Közösségi és civil tanulmányok MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

L

K

Közösségi és civil tanulmányok

295 000 Ft

4


Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok:


bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés, a gazdaságtudományok, a jogi képzési terület alapképzési szakjai, az államtudományi képzési területről az igazgatás szervező, a közigazgatás szervező, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok.


Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 30 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

 • bölcsészettudományi
 • társadalomtudományi

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről

A Széchenyi István Egyetem Közösségi és civil tanulmányok MA szaka az ELTE-n folyó képzés után az országban másodikként teremt lehetőséget okleveles közösségi és civil fejlesztő szakemberek képzésére bővítve ezzel a hozzáférés lehetőségét elsősorban a nyugat-dunántúli, észak-dunántúli térségekben élők, de tulajdonképpen az egész Dunántúl számára.

A szakot vállaló oktató stáb elsősorban know-how-al bíró mesterember képéből, a „mit tud/képes megcsinálni” gondolatból indul ki; a miképpen képes a közösségfejlesztő az új, szokatlan, bizonytalan helyzetekben kreatív megoldásokat, eredményeket elérni az egyének és a közösségek/szervezetek kapcsolat- és viszonyrendszerében, így egy alapvetően reflektív és konstruktív szakembert feltételez és céloz meg. Facilitátort kíván képezni, akinek tevékenysége során a közösségek tagjai megtalálják az optimális cselekvésmódokat, életminőségük javítása céljából, akik bevonódnak a közösségek életébe, a civil társadalomba, és akiknek folyamatosan növekszik érdekérvényesítő képességük. E szakembernek alapvetően szüksége van a közösség tagjainak tudására, a velük történő partneri kapcsolatra, a velük való folyamatos párbeszédre, az egyéni tapasztalatok feltérképezésére és használatára, a csoportfolyamatokra, a teljesítmények folyamatos kutatására, értékelésére és elemzésére. 

Ehhez pedig a szakembernek diszkusszív, interaktív, innovatív tudásokra van szüksége; a problémák felismerésére és megértésére, az új tartalmak és szempontok befogadására, a vélemények kreálására és kimondására, vitatkozási, az érvelési és egyezkedési kultúra elsajátítására, a média és infokommunikációs eszközök által nyújtott tartalmak használatára, értelmezésére és kezelésére. 
E kompetenciák és tudások átadására vállalkozunk a képzés keretein belül.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik:

 • elkötelezetten vesznek részt a helyi közösségek fejlesztésében, az ott élők életminőségének javításában, a közösségben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésében
 • hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom és szervezetek jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil szervezetek életében eredményesen tevékenykedni
 • képesek lesznek a helyi közösségi fejlesztési folyamatokban, tervezési és értékelési eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folytatására, szakmai segítség nyújtására, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, különböző fejlesztési célú munkacsoportokban végzett hatásos és hatékony munkára, döntéshozatalra
 • képesek lesznek civil szervezetek, közösségek fejlesztésére, lokális és térségi hálózatok alakítására, hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében eredményesen tevékenykedni, forrásfejlesztésre, támogatásszervezésre
 • képesek lesznek interdiszciplináris teamben való hatékony munkára, valamint nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre
 • képesek lesznek fentiek tudományos kutatására, szakmai ismereteik átadására.

A gyakorlati képzés elemei

 • A hallgatók a  II., III., IV. félévben gyakorlati képzésen vesznek részt, azaz szervezeteknél, intézményeknél folytatnak közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket. A gyakorlati terepintézmények, szervezetek kiválasztásában segítséget nyújt a tanszék, továbbá
 • az intézményekkel, szervezetekkel, illetve tereptanáraikkal való folyamatos kapcsolattartással segítjük a hallgatók eredményes tanulási folyamatát. 
 • A gyakorlaton tapasztalatak feldolgozását kontaktóra keretein belül szeminárium formájában segítjük.

A tanszékeken folyó kutatási kapacitások lehetővé teszik a kísérleti tanulás megvalósítását a hallgatók képzési időszak alatti kutatási programokba, projektekbe történő bevonásán keresztül, ahol eddig is kiemelt szerepe volt a gyakorlati ismeretek megszerzésének, a későbbi munkavégzéshez szükséges kompetenciák learning by doing alapú kibontakoztatásának.

A szakon végzettek alkalmasak

 • a helyi társadalom szervezeti szereplőinek a kibontakozó helyi cselekvéshez szakmai és fejlesztői segítséget nyújtani,
 • közösségek fejlődésének elősegítésére, fejlesztésére,
 • az intézmények közötti kommunikáció és a közösségi, civil csoportok együttműködésének a fejlesztésére, ,
 • a tervezési, értékelési és fejlesztési folyamatokban szakmai segítőként való közreműködésre,
 • a helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés fejlesztésére,
 • hazai és nemzetközi programok, projektek tervezésére és támogatások szervezésére,
 • képzések és tréningek szervezésére és koordinációjára,
 • a társadalmi nyilvánosság folyamatainak szakmai segítésére,
 • érdekképviseleti munka végzésére.

A képzés keretében olyan szakemberek képzése valósul meg, akik a közösségi munka és a civil élet széles területén fogják tevékenységüket folytatni. A képzés képessé teszi a résztvevőket az integrált közösségi munka és a civil társadalom keretében együttműködésre, multi-diszciplináris és interprofesszionális team keretében folyó közös munkára.


Továbbtanulási lehetőségek

A szakon végzett hallgatóknak lehetősége van doktori képzésbe való bekapcsolódásra, Egyetemünkön leginkább a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola keretein belül.


Elhelyezkedési lehetőségek

A közösségi és civil tanulmányokat végzettek alapvetően két nagy területen helyezkedhetnek el:
1) a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységeket folytató szervezeteknél;
2) a  civil szektoron kívüli munkaadóknál.

A végzett hallgatók mind alkalmazotti státusz, mind vezetői pozíciók betöltésére alkalmassá válnak. Végzőseink legjelentősebb potenciális elhelyezkedési bázisai (szervezetei, intézményei):

 • alapítványok,
 • társadalmi szervezetek (egyesületek, klubok, körök),
 • szövetségek (ernyőszervezetek),
 • nonprofit gazdasági társaságok,
 • szociális szövetkezetek,
 • köz- és szociális foglalkoztatást végző szervezetek,
 • közösségi művelődési intézmények és jóléti-szociális ellátások,
 • önkormányzatok, államigazgatási szervek és egyéb szervezetek civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási referatúrái,
 • az érintett területek jogi szabályozásával, hatósági felügyeletével foglalkozó államigazgatási szervezetek,
 • bármely szervezet civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tárgyú pályázatokat lebonyolító szervezeti egysége,
 • forrásközvetítő, pályázati forrásokat kezelő, támogatási konstrukciókat lebonyolító szervezetek,
 • magyarországi és külföldi fejlesztő tevékenységek és projektek a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységek fejlesztésére,
 • pályázatíró és -lebonyolító szervezetek,
 • kutatóintézetek és -szervezetek,
 • a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységek végzésére felkészítő képző szervezetek,
 • a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási ismereteket közvetítő hagyományos és elektronikus kiadói és sajtó szervezetei,
 • az Európai Unió civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási témakörökkel foglalkozó hatóságai és szervezetei,
 • Európai Önkéntes Humanitárius Segélyezési Hadtest,
 • civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási témakörökkel foglalkozó egyéb államközi szervezetek,
 • európai civil szervezetek
 • nemzetközi civil szervezetek és projektek.


Nyelvvizsga

A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.