN rendszerben beállítja az e-mail címét, akkor az Önnek címzett üzeneteket e-mailben is megkapja.

 

Órarend

Az első féléves tanrendjének elkészítését, azaz a tantárgy és kurzusválasztást első alkalommal az Oktatásszervezési Osztály végzi el Önnek.

A NAPPALI, LEVELEZŐ/TÁVOKTATÁSOS tagozatos hallgatók várhatóan augusztus 15-től kezdődően a NEPTUN rendszerben a Tanulmányok fülön az órarendre kattintva, majd a 2019/20/1 félévet kiválasztva megtekintheti saját egyéni órarendjét.

Kivételt képeznek ez alól a Művészeti Kar, valamint a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogász szakra felvett hallgatói – az ő órarendjüket az illetékes Kar készíti el, melyről felvilágosítást a beiratkozás során kaphatnak.

 

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS és ÖNKÖLTSÉGES FINANSZÍROZÁSI FORMA

Mind a magyar állami ösztöndíjas, mind az önköltséges finanszírozási formájú képzésen az Egyetemre történő beiratkozási eljárás része a beiratkozás alkalmával történő Nyilatkozat, illetve Képzési szerződés aláírása.

A Nyilatkozatot, illetve a Képzési szerződést a beiratkozáskor kapják kézhez a felvett hallgatók.

Az állami ösztöndíjas hallgató akkor iratkozhat be, ha a képzés feltételeinek vállalásáról szóló Nyilatkozat két példányát aláírja és az egyik példányt leadja a beiratkozás során a tanulmányi ügyintézőjének (jogszabályi háttér 2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról 28/A.-28/S. fejezet).

Az önköltséges hallgatók a Széchenyi István Egyetemmel Képzési szerződést kötnek (TJSZ 17. számú melléklete).

Az Egyetem ösztöndíjat, pénzbeli juttatást csak bankszámlára történő utalással fizet ki és a hallgató az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségeit is csak bankszámláról tudja teljesíteni. Ezért minden hallgató köteles gondoskodni arról, hogy már a beiratkozáskor rendelkezzen bankszámlával!

Az adóazonosító jel Egyetemünkön történő bejelentése nélkül pénzbeli juttatást folyósítani nem lehet.

A hallgatói jogviszony fennállása alatt az egészségügyi ellátásra való jogosultságot az Egyetem a TAJ szám és a személyes adatok Oktatási Hivatalba küldésével érvényesíti a beiratkozás után. A TAJ szám nélkül a bejelentés nem történik meg, és a hallgató egészségügyi ellátásra nem lesz jogosult!

 

DIÁKIGAZOLVÁNY

A hallgatói jogviszonyához kapcsolódó diákigazolvány megrendelése a beiratkozás után a NEPTUN rendszerben történik. A megrendelés folyamatát, konkrét lépéseit a neptun.sze.hu honlapon a „Diákigazolvány igénylés” című leírásban találja.

 

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK

Hallgatói jogviszony igazolást kizárólag a szorgalmi időszak második hetében lesz lehetőségünk kiadni a Tanulmányi Osztályon, fogadási időben.

 

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kari tanévnyitója

2019.09.09. (hétfő) 13.00

Helyszín: Egyetemi Hangversenyterem

 

A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Ünnepi szenátusi ülés

2019.09.06. (péntek) 10.00

Helyszín: Aula

 

Egyetemi tanévnyitó ünnepség minden I. évfolyamos hallgatónak       

2019.09.09. (hétfő) 10.00

Helyszín: Egyetemi Csarnok

 

A NAPPALI tagozaton az órarend szerinti oktatás 2019. szeptember 9-én (hétfő) 12.00 órakor kezdődik.

A LEVELEZŐ/TÁVOKTATÁSOS tagozaton az órarend szerinti oktatás a Neptun rendszeren beosztottak alapján történik.

 

Étkezni az Egyetemen vagy a környékén működő éttermekben, térítés ellenében lehet.

Kollégiummal kapcsolatos kérdésekben kérjük, keresse fel a kollegium.sze.hu oldalt.

 

A támogatási idő számításáról bővebb tájékoztatást az alábbi oldalon talál:

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/FIR_fuzet_06_Tamido_szamitas_HLG_20150131.pdf

Részlet a tájékoztatóból a 2006 előtt szerzett végzettségek esetén: A felhasznált támogatott félévek meghatározása során a hatályos jogi szabályozás szerint azon személyek esetében, akik 2006-02-01 után úgy kezdtek felsőfokú tanulmányokat, hogy a képzés megkezdése előtt már szereztek oklevelet valamely felsőoktatási intézményben 2006-02-01 előtt, de nem tudják igazolni annak költségtérítéses képzésben való megszerzését, 7 vélelmezett félévet kell a támogatási időhöz beszámítani. A hallgatónak ezen vélelemmel szembeni igazolása esetén az igazolásnak megfelelő számú félévet kell a támogatási időhöz beszámítani.