Munkavédelmi Tájékoztató

Munkavédelmi tájékoztató

 

Célja: a balesetek megelőzése.

Minden hallgató köteles az egyetem oktatóival, dolgozóival együttműködni a balesetek megelőzése érdekében, megismerni és betartani az általános, a kollégiumi és laboratóriumi előírásokat.

Az épületeket, helyiségeket, berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően, a meghatározott nyitvatartási időben és feltételek mellett szabad használni.

Testnevelési foglalkozások, laboratóriumi és egyéb gyakorlatok előtt a speciális baleset-megelőzési ismereteket el kell sajátítani, a foglalkozást irányító oktató útmutatása szerint. Ismerni kell a használati, kezelési útmutatókat, előírásokat és ezeket maradéktalanul be kell tartani. (Liftek, kollégiumi eszközök, laborfelszerelések, stb.)

Az alkalmazott és használt eszközök, gépek, szerszámok stb. kezelése során gondoskodni kell a saját és a környezetben lévők testi épségének, egészségének megóvásáról. Az utasításokat végre kell hajtani!

Az egyetem területén is kötelező érvényű a KRESZ, de tekintettel a nagy területre egyébként is ajánlott az óvatosság a közlekedésben. Az egyetem épületein belül a közlekedés során tartózkodni kell minden olyan magatartástól, amely saját vagy mások testi épségét veszélyezteti. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a padlóburkolatok nedvesség hatására csúszóssá válhatnak. Lezárt, elzárt, elkerített területre, helyiségekbe tilos belépni. A tiltó, figyelmeztető táblák utasításait maradéktalanul be kell tartani.

Az alkoholfogyasztás, kábító-bódítószer használata tilos az oktatási és munkahelyeken, hatásuk alatt fokozott a baleseti veszély! Az alkohol, kábító-bódítószer hatása alatt álló személy az oktatási, labor munkában nem vehet részt.

Ismeretlen anyagok, vegyszerek használata esetén a gyakorlatot vezető oktató utasításai, ill. a technológiai leírás szerint kell eljárni. Az előírt egyéni védőeszközök alkalmazása minden esetben kötelező. A laboratóriumokon kívül kísérletezni, más helyiségekbe tűzveszélyes, maró, robbanó anyagot bevinni tilos.

A kollégiumi helyiségekben használható elektromos készülékek körét a kollégiumi szabályzat határozza meg. Ezeken kívül még bevinni is tilos más készüléket! Tilos és életveszélyes a szabálytalan csatlakozó vezetékek, a sérült vagy szakszerűtlenül javított, átalakított elektromos berendezések használata. Saját tulajdonú – nem tiltott – eszközt, készüléket, berendezést mindenki csak saját felelősségére használhat.

Testnevelés és sportfoglalkozásokon fokozott a balesetveszély, ezért az ezeket irányító oktatók-edzők utasításait maradéktalanul be kell tartani.

Az eszközöket használat előtt szemrevételezéssel vizsgálni kell. Balesetveszélyt – hibás eszközt, műszaki meghibásodást, hiányos burkolatot stb. – jelenteni kell az illetékes oktatónak, egyetemi dolgozónak. Ilyen körülmények közt nem szabad a tevékenységet folytatni. Javítással, hibás berendezés kiiktatásával csak az ezzel megbízott személy foglalkozhat.

Testnevelés órán, laboratóriumi foglalkozásokon rosszullét vagy betegség esetén, mozgást-észlelést befolyásoló gyógyszer hatása alatt nem szabad részt venni. Balesetveszélyt – hibás eszközt, műszaki meghibásodást, stb. – az illetékes oktatónak, vagy egyetemi dolgozónak jelenteni kell.

Baleset, sérülés jelzése:

A balesetet, sérülést észlelő személy azt azonnal jelezni köteles.

Jelzés a mentőszolgálat felé:

  • Közvetlenül a 104-es, illetve a 112-es telefonszámon.

A JELZÉSNEK MINDEN ESETBEN TARTALMAZNIA KELL:

  • mi történt?
  • mennyi sérült van
  • a helyszín pontos adatait
  • megközelítési lehetőségeit
  • a bejelentő neve és a bejelentésre használt telefon száma

Baleset bekövetkeztekor haladéktalanul gondoskodni kell a sérült egészségügyi ellátásáról (orvosi rendelő, mentők). Az eseményt késlekedés nélkül jelenteni kell a foglalkozásokat vezető oktatóknak, az épület portaszolgálatának. A kiérkező mentőket fogadni kell, és a helyszínre kísérni, ha erre nincs lehetőség, a portaszolgálatot kell felkérni erre a feladatra.

                              

Győr, 2019. július 26.                                                                              Dr. Kovács Zsolt

                                                                                                                  főigazgató