Hallgatói jogviszony létesítése

Hallgatói jogviszony létesítése

 

A BEIRATKOZÁS  (hallgató jogviszony létesítése) szakonként eltérő időpontokban lesz. Táblázatot majd a felveteli.sze.hu oldalon találja! A zökkenőmentes ügyintézés érdekében kérjük a pontos megjelenést!

 

A beiratkozáshoz az alábbi okmányok, eszközök szükségesek:

  • 2006. január 1. előtt kiállított, eredeti érettségi bizonyítvány
  • 2003. január 1. előtt kiállított, eredeti nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal)
  • minden olyan dokumentum eredeti példánya, mely alapján a felvételi során pontot/többletpontot kapott,
  • minden bizonyítványról, oklevélről, egy-egy másolati példány,
  • személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldaláról egy jól olvasható másolat (lehet egy lapon),
  • adókártya és TAJ kártya (külföldi állampolgárság esetén a Nemzetközi biztosítási okmány) mindkét oldaláról egy jól olvasható fénymásolat, (lehet egy lapon a két kártya másolata, fontos, hogy jól olvashatóak legyenek az adatok és a vonalkód),
  • kék színnel író golyós toll

 

A hallgatói jogviszony

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmében a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A felvételi eljárás során született pozitív felvételi döntést követően hallgatói jogviszonyt kell létesíteni, különben a felvételi döntés érvényét veszti.

 

A tanulmányok megkezdése a hallgatói jogviszony létesítését (beiratkozás) követően passzív félévvel is lehetséges. A passzív félév a hallgatói jogviszony szüneteltetését jelenti. Ebben az esetben az iratkozási lapon írásban kell bejelentenie, hogy az első féléve passzív félév lesz.

 

Az Egyetemen a Neptun Hallgatói Információs Rendszer (továbbiakban NEPTUN rendszer) működik, amelyről bővebb tájékoztató a neptun.sze.hu oldalon a „Neptun-hallgatói web bejelentkezés” linkre kattintva, a Letölthető dokumentumok között érhető el.

 

A NEPTUN rendszerbe történő belépéshez szükséges azonosító a NEPTUN kód, melyet az e-mail címére kiküldött döntéslevélben talál meg. Jelszava „Ne” karakter és a születési dátuma egybe írva (pontok nélkül, NeÉÉÉÉHHNN formátumban).

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben korábban Egyetemünk hallgatója volt és a fenti NEPTUN kóddal már lépett be a NEPTUN rendszerbe, abban az esetben jelszava változatlan.

 

A NEPTUN-ban elvégzendő feladatokról tanulmányai folyamán üzeneteket fog kapni. Nagyon fontos és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint az Ön kötelessége, hogy az üzeneteket folyamatosan figyelemmel kísérje. Ennek elmulasztásából az Önt ért hátrányokért az Egyetem nem vállal felelősséget. Ha a NEPTUN rendszerben beállítja az e-mail címét, akkor az Önnek címzett üzeneteket e-mailben is megkapja.

 

Órarend

Az első féléves tanrendjének elkészítését, azaz a tantárgy és kurzusválasztást első alkalommal az Oktatásszervezési Osztály végzi el Önnek.

 

Általános felvételi eljárásban felvett hallgatók számára:

A NAPPALI tagozatos hallgatók várhatóan augusztus 27-tól kezdődően, a LEVELEZŐ/TÁVOKTATÁSOS hallgatók várhatóan szeptember 3-től a NEPTUN rendszerben a Tanulmányok fülön az órarendre kattintva, majd a 2018/19/1 félévet kiválasztva megtekintheti saját egyéni órarendjét.

 

Pótfelvételi keretein belül felvett hallgatók számára:

A NAPPALI tagozatos, valamint a LEVELEZŐ/TÁVOKTATÁSOS hallgatók várhatóan szeptember 5-től kezdődően a NEPTUN rendszerben a Tanulmányok fülön az órarendre kattintva, majd a 2018/19/1 félévet kiválasztva megtekintheti saját egyéni órarendjét.

 

Kivételt képeznek ez alól a Művészeti Kar, az Egészségtudományi Kar (kivéve a Sport- és rekreációszervezés alapképzési, valamint a Rekreáció mesterképzési szakos hallgatók), valamint a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar felvett hallgatói – az ő órarendjüket az illetékes Kar készíti el, melyről felvilágosítást a beiratkozás során kaphatnak.

 

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS és ÖNKÖLTSÉGES FINANSZÍROZÁSI FORMA

Mind a magyar állami ösztöndíjas, mind az önköltséges finanszírozási formájú képzésen az Egyetemre történő beiratkozási eljárás része a beiratkozás alkalmával történő Nyilatkozat, illetve Képzési szerződés aláírása.

A Nyilatkozatot, illetve a Képzési szerződést a beiratkozáskor kapják kézhez a felvett hallgatók.

Az állami ösztöndíjas hallgató akkor iratkozhat be, ha a képzés feltételeinek vállalásáról szóló Nyilatkozat két példányát aláírja és az egyik példányt leadja a beiratkozás során a tanulmányi ügyintézőjének (jogszabályi háttér 2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról 28/A.-28/S. fejezet).

Az önköltséges hallgatók a Széchenyi István Egyetemmel Képzési szerződést kötnek (TJSZ 17. számú melléklete).

Az Egyetem ösztöndíjat, pénzbeli juttatást csak bankszámlára történő utalással fizet ki és a hallgató az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségeit is csak bankszámláról tudja teljesíteni. Ezért minden hallgató köteles gondoskodni arról, hogy már a beiratkozáskor rendelkezzen bankszámlával!

 

Az adóazonosító jel Egyetemünkön történő bejelentése nélkül pénzbeli juttatást folyósítani nem lehet.

A hallgatói jogviszony fennállása alatt az egészségügyi ellátásra való jogosultságot az Egyetem a TAJ szám és a személyes adatok Oktatási Hivatalba küldésével érvényesíti a beiratkozás után. A TAJ szám nélkül a bejelentés nem történik meg, és a hallgató egészségügyi ellátásra nem lesz jogosult!

 

DIÁKIGAZOLVÁNY

A hallgatói jogviszonyához kapcsolódó diákigazolvány megrendelése a beiratkozás után a NEPTUN rendszerben történik. A megrendelés folyamatát, konkrét lépéseit a neptun.sze.hu honlapon a „Diákigazolvány igénylés” című leírásban találja.

 

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK

Hallgatói jogviszony igazolást kizárólag a beiratkozást követő második héten lesz lehetőségünk kiadni a Tanulmányi Osztályon, fogadási időben.

 

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar kari tanévnyitója

2018.09.03. (hétfő) 13.00

Helyszín: Egyetemi Hangversenyterem

 

A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Ünnepi szenátusi ülés

2018.10.25. (csütörtök) 10.00

Helyszín: Aula

 

Egyetemi tanévnyitó ünnepség minden I. évfolyamos hallgatónak       

2018.09.03. (hétfő) 10.00

Helyszín: Egyetemi Csarnok

 

A NAPPALI tagozaton az órarend szerinti oktatás 2018. szeptember 4-én (kedd) 8.00 órakor kezdődik.

A LEVELEZŐ/TÁVOKTATÁSOS tagozaton az órarend szerinti oktatás a Neptun rendszeren beosztottak alapján történik.

 

Étkezni az Egyetemen vagy a környékén működő éttermekben, térítés ellenében lehet.

Kollégiummal kapcsolatos kérdésekben kérjük, keresse fel a kollegium.sze.hu oldalt.

 

A felveteli.sze.hu oldalról letöltött kérdőívet kitöltve hozza magával a beiratkozásra és adja le a Hallgatói Önkormányzat képviselőinek.

 

A támogatási idő számításáról bővebb tájékoztatást az alábbi oldalon talál:

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/FIR_fuzet_06_Tamido_szamitas_HLG_20150131.pdf

Részlet a tájékoztatóból a 2006 előtt szerzett végzettségek esetén: A felhasznált támogatott félévek meghatározása során a hatályos jogi szabályozás szerint azon személyek esetében, akik 2006-02-01 után úgy kezdtek felsőfokú tanulmányokat, hogy a képzés megkezdése előtt már szereztek oklevelet valamely felsőoktatási intézményben 2006-02-01 előtt, de nem tudják igazolni annak költségtérítéses képzésben való megszerzését, 7 vélelmezett félévet kell a támogatási időhöz beszámítani. A hallgatónak ezen vélelemmel szembeni igazolása esetén az igazolásnak megfelelő számú félévet kell a támogatási időhöz beszámítani.

 

TÁJÉKOZTATÓ A MESTERKÉPZÉSRE FELVÉTELT NYERT HALLGATÓKNAK

 

Azoknak a mesterképzésre felvett hallgatóknak, akiknek a kreditelismerési eljárás folyamán mesterképzésen pótolandó (MP) tantárgyakat írtak elő, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó pontjaira hívom fel a figyelmét!

 

47/A.§

(1)  A mesterképzésre történő felvételi eljárás keretében kiadott kreditbeszámítási határozatban rögzített, a képzés második aktív féléve végéig teljesítendő tárgyakat minden esetben mesterképzésen pótlandó (MP) kurzuson kell teljesíteni.

a ) Az MP kurzusokat félévente az OSZO írja ki, 

b ) Kurzusokra, a határozat alapján félévente a Tanulmányi Osztály veszi fel a hallgatókat,

c ) A kurzusok oktatóit az érintett tanszékek az OSZO által küldött értesítésre adják meg a HIR-ben.

(2)  Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak vonatkozásában a hallgató korábbi tanulmányai során megszerzett oklevele alapján minden előtanulmányi követelményt teljesítettnek kell tekinteni.

(3)  Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak ismeretanyagát a hallgató az adott tantárgy szerint illetékes oktató útmutatásával és konzultációs segítségével, de önálló tanulás útján is elsajátíthatja.

(4)  Az MP kurzusok hallgatói legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig kötelesek jelentkezni a kurzus szerint illetékes oktatónál az adott tantárgy féléves követelményeinek és azok teljesítése módjának megismerése céljából. Mind a követelményeket, mind a teljesítés módjára vonatkozó előírásokat a hallgatónak írásban meg kell kapnia.

(5)  A (4) bekezdésben megadott határidő elmulasztása esetén a hallgató a tantárgyat az adott félévben nem teljesítheti, az érintett oktató az aláírást megtagadja.

(6)  Az MP kurzuson teljesítendő tantárgyak félévi érdemjegye a követelmények teljesítése esetén a szorgalmi időszakban is megállapítható (folyamatos számonkérési forma), ill. vizsga számonkérési formájú tantárgy vizsgája a szorgalmi időszakban is lebonyolítható (egyedi vizsgajelentkezési időszak megadásával). Minden egyéb vonatkozásban a félévközi jegyre, ill. a vizsgára érvényes szabályokat kell alkalmazni.

(7)  Az MP kurzuson teljesített tantárgyak nem számítanak be az összesített korrigált kreditindexbe, a korrigált kreditindexbe, az ösztöndíjindexbe és a hallgató szakján történő kreditgyűjtésbe.

 

Győr, 2018. augusztus 24.

 

Dr. Kovács Zsolt

főigazgató