MÉHÉSZ KÉPZÉS (OKJ 32 621 02)

Munkarend

Fin. forma

OKJ képzés

Önköltség

Képzési idő (óra)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

időszakos

önköltséges

Méhész

180 000 Ft

320 óra(elmélet: 128 óra, gyakorlat 192 óra)

min. 20 fő, max. 40 fő

évente 1 alkalom

9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u.2.

mezőgazdaság

 

Megnevezés (engedélyszám): Méhész OKJ (32 621 02); E-000896/2014/A005

Felvételi követelmények: alapfokú iskolai végzettség, 18. életév, egészségügyi alkalmasság

Képzési idő: 320 óra

Kompetenciák: személyes, társas- és módszerkompetenciák

Ismeretkörök:

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a méhészetben a házi méhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat megtervezni, megszervezni, irányítani és elvégezni.

Tanterv:

  1. 11040-12 A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek 28 óra (elmélet: 16 óra; gyakorlat 12 óra)

Célja: Ismereteket szerezzen a méhészkedés történetéről, a mai méhészeti technológiák kialakulásának folyamatáról, valamint a méhészeti eszközök fejlődéséről. Megismerje és elsajátítsa a méhészkedést szabályozó jogforrásokat, előírásokat.  Az ember és a méh kapcsolata a történelem előtti időkben, az ókori kultúrák méhészete, a középkori Európa méhészete, a modern méhészet kialakulása, a magyar méhészet története, jogi alapfogalmak, jogalkotó szervek, jogforrások, Uniós jogharmonizáció a méhészetben, a méhészet létesítésének, méhcsaládok elhelyezésének jogi vonatkozásai, a méhek vándoroltatásának, közúti közlekedés és áruszállítás jogi vonatkozásai, a méhraj befogásának és a méhtartás felelősségének jogi vonatkozásai, a méhek kötelező méhegészségügyi vizsgálat végrehajtásának jogi vonatkozásai, a méhegészségügyi mintavétel és mintaküldés szabályai, a különböző okból elrendelt állategészségügyi hatósági zárlat jogi vonatkozásai, a vándoroltatás állategészségügyi jogi vonatkozásai, a műlép készítésének méhegészségügyi szabályai, mézhigiéniai rendelkezések, az állatgyógyászati készítmények használatának jogi vonatkozásai, a növényvédelem és a méhészet kapcsolatának szabályai, tennivalók és eljárások méhmérgezéskor, a kárfelmérési eljárás lefolytatásának folyamata, a méhanya neveléshez kapcsolódó jogszabályok, a mézforgalmazás jogi vonatkozásai, élelmiszeripari előírások a méhészeti termékekkel szemben, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény jogi vonatkozásai,munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

  1. 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok 19 óra (elmélet 9 óra, gyakorlat 10 óra)

Célja: Megismerkedjen a méhészeti vállalkozás megtervezését, alapítását, működtetését érintő szabályokkal, eljárásokkal valamint az ügyintézés menetével, nyomtatványokkal, az elektronikus ügyintézés alapjaival. Alapfogalmak, őstermelői tevékenység, a termelés ráfordításai és költségei, az egyes ágazatok jellemző költségei,a vállalkozás eredménye, a termelési folyamat és tényezői, a vállalkozás fogalma, jellemzői, a vállalkozási formák jellemzői, vállalkozás létesítése, az üzleti terv készítésének céljai, az üzleti terv felépítése, a vállalkozás működtetése, a vállalkozás átalakítása és megszüntetése, a szerződéskötés alapelvei, fontosabb szerződéstípusok, bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése, az üzleti tárgyalás feltételei, résztvevői, menete, a kommunikáció módszerei, eszközei, az üzleti levelezés szabályai, a fogyasztói magatartás, a piackutatás módszerei, marketingtevékenység,  fogyasztóvédelem, pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai, biztosítási lehetőségek az üzleti életben,a vállalkozás pénzügyei, hitelezés,adózás, a különböző vállalkozási formákra jellemző adózás,társadalombiztosítás, munkajogi, munkaügyi ismeretek, munkaszervezés, számítógépes nyilvántartás, beszerzés folyamata, raktározás, készletezés,leltározás, leltárkészítés, értékesítési módok, folyamata, árképzési stratégiák, mezőgazdasági kompenzációs felár, felvásárlási jegy

  1. 11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy 66óra (elmélet 38 óra, gyakorlat 28 óra)

Célja: Megismertetni a méhek testfelépítését, szerveit és a szervek működését, a méh egyedfejlődésének fázisait. Ismerje meg a méheket károsító betegségeket, ezek felismerésének módját, valamint az egyéb károsítókat és kártételüket. Ismerje meg a védekezés lehetőségeit és módszereit. Méhfajok,  méhfajták a méh testének felépítése, a mézelő méh élettanának összegzése, a méhegyedek és a méhcsalád fejlődése, a méhegyedek feladatai, a méhcsaládok tevékenységei és képességei, a méhek szaporodása, szaporítása, a méhanyával kapcsolatos jelenségek és fogalmak, méhszúrás, méhméreg hatása az ember szervezetére, az egészséges méh és az egészséges méhcsalád kritériumai, tömlős költésrothadás, feketekór , (méhbénulás)Egyéb vírusok okozta megbetegedések Nyúlos költésrothadás Európai költésrothadás költésmeszesedés, költéskövesedés, Nosema betegség, Amőba betegség, Varroa- atka kór, Légcsőatka kór, a fiasítás egyéb károsodásai, a méhek rovar kártevői, a méhek madár kártevői, a méhek egyéb kártevői (kétéltűek, hüllők, emlősök), a méhmérgezések, a laboratóriumi mintavétel és mintaküldés szabályai a fiasítás betegségének, a kifejlett méhek betegségének és méhmérgezés gyanúja esetén, a méhek gyógykezelésének humánegészségügyi vonatkozásai, a méhbetegségek humán egészségügyi vonatkozásai

  1. 11041-12  A méhészet technológiája 139 óra (elmélet 35 óra, gyakorlat 104 óra)

Célja: Megismerje a méhészetben használatos eszközöket, használatukat, javításuk módjait. Megismerje és elsajátítsa a méhészeti technológiákat, műveleteket, gyakorlati fogásokat, a későbbi önálló használat érdekében. Az ősi és modern méhlakások,

hazai és a legismertebb külföldi keret- és kaptártípusok, a kaptár felépítése, tartozékai, a méhészet létesítése és elhelyezése, a rajok befogása, méhcsaládok szaporításának módjai, a méhcsaládok kezelésének módjai és eszközei, a védőfelszerelések, a méhcsaládok be- és átteleltetése, a téli időszak méhészeti munkái, a pergetett méz termelése, a méz elvételének eszközei, a fedelezés, pörgetés, méztárolás eszközei, a mézfeldolgozás,-tárolás,-értékesítés, a lépes méz termelés és annak eszközei, a virágportermelés és annak eszközei, a viasztermelés és annak eszközei, a lépek, lépes méz és a virágpor tárolásának, megóvásának módjai, a viasz kinyerésének eszközei, a műlép készítés, fajtái, a műlépek tulajdonságai, a propolisz-termelés és annak eszközei, a méhméreg termelés alapjai, a vándorlás jelentősége és lebonyolításának módja, a munkát könnyítő anyagmozgatási megoldások, a keret összeállításának folyamata, a méhegészségügyi eszközök szakszerű használata

A kaptárok, keretek és méhészeti eszközök karbantartása

  1. 11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés 42 óra (elmélet 14 óra, gyakorlat 28 óra)

Célja: Ismereteket szerezzen a méhanya nevelés biológiai alapjairól, az anyanevelés különböző módszereiről, eljárásairól. Megismerje a méh anyanevelés gyakorlati fogásait. Ismerje a mesterséges termékenyítés folyamatát, eszközeit. Adatgyűjtés a méhcsaládokról (termelés, viselkedés, morfológia, egészségügy), a tenyészcsaládok és az apacsaládok kiválasztása, az anyanevelés időbeosztásának, ütemezésének megtervezése, a tenyész kaptár berendezése, a tenyész anyag szakszerű elvétele, az anyanevelés módszerének kiválasztása, az anyanevelés eszközeinek biztosítása, előkészítése (tenyészléc, tenyészkeret, keltető keret, keltető szekrény, bölcsőmártó fa, anyásító zárka, anyaszállító zárka, álcázó tű, pempőkiszedő kanál), anyabölcső mártás, dajka- és keltető családok berendezése, az anyabölcsők beálcázása, elfogadtatása és felneveltetése, kelőbölcső előállítása, párzatlan méhanya előállítása, pároztató kaptárok, kaptárpároztatók berendezése, petéző anyák előállítása, párzott anya megjelölése, pároztató kaptárok újra anyásítása, párzott anyák felhasználása, anyaváltás-előkészítés és ütemezés, postázott anyák fogadása, méhanyák és anyabölcsők szállítása, felesleges méhanyák értékesítése vagy tartalékolása, pempőtermelés eszközeinek előkészítése (tenyészléc, tenyészkeret, bölcsőmártó fa, álcázó tű, álca-eltávolító kanál, pempőkiszedő kanál),pempőtermelő családok kiválasztása, előkészítése, méhpempő kinyerés,pempőszűrés, szakszerű tárolás

 

  1. 11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás 26 óra (elmélet 16 óra, gyakorlat 10 óra

Célja: A nektár és virágporgyűjtés feltételeinek, a méhlegelő fogalmának megismerése. Ismereteket szerezzen a méhlegelőt alkotó növényekről és a méhészeti jelentőségükről. Felismerje a méhlegelő javításának, bővítésének jelentőségét, megismerje a méhlegelő javítás lehetséges módjait. Képessé váljon a megporzás jelentőségének bemutatására. A méhlegelő tágabb és szűkebb értelmezése, a virág részei, a virágpor termelődése, gyűjtése, szerepe a méhcsalád életében, a nektár termelődése, a nektártermelésre ható belső tényezők (örökletes sajátságok, a növény általános állapota, a nektármirigyek helye, a virág szerkezete, a virág fejlettségi állapota), a nektártermelésre ható külső tényezők (a talaj állapota és szerkezete, a talaj vízzel és tápanyaggal való ellátottsága, hőmérséklet, napfény, évszak, napszak, köd, szél, légnyomás,   oxigéntartalom), az édesharmat termelődése, a termelődésre ható környezeti tényezők, az édesharmat gyűjtése, az édesharmat-méz veszélyei, a propolisz termelődése, gyűjtése, a méhek általi felhasználása, a méhek virágválasztása, a táplálékforrás felderítése, helyének, irányának, távolságának, bőségének, illatának jelzése, méhlegelő erdei és díszfái, cserjéi (mogyorók, szilek, éger, gyertyán, nyárak, füzek, somok, juharok, galagonyák, berkenyék, vadkörte, kökény, madárcseresznye, tölgyek, keskenylevelű ezüstfa, gyalogakác, szedrek, fagyal, hársak, szelídgesztenye, csörgőfa, evódia, japánakác stb.)., a termesztett gyümölcsök (mandula, kajszi, cseresznye, meggy, alma, birsalma, naspolya, bogyós gyümölcsök stb.), termesztett lágyszárú méhlegelő növények (repce, bíborhere, somkórók, fehér here, baltacim, lóbab, lucerna, bükkönyök, pohánka, édeskömény stb.), vadon élő lágyszárú méhlegelő növények (hóvirág, gyermekláncfű, medvehagyma, kutyatej, somkóró, selyemkóró, baltacim, kakukkfüvek, bogáncsok, aszat, bükkönyök, tarlóvirág, szolidágó, asterek stb.), a méhcsalád tavaszi fejlődését elősegítő növények, a méhek számára főhordást biztosító növények (repce, akác, napraforgó), akác és napraforgó virágzása közötti időszak főbb áruméz termelő növényei (selyemkóró, mézontófű, hárs, levendula, szelídgesztenye, mustár, olajretek, bükköny, somkóró stb.), a napraforgó virágzást követő főbb áruméz termelő növények (szolidágó, édeskömény, pohánka, lucerna, tarlóvirág stb.), az akác a hazai méhlegelőben, fehér akác (Robinia pseudoacacia) származása, elterjedése, termőhelyi adottságok, az akác virágzásának kezdetére ható tényezők, az akácvirágzás kihasználása vándorlással, az akác mézelésére ható tényezők

 

Az OKJ bizonyítvány megszerzésének  feltételei:

 

- elméleti és gyakorlati foglalkozásokon való min. 80 %-os részvétel,

- a vizsgára bocsájtás feltétele a a sikeres modulzáró vizsgák teljesítése

- szóbeli és írásbeli záróvizsga

 

Kapcsolattartó: Réder Krisztina, 0696/566-781, reder.krisztina@sze.hu

                          Jankó-Knapp Gabriella, 0696/566-782, janko-knapp.gabriella@sze.hu

 

Szakfelelős: Dr. Vér András

Képzés kezdete: 2018. 03. 02

Jelentkezési határidő: 2018.02. 27.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITT!