Pótfelvételi 2014 - mester képzések

Műszaki Tudományi Kar

Gazdaságinformatikus MSc
Infrastruktúra-építőmérnöki MSc (magyar és angol nyelven)
Járműmérnöki MSc (magyar és német nyelven) Image
Közlekedésmérnöki MSc
Logisztikai mérnöki MSc
Mérnök informatikus MSc
Gépészmérnöki MSc
Műszaki menedzser MSc
Szerkezettervező építészmérnöki MSc
Tanári mérnöktanár MA (gépész-, közlekedésmérnök, mérnök informatikus)
Villamosmérnöki MSc

 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Logisztikai menedzsment MSc
Marketing MSc (magyar és angol nyelven)
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA
Vezetés és szervezés MSc

 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Európai és nemzetközi igazgatás MA

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet

Közösségi és civil tanulmányok MA

 
       

 

Műszaki Tudományi Kar


Gazdaságinformatikus MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

L

K

Gazdaságinformatikus

325 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: gazdaságinformatikus alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

Azon szakok esetében amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 70 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

 • természettudományos ismeretek (10 kredit): analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány;
 • gazdasági és humán ismeretek: (20 kredit): közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtuományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek;
 • informatikai ismeretek (40 kredit): számítógéparchitektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

Az alapvető tananyagon túl olyan speciális informatikai témák elméleti tárgyalásával is mélyebben foglalkozunk, amelyek önálló ismeretként egyáltalán nem, vagy csak érintőlegesen jelennek meg az ország többi egyetemén. Ilyenek az informatikai beruházások megtérülését, a legkorszerűbb rendszerfejlesztési módszertanokat és technikákat érintő tárgykörök, az üzletmenet-folytonosság biztosításának, az informatikai biztonságnak a kérdései, a szervezetfejlesztési és döntéstámogató modellek, módszerek és megoldások, valamint a fuzzy rendszerekkel, az intelligens rendszerekkel vagy a vállalati integrációval foglalkozó tárgyak. A megfelelő képességekkel, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel és kutatási ambícióval rendelkező hallgatók részt vehetnek a tanszékeken folyó kutatói, kutatás-fejlesztési munkákban, tudományos eredményeiket publikálhatják, illetve szakmai fórumokon is bemutathatják.


Továbbtanulás

A szak elvégzését követően egyetemünkön az alábbi intézetekben folytathatóak a tanulmányok: Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola.

Elhelyezkedés

A gazdaságinformatikusok iránti növekvő kereslet egyrészt az információs társadalom fokozott térnyerésének, másrészt pedig az informatikának az értékteremtő folyamatokban betöltött egyre markánsabb szerepének köszönhető. Hiány van a bonyolult összefüggéseket feltáró, mély gazdasági elemzéseket végző, az üzleti folyamatok hatékonyságát informatikai támogatással növelő magas képzettségű, a szervezeti vezetéssel együttműködni tudó szakemberekre. Olyan mérnökökre, akik képesek üzleti és pénzügyi analízisek végzésére, a trendszámításokhoz és kockázatelemzésekhez alkalmazni tudják a matematikai statisztikai módszereket és a professzionális szoftvereket, üzleti intelligencia megoldásokkal, adatbányászati eszközökkel támogatják a vezetést a döntési munkában, és korszerű kommunikációs megoldásokat használnak a partnerekkel és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz.

A szakon végzettek informatikai vezetőként, projektvezetőként, fejlesztőként, szakértőként, senior tanácsadóként, infrastruktúra-menedzserként egyaránt magas színvonalú teljesítményre képesek. Az elhelyezkedési lehetőségek igen széles skálát mutatnak: nagyobb vállalatoknál, kisebb vállalkozásokban, az üzleti és a közszolgálati szférában egyaránt sikeres karrier vár hallgatóinkra.

Az IT-beruházásokkal, gazdasági számításokkal és hasznossági elemzésekkel kapcsolatos ismereteik birtokában a végzősök alkalmasak lesznek az informatikához kapcsolódó, arra erősen támaszkodó szakterületek szakértőivel együttműködve (például: kontrolling, pénzügy, számvitel) az IT-lehetőségeket eredményesen kihasználó vezetőként dolgozni.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

[vissza az oldal tetejére]

 

Gépészmérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

K

Gépészmérnöki

305 000 Ft

4

M

L

K

Gépészmérnöki

305 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.

2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

Azon szakok esetében amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 80 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

 • természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
 • szakmai ismeretek (40 kredit): általános géptan, elektrotechnika, gépszerkesztés alapjai, CAD/CAM alapjai, gépelemek, gépészmérnöki alapismeretek, fémek technológiája, polimer anyagtudomány és technológia, gépgyártástechnológia, informatikai rendszerek, programtervezés, mérés és jelfeldolgozás, áramlástechnikai és kalorikus gépek, irányítástechnika, anyagmozgató gépek és rendszerek, biztonságtechnika, vegyipari és energetikai gépészet, minőségbiztosítás, mobil gépek, mezőgazdasági gépek, gép és terméktervezés, környezetipar.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről:

A Gépészmérnök mesterszakon végzett hallgatók elmélyült elméleti, műszaki, tudományos ismeretekkel rendelkeznek a gépészeti anyag- és gyártástechnológiák területén, az elméleti tudásanyag mellett gyakorlati ismereteket is szereznek. Az elméleti és gyakorlati képzés eredményeképpen képessé válnak komplex, magas szintű problémamegoldásra, korszerű módszerekkel való tervezésre, fejlesztésre, innovációs célok kidolgozására, kutatómunka végzésére.

A képzés kiemelt hangsúlyt fektet az anyag- és gyártástechnológiák területére.

A szak indításának tudományos hátterét biztosító, országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhelyek tudományos, K+F programjaiba a gépészmérnök MSc hallgatóink is bekapcsolódnak:

 • A Műszaki Tudományi Karon az őszi és a tavaszi szemeszterben is megrendezik a TDK konferenciákat. Több szakterületen, különböző szekciókban mutatják meg a hallgatók az oktatói témavezetéssel kidolgozott tudományos munkáikat. Ehhez nemcsak konzultációs segítséget kapnak, hanem a kiválóan felszerelt laboratóriumokban és műhelyekben is lehetőséget kapnak kísérleti témák kidolgozásához.
 • Ugyancsak a kari műhelyekben, laborokban folyik az egyéb hallgatói országos és nemzetközi versenyekre való felkészülés is, szintén oktatói témavezetéssel. A SZEngine, SZEnergy, Formula Student és Pneumobil elnevezésű, alternatív járműveket építő diákcsapatok saját műhelyekben dolgozhatnak, részben egyetemi, részben az Audi Hungária Kft. támogatásával. Ezen kívül országos CAD/CAM versenyekre is rendszeresen készülnek diákcsapatok, továbbá számos pályázati lehetőség áll egyéni vagy csoportos K+F pályamunkák kidolgozására.
 • A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpontban, valamint a Járműipari Kutatóközpontban külön helyiséget kaptak a diákkutatók, saját munkahellyel, számítógépes, internetes támogatással, számos speciális eszköz és mérnöki szoftver elérhetőségével.
 • Az egyetemi, kari tudományos pályázatok és ipari K+F projektek kidolgozásán rendszeresen dolgoznak hallgatók is az oktatók vezetése mellett. A kutatásba bevont hallgatók száma tekintélyes, félévenként megközelíti a 100 főt is.
 • A Gépészmérnök Hallgatók Országos Találkozójának rendezvényét egyetemünk alapította kb. 10 évvel ezelőtt. Minden tavasszal néhány napra összegyűlnek Győrben az ország gépészmérnökképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményének (gépészmérnök) hallgatói. Az 5-6 fős csapatok versenyét Győr térségében tevékenykedő vállalkozások szponzorálják, a szponzorálás mellett érdekes, izgalmas versenyfeladatokat írnak ki a csapatok számára. Minden részvevő csapatot díjaznak, a legjobban teljesítő csapatok különdíjban részesülnek. A részvevők száma 100-200 fő között van. Népszerű, erősen motiváló rendezvényről van szó, a tehetséges hallgatók ma már tervezetten készülnek az eseményre.

Gyakorlatorientált képzésünkön az oktatás a következő szakterületeken hallgatói vagy kutatói laborgyakorlatok környezetében történik:

 • anyagtulajdonságok, anyagvizsgálat, hibaanalízisek, meghibásodási folyamatok, minőségbiztosítás anyagvizsgálati kérdései,
 • képlékeny alakítás, térfogat alakítások (öntés, fröccsöntés, kovácsolás), valamint a lemezalakítások (kivágás, lyukasztás, hajlítás, mélyhúzás) számítógépes szimulációi, technológiai tervezése, elemzése,
 • hegesztett szerkezetek gyártása és minőségbiztosítása,
 • hagyományos és NC vezérlésű forgácsolási technológiák, CAD/CAM rendszerek,
 • polimer technológiák, hőre keményedő és hőre lágyuló polimerek technológiái,
 • különleges megmunkálási technológiák, többek között gyors prototípusgyártás,
 • mérnöki analízisek szoftvereszközei: CAD/CAM, képlékeny alakítás analízisei, szilárdságtani, hőtani, áramlástani analízisek, gyártási folyamatok tervezése, gyártásoptimalizálás

A Széchenyi István Egyetemen a mérnökhallgatók oktatását kiszolgáló műhelyek és laboratóriumok kialakítását és fejlesztését hosszú ideje tervezetten végzik. A korszerű eszközökkel, berendezésekkel képesek kiszolgálni a térség ipari vállalkozásainak egyedi, speciális problémamegoldásait, K+F projekteket, kutatási pályázatokat. Általánosan jellemző, hogy az ipari és kutatási projektekben az egyetemi hallgatók együtt dolgoznak az oktatókkal, kutatókkal. A projektek nagy része foglalkozik szerkezeti anyagok tulajdonságaival, tönkremenetelével, gyártási, technológiai problémákkal. A legtöbb ipari, kutatási projektben jellemző a hallgatók foglalkoztatása.

 Továbbtanulási lehetőség

 Hallgatóinknak lehetőségük van helyben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában (MMTDI: http://mmtdi.sze.hu, Széchenyi István Egyetem, Győr) folytatni tanulmányaikat.

 A mesterképzés elvégzésével számos különböző területen helyezkedhetnek el sikeresen hallgatóink. Ilyenek például az általános gépészmérnöki szakterületek, az anyag és gyártástechnológiákhoz kapcsolódó szakterületek. A műszaki, gépészeti termékekkel, technológiákkal kapcsolatos szakértői, szaktanácsadói, kereskedelmi tevékenységeket épp úgy elvégezhetnek, mint a műszaki tudomány gépészeti tudományokhoz kapcsolódó, vagy más műszaki tudományokban a gépészet határterületeihez tartozó K+F+I tevékenységeket.

A visszajelzések alapján diplomásaink az általános gépészeti tervezéssel, gyártással, anyag- és gyártástechnológiákkal foglalkozó, vagy speciálisan járműgyártással, vagy beszállítói tevékenységgel foglalkozó, továbbá K+F,  innovációs és kutatási tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoknál, intézeteknél helyezkednek el.  

Győr térségében, valamint Nyugat-Magyarországon meghatározó ipari és gazdasági szerepe van a járműgyártó nagyvállalkozásoknak, mint pl. az Audi Hungária Kft., a Rába Járműipari Holding Nyrt., az Opel Magyarország Kft., a Magyar Suzuki Zrt. Ehhez kapcsolódóan számos jármű, vagy motoralkatrész gyártó nagyvállalkozás is, mint pl. a Nemak Győr Kft. alumíniumöntödéje, az SMR Kft., a világ legnagyobb autótükör-gyártó vállalkozása is ebben a térségben tevékenykedik, és elsősorban Győrben végzett mérnökök munkájára számítanak.

A nagyvállalkozások mellett szintén jelentős gazdasági szerepe van a járműipari beszállító, valamint a járműipartól független, gyártási, technológiai tevékenységet folytató kis- és középvállalkozásoknak, mint pl. IGM Robotrendszerek Kft, Innonet Kft, Jankovits Hidraulika Kft, Graboplast Kft, Melecs Kft, Borsodi Műhely Kft., PerKor Kft, stb, ahol szintén számítanak a győri gépészmérnökökre.

Ezen kívül természetesen lehetőség van elhelyezkedni más régiókban is a fent felsorolt tevékenységekben, ipari, kereskedelmi vállalkozásokban, nem utolsó sorban kutatási tevékenységgel foglalkozó intézményekben, műszaki felsőoktatásban.

Végzettjeink számára a kezdő munkahelyi pozíciók közül a tudományos munkatárs, tervezőmérnök, technológia tervezőmérnök, cégvezetői, egyéb vezetői mérnöki beosztások sikerrel megpályázhatóak, továbbá a  mélyebb mérnöki tudást, felelősséget igénylő szakmai megbízások, általános gépészmérnöki megbízások közül is választhatnak.

Nyelvvizsga

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, francia, német, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. (2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

[vissza az oldal tetejére]

 

Infrastruktúra-építőmérnöki MSc (magyar és angol nyelven)

Képzési
szint

Munkarend

Fin.
forma

Választható szak

Költségtérítés
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

K

Infrastruktúra-építőmérnöki (magyar nyelven)

305 000 Ft

3

M

N

K

Infrastruktúra-építőmérnöki (angol nyelven)

305 000 Ft

3

M

L

K

Infrastruktúra-építőmérnöki

305 000 Ft

3

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: építőmérnöki alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

Azon szakok esetében amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 110 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

 • természettudományos ismeretek (30 kredit): matematika, statika, szilárdságtan, dinamika;
 • gazdasági és humán ismeretek: (10 kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, üzleti jog, település- és régiófejlesztés, közigazgatástan, ingatlan-nyilvántartás;
 • építőmérnöki törzsanyag (55 kredit): mérnöki informatika, geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, méretezés alapjai, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, fa- falazott és kőszerkezetek, utak, vasúti pályák, környezetmérnöki alapok, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, geodézia, geodézia mérőgyakorlat, térinformatika;
 • infrastruktúra-építőmérnöki specializáció (15 kredit): infrastruktúra műtárgyak, közlekedési létesítmények pályaszerkezetei, forgalomtechnika, közműrendszerek, vízminőség- szabályozás, környezetvédelem, vízkészlet gazdálkodás, úttervezés, vasúttervezés, vízkárelhárítás, vízhasznosítás, települési közlekedés, közműhálózatok, víz- és szennyvíztisztítás, környezettechnika, környezeti kárelhárítás, környezeti hatásvizsgálatok.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 80 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

A képzés célja a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes infrastruktúra-építőmérnökök kibocsátása, akik a BSc képzésben megszerezhető készségeken túl képesek az infrastruktúra-építőmérnöki szakterületen műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. A képzés felkészít a szakterület adódó problémák felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, értékelésére, önálló – szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő – irányítói feladatok ellátására.

A szaktárgyak a legújabb nemzetközi innovatív módszereket és irányzatokat is tárgyalják. Végzettjeink rövid gyakorlati idő után olyan önálló tevékenységre érett mérnökök lehetnek, akik a közlekedésépítés, ill. a geotechnika területén mélyebb ismeretekkel rendelkeznek, bonyolultabb feladatok megoldására, összetett létesítmények tervezésére, új eljárások fejlesztésére képesek és néhány év gyakorlat után kisebb-nagyobb csoportokat vezetnek. A megszerzett oklevelet az Európai Unióban egyenértékűnek ismerik el. A jogszabályban meghatározott tervezői, szakértői jogosultság a Magyar Mérnöki Kamara által előírt gyakorlati idő után szerezhető meg.

Magyar és angol nyelvű képzés

A nappali munkarendben a 2009 óta magyarul folyó képzés mellett 2014 szeptemberi kezdéssel első ízben angol nyelvű képzést is hirdetünk. Ezek külön-külön szaknak számítanak, így kettős jelentkezés esetén sorrendet kell megjelölni.

Specializációk

Közlekedésépítés - geotechnika specializáció (nappali tagozat, magyar és angol nyelvű képzés):

A tantárgyak két alapvető szakterületet fednek le. Egyrészt az utak, vasutak és hidak tervezésével, építésével, fenntartásával és üzemeltetésével foglalkozó ismereteket sajátíthatsz el, amelyekhez a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos tudásanyag is társul. Másrészt a mérnökgeológia, talajmechanika, továbbá a geotechnikai szerkezetek és technológiák szakterületén bővítheted tudásod.

Közlekedésépítő specializáció (levelező tagozaton):

E specializáció szaktárgyai elsősorban az utak és vasutak tervezésével, építésével, fenntartásával és üzemeltetésével foglalkoznak, de a tanterv tartalmaz hídépítési, geotechnikai, vízépítési, valamint a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos ismereteket is.

A közlekedésépítési specializációt végzők alkalmasak lesznek a komplex közúti és vasúti közlekedési rendszerekhez (regionális és országos közlekedési hálózatok, korszerű út- és vasúti pályaszerkezetek, intelligens közlekedési rendszerek) kapcsolódó feladatok megoldására,

Geotechnika specializáció (levelező tagozaton):

E specializáció szaktárgyai a mérnökgeológia, talajmechanika, geotechnikai szerkezetek és technológiák, tervezés földrengésre, de a tanterv tartalmaz út- és vasútépítési, hídépítési, vízépítési, valamint a fenntartható közlekedéssel kapcsolatos ismereteket is.

A geotechnikai specializációt teljesítők alkalmasak lesznek a közlekedésépítéshez kapcsolódó geotechnikai feladatok teljes körű megoldására, s emellett általános geotechnikai szakmai munkára,

A levelező munkarendben csak magyarul folyik a képzés.

Továbbtanulási lehetőségek

Az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szakot jó eredménnyel végző hallgatók felvételt nyerhetnek a doktori képzésbe. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola többek között az építőmérnöki tudományokban adhat ki doktori fokozatot.

Elhelyezkedés

A mesterszak elvégzésével az alábbi területeken helyezkedhetnek el hallgatóink: építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálása, vezetése a közlekedésépítés, ill. a geotechnika területén, közlekedési és mélyépítési létesítmények tervezésében való alkotó, irányító közreműködés, komplex közúti és vasúti közlekedési rendszerekhez, városi közlekedési és rendszerekhez kapcsolódó feladatok megoldása, műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvétel a közlekedésépítési és geotechnikai kutatás-fejlesztés területén. Néhány lehetséges leendő munkaadó az ismertebb hazai vállaltok köréből: Magyar Közút Zrt., MÁV Zrt., BKV Zrt., GYSEV Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. Magyar Aszfalt Kft., Colas Hungária Zrt., KÖZGÉP Zrt., Keller Grundbau Kft, Bohn Mélyépítő Kft, Hídépítő Zrt, HBM Kft, nagyobb városok polgármesteri hivatalai

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú nyelvvizsga szükséges (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz). Ha ez angol nyelvű, akkor elég ez az egy, ha nem angol nyelvű a középfokú B2 komplex nyelvvizsga, akkor kell még mellé mindenképpen egy angol alapfokú B1 komplex nyelvvizsga is.

[vissza az oldal tetejére]

 

Járműmérnöki MSc (magyar és német nyelven) Image

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

K

Járműmérnöki (magyar nyelven)

305 000 Ft

4

M

N

K

Járműmérnöki (német nyelven)

305 000 Ft

4

M

L

K

Járműmérnöki

305 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a közlekedésmérnöki alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan, elektrotechnika;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
 • szakmai ismeretek (25 kredit): általános géptan, közlekedési rendszerek, járműrendszerek, logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, számítástechnika, műszaki ábrázolás, szerkezeti anyagok és megmunkálások, jármű- és hajtáselemek, irányítástechnika, közlekedési technológia, járműdinamika és hajtástechnika, közlekedési automatika, járműgyártás és fenntartás, közlekedés-gazdaságtan;
 • specializáció ismeretek (15 kredit): járművek hő- és áramlástechnikai berendezései, járműtervezés és vizsgálat alapjai.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

A járműmérnök mesterszak célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik a járművek és járműmotorok szakterületéhez kapcsolódóan magas szintű természettudományos, specifikus járműgépészeti műszaki, informatikai és gazdasági/menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak közúti és vasúti járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint ezen járművek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.

A képzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a járművek témakörébe tartozó kutatásfejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

A szak hallgatói tanulmányaik mellett olyan kutató-fejlesztő munkákban vehetnek részt, mint a Shell ECO Marathon-on díjnyertes napenergia hajtású versenyautó vagy a Formula Student versenyautó-motor fejlesztése.

Specializációk a magyar nyelvű Járműmérnöki MSc szakon

Belsőégésű motorok specializáció (részlegesen német nyelven) - nappali és levelező tagozaton

A Belső égésű motorok specializáció szakirányú tárgyainak oktatása és a vizsgáztatás német nyelven történik. Az erre történő felkészülést a tantervbe beillesztett szakmai nyelvi tárgyak is segítik. A specializációt erős gyakorlati orientáció jellemzi a tanszék ipari projektjeiben való közreműködés, valamint az Audi Hungária Kft. motorfejlesztési részlegénél teljesített gyakornoki tevékenység révén. A diplomatervezési félévet a hallgatók szakmai projektek keretében a tanszéken, az AUDI magyarországi üzemeiben, vagy a Volkswagen konszern németországi üzemeiben töltik.  

Járműrendszer-mérnöki specializáció - nappali és levelező tagozaton

A képzés fő témája a személy- és haszongépjárművek üzemeltetése és fenntartása, diagnosztikája, karbantartása, javítása. Különös hangsúly helyeződik a Járműszerkezetek, a járművillamosság és elektronika, járműfenntartás és diagnosztika, a közlekedésbiztonság a járműmechanikában és járműdiagnosztikában, valamint a környezetvédelem, illetve a gazdaságos jármű üzemeltetése szakterületekre.

Specializáció a német nyelvű Járműmérnöki MSc szakon

Belsőégésű motorok specializáció - nappali tagozaton

A hallgatók valamennyi tárgyat német nyelven hallgatják és német nyelven vizsgáznak. A specializáció fő célja a motorgyártó- és fejlesztő vállalatok és intézetek elvárásainak megfelelő szakmai felkészítés. A specializációt erős gyakorlati orientáció jellemzi a tanszék ipari projektjeiben való közreműködés, valamint az Audi Hungária Kft. motorfejlesztési részlegénél teljesített nyári gyakornok tevékenység révén.

Karrierlehetőségek

Továbbtanulás

Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Műszaki Tudományi Karának Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés

A mesterszakot elvégző hallgatók alkalmasak a járműipar területén tervezői, kutató-fejlesztő mérnöki, valamint a szükséges ipari gyakorlat megszerzése után közép- és felsővezetői pozíciók betöltésére.

Potenciális munkaadó lehet az Audi (Győr), a Mercedes (Kecskemét), GM (Szentgotthárd), a Suzuki (Esztergom), a Rába (Győr) és ezen vállalatok beszállítói, továbbá személygépjárműveket és haszongépjárműveket üzemeltető és fenntartó szervezetek: Volán, BKV, MÁV, vidéki közlekedési vállalatok, alkatrész beszállító- és értékesítő vállalkozások. További lehetőségek: közlekedési hatóságok, járműipari fejlesztő vállalkozások, biztosító társaságok, kormányzati és önkormányzati intézmények, márkakereskedések és szervizek.

 Nyelvvizsgakövetelmény

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

[vissza az oldal tetejére]

 

Közlekedésmérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

K

Közlekedésmérnöki

305 000 Ft

4

M

L

K

Közlekedésmérnöki

305 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a közlekedésmérnöki alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan, elektrotechnika;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
 • szakmai ismeretek (35 kredit): általános géptan, közlekedési rendszerek, járműrendszerek, logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, közlekedési pályák, számítástechnika, műszaki ábrázolás, szerkezeti anyagok és megmunkálások, jármű- és hajtáselemek, irányítástechnika, közlekedési technológia, járműdinamika és hajtástechnika, közlekedési automatika, járműgyártás és fenntartás, közlekedés gazdaságtan;
 • specializáció ismeretek (15 kredit): közlekedési információs rendszerek, szállítástechnika, közlekedési hálózattervezés.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

A mesterszak az alapszakon elsajátított ismeretekre alapozva bővíti az elméleti ismereteket, felkészít a vezetői feladatok ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is. A BSc szakhoz képest mélyebb műszaki ismereteket ad, több informatikát tartalmaz, a korszerű közlekedéstervezési módszerek részletesebb megismerését és begyakorlását teszi lehetővé.

Specializációk

Közlekedési rendszerek specializáció
A közúti és a kötöttpályás közlekedési szolgáltatások tervezésére, szervezésére és az üzemvitel irányítására készít fel. A képzésben fontos szerepet töltenek be a közlekedési folyamatok modellezési technikái, a modellezést szolgáló szoftverek megismerése.

Infrastruktúra specializáció
Itt a tantárgyak elsősorban az utak és vasutak tervezésével, építésével és fenntartásával foglalkoznak, de a tanterv tartalmaz a fenntartható településekkel, a gyalogos és kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos ismereteket is. A szaktárgyak a legújabb nemzetközi módszereket és irányzatokat is tárgyalják. Egyes tantárgyakat angolul vagy magyarul lehet tanulni.

Elhelyezkedés

Lehetséges munkaadók: a közlekedés fejlesztésével foglalkozó kutatóhelyek, tervezőirodák, vasúti, személyszállítási és városi közlekedési vállalatok, valamint egyéb, közlekedési feladatokkal rendelkező hatóságok és szervezetek. Jellemző pozíciók: fejlesztő, tervező, operatív és vezetői irányító mérnöki munkakörök.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

 [vissza az oldal tetejére]

 

Logisztikai mérnöki MSc

Képzési
szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

L

K

logisztikai mérnöki

305 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: közlekedésmérnöki alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges: gépészmérnöki, műszaki menedzser, mechatronikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, mérnök informatikus, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan, elektrotechnika;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
 • szakmai ismeretek (25 kredit): általános géptan, közlekedési rendszerek, járműrendszerek, logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, közlekedési pályák, számítástechnika, műszaki ábrázolás, szerkezeti anyagok és megmunkálások, jármű- és hajtáselemek, irányítástechnika és automatizálás, közlekedési technológia, közlekedés-gazdaságtan;
 • specializáció ismeretek (15 kredit): logisztikai információs rendszerek, logisztikai menedzsment, szállítási logisztika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

A nemzetgazdaság szereplői egyre inkább előtérbe helyezik a termelés és elosztás területén egyaránt az „időtényező” szerepét. A piaci versenyhelyzet, a kényszerű globalizációs folyamatok egyértelművé teszik a logisztikai folyamatok racionalizálásának fontosságát.

A szak célja ezért olyan mérnökök képzése, akik alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek elemzésére, tervezésére, szervezésére, és irányítására. Mindezekhez hallgatóink magas szinten sajátíthatják el a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági és menedzsment, informatikai és ipari, közlekedési technológiai ismereteket.


Specializáció: Logisztikai folyamatok

Továbbtanulás

A képzés sikeres elvégzését követően a Műszaki Tudományi Kar doktori iskolájában lehetőség van doktori fokozat megszerzésére.

Elhelyezkedés

A logisztikai mérnök - korszerű ismereteire alapozva - sikerrel pályázhat minden olyan állásra, amely a logisztika valamelyik területét (beszerzés, elosztás, termelés, gyártás, szerelés, szolgáltatás, szállítmányozás, karbantartás, minőségirányítás stb.) érinti. A munkaadóktól kapott információk azt mutatják, hogy logisztikai mérnök szaktudására a termelés és a szolgáltatás területén működő kis- és nagyvállalkozásoknál, multinacionális vállalatoknál egyaránt szükség van.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

[vissza az oldal tetejére]

 

Mérnökinformatikus MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

K

Mérnökinformatikus

325 000 Ft

4

M

L

K

Mérnökinformatikus

325 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a mérnök informatikus alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományi ismeretek (20 kredit): analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika;
 • gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;
 • számításelméleti és programozási ismeretek (15 kredit): számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia;
 • számítógép ismerete (15 kredit): elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok;
 • információs rendszerek ismeretek (15 kredit): adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

Olyan mérnökök képzése a cél, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, továbbá tanulmányaik PhD-képzés keretében való folytatására.

Végzett hallgatóink képesek lesznek az informatikai rendszerek, szoftver rendszerek alapvetően mérnöki megközelítésben történő tervezésére, fejlesztésére, összeállítására, integrálására, szervezésére, valamint működtetésére.

A képzés hangsúlyos szakmai területei: elméleti alapok informatikai irányultsággal (diszkrét matematika, nyelvek és fordítóprogramok, kódelmélet, algoritmuselmélet, formális módszerek, számításelmélet, mesterséges intelligencia), valós idejű, illetve biztonságkritikus számítógéprendszerek, programozáselmélet, szoftverfejlesztés, adatbázis-kezelés, adatbányászás, szoftver-minőségbiztosítás, elosztott rendszerek, Internet-technológia és Web-technológia, szoftverfejlesztés Web-felületen, vállalati és vezetői információs rendszerek, információs folyamatok adattárházak szervezése.

Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink olyan területeken helyezkedhetnek el sikeresen, ahol szoftver rendszerek fejlesztése, ill. alkalmazói informatikai rendszerek felhasználása, integrálása, üzemeltetése, testre szabása a feladat. Emellett kutatási, felsőoktatási pályát is választhat a végzett hallgató, utóbbihoz az egyetemünk által kínált PhD-képzés lehetősége kapcsolódik szorosan. Néhány lehetséges betölthető pozíció: fejlesztőmérnök, rendszergazda, rendszertervező, programtervező, rendszerszervező, termékmenedzser. Ezzel a diplomával kezdetben a vállalati hierarchia alsó és középső szintjén érhető el vezetői beosztás. A nálunk végzettek jellemzően az alábbi vállalatoknál helyezkedtek el: IBM, T-Com, SAP, Szintézis, Pentatrade, további kutató-fejlesztő és szoftverfejlesztő vállalatok.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)


[vissza az oldal tetejére]

 

Műszaki menedzser MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

L

K

Műszaki menedzser

305 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportra oszthatók:

1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a műszaki menedzser alapképzési szak, valamint a főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

Azon szakok esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány;
 • szakmai ismeretek (30 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási-jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai és a menedzsment, gazdálkodási szakterületekről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

A műszaki menedzser-képzés magasabb szintjét jelentő mester-(MSc) képzés során a természet-, műszaki- valamint a  gazdaságtudományi és informatikai  ismeretek körét és mélységét is növeljük a BSc-szinthez képest. A képzés célja, hogy végzett hallgatóink képesek legyenek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére.

A mesterképzés mérnöki és gazdaságtudományi ismeretei elsősorban a feldolgozóipar, ezen belül is az Északnyugat-Dunántúli gazdasági térségben domináns szerepet játszó járműipar, gépipar és az ezekhez kapcsolódó elektronikai ipar szerkezeti és technológiai összefüggéseit tartalmazzák. Kiemelkedően jó infrastrukturális feltételei vannak az oktatásnak, a számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság is kiváló.

A mérnöki, műszaki laboratóriumokban jelentős számú  hallgatói munkahely található.  A gyakorlati- és labor tárgyak lehetővé teszik az egyéni foglalkozást, a hallgatókhoz illesztett feladatok kiadását.  Mindezekhez az alábbi kutatási egységeink biztosítják a helyszínt:

 • Járműipari Kutatóközpont (JKK)                                      
 • AUDI Járműmotorok Laboratórium                               
 • Diagnosztikai Laboratórium                                               
 • Járművillamossági és Elektronikai Laboratórium      
 • Mechatronikai laboratórium                                             
 • Gyártásautomatizálási laboratórium
 • Elektro-pneumatika oktató laboratórium
 • Hidraulika laboratórium
 • 3D-s mérőgép laboratórium
 • SPC laboratórium

A felkészülést elősegíti, hogy a differenciált szakmai ismeretek elsajátítása részben már egyéni vagy kiscsoportos projektmunka keretében történik. A felkészítést szolgálja a diplomamunkának két féléves feladatként történő definiálása is.

Hallgatóinknak számos további lehetőség áll rendelkezésükre, hogy szakmai-tudományos ismereteiket bővítsék. Részt vehetnek az évenként megrendezésre kerülő TMDK versenyeken, az ERASMUS ösztöndíj segítségével pedig ismereteiket külföldi társintézményeinknél is tovább bővíthetik. Speciális kutatási területek esetén a következő laboratóriumaink is rendelkezésükre állnak:

 • Elektrotechnika laboratórium
 • Elektronikus áramkörök laboratórium
 • Irányítástechnikai laboratórium
 • Anyagvizsgáló laboratórium
 • Robotalkalmazási laboratórium
 • Hegesztő robot munkahely
 • Biztonságtechnikai automatikai laboratórium

Elhelyezkedés

A feldolgozóipar, ezen belül is a gazdasági térségben domináns szerepet játszó járműipar, gépipar és az ezekhez kapcsolódó elektronikai ipar kínál munkahelyeket a végzett műszaki menedzserek számára. Az egyetem Járműipari Kutatóközpontja potenciális elhelyezkedési lehetőséget is biztosít MSc szintű diplomások számára.

Átlagon felüli eredménnyel befejezett képzés után a térség legnagyobb járműgyártó cége határozatlan idejű munkaszerződést kínál a Trainee program keretében.  A programban a résztvevő frissdiplomások a szakterületeket átfogó rotációs programban vesznek részt, így lehetőséget kapnak a vállalat egészén átívelő összefüggések és folyamatok megértésére.

Nyelvvizsga

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges angol, francia, német, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!

[vissza az oldal tetejére]

 

Szerkezettervező építészmérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

K

Szerkezettervező építészmérnöki

305 000 Ft

3

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportra oszthatók:

1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: építészmérnök alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

Azon szakok esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 175 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökben:

 • matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD: legalább 20 kredit,
 • mikro- és makroökonómia, építési menedzsment, építési jogi ismeretek filozófia; szociológia: legalább 8 kredit,
 • építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet: legalább 10 kredit
 • statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés, geotechnika: legalább 32 kredit,
 • épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, épületfizika: legalább 40 kredit,
 • építéskivitelezés, -szervezés, építésgazdaságtan: legalább 10 kredit,
 • szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció: legalább 10 kredit,
 • épülettervezés (elmélet, gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, diplomatervezés: legalább 45 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 145 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

Olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek az épületek megvalósításával kapcsolatos szerkezettervezési problémák megoldására, épületszerkezeti és tartószerkezeti tervek kidolgozására, a kivitelezés megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, a szerkezettervezéshez kapcsolódó épület-fenntartási, -felújítási és műemlékvédelmi feladatok ellátására. Hallgatóinkat felkészítjük a PhD képzésben való részvételre, a képzettségüknek megfelelő területen tudományos tevékenység folytatására.

Hallgatóink megismerik az EU által elvárt általános és szakmai kompetenciákat, az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó művészeteket, technológiákat és tudományokat, az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatot, valamint annak a szükségszerűségnek a megértését, hogy az épületeket és a közöttük lévő teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani. Képesek lesznek a környezeti, humán, esztétikai és műszaki követelményeket is kielégítő építészeti tervek elkészítésére.

Egyetemünkön egyetemi szintű építőmérnök képzés is folyik, ami kedvező helyzetet teremt az építészmérnök képzés számára is, hiszen a rokon szakterületekről számos minősített oktató tantárgyát felvehetik hallgatóink a kötelező, illetve a szabadon választott tárgyak köréből. Ez a komplexitás fontos pillére a minőségi képzésnek.

Az egyetem építészmérnöki szakján Győr és a környező régió elismert, vezető építészei oktatnak, hozzájárulva ahhoz, hogy a Felső-Dunántúlon helyben maradó jól képzett tehetségek alkothassák majd az építészmérnök utánpótlást, ezzel is segítve a környék építészeti kultúrájának javulását, kiteljesedését.

Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink a többi között az alábbi területeken helyezkedhetnek el sikeresen: építés-kivitelezés, épület- és település-tervezés, építés-igazgatás, építőanyag-ipar és -kereskedelem.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

[vissza az oldal tetejére]

 

Tanári (mérnöktanár) MA (gépész-, közlekedésmérnök, mérnök informatikus)

Saját vizsga (motivációs beszélgetés): 2014.08.26.
A motivációs beszélgetés során a jelentkező személyisége, motivációi, szakmai tájékozottsága, idegen nyelvi ismeretei, valamint hátrányos helyzete kerül felmérésre.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)*

M

L

K

Tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles gépészmérnök)]]

300 000 Ft

3

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár (gépészmérnök)]]

300 000 Ft

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár (közlekedésmérnök)]]

300 000 Ft

4

M

L

K

Tanári [4 félév [mérnöktanár (mérnök informatikus)]]

300 000 Ft

4

*A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

A felvételi jelentkezés szakra és specializációra történik, a jelentkezési lapon a specializációt is fel kell tüntetni a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közöltek alapján.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe
Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) szakra: alapképzési (BSc) vagy főiskolai gépészmérnöki, továbbá gépész specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.
Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) szakra: alapképzési (BSc) vagy főiskolai mérnök informatikusi, továbbá műszaki informatika specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.
Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) szakra: alapképzési (BSc) vagy főiskolai közlekedésmérnöki, továbbá közlekedési specializációjú főiskolai mérnöktanári, illetve műszaki tanári szakokon szerzett oklevél.
A mérnöki végzettségűeknek pedagógiai – pszichológiai előképzésen összesen 10 kredit megszerzése szükséges, amely a BSc alapszakon, a szabadon választható tantárgyak keretében vehető fel, vagy a mesterszakkal párhuzamosan teljesíthető.

A képzés célja a műszaki képzettségre építve mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, valamint a pedagógiai kutatási és fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a tudományos minősítés (Phd) megszerzésének megalapozása.

Előképzettség Képzési idő Megszerezhető kreditek

Főiskolai szintű mérnöktanári diploma

3 félév

90 (30 pedagógia és 60 szakteület)

BSc vagy főiskolai szintű mérnöki diploma

4 félév

120 (70 pedagógia és 50 szakterület)

BSc szintű műszaki szakoktatói diploma

4 félév

120 (40 pedagógia és 80 szakterület)

MSc vagy egyetemi szintű mérnöki diploma

3 félév

90 (70 pedagógia és 20 szakterület

 

A szakra csak szakirányú mérnöktanári, vagy mérnöki diplomával lehet jelentkezni!

A képzésről

Az alapszakhoz képest további feladatok ellátására is felkészítjük a képzésben résztvevőket. Ilyen az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítása és a vezetői feladatok ellátása, szakmai érettségin és OKJ-vizsgákon való részvétel, ezek komplex előkészítése és megszervezése, pedagógiai-módszertani kutatások és fejlesztési feladatok elvégzése, tudományos minősítés (PhD) megszerzésének megalapozása mind a pedagógiai, mind a mérnöki szakterületen.

Egyetemünkön immár több mint négy évtizede folyik műszaki pedagógusképzés, így igen gazdag tapasztalattal rendelkezünk. Tantárgyainkat és oktatási módszereinket folyamatosan korszerűsítjük annak érdekében, hogy megfeleljünk a gyakorlatorientált szakképzés egyre magasabb igényeinek. Valamennyi pedagógiai tantárgyhoz nyomtatott és/vagy elektronikus jegyzet, korszerű oktatási segédanyag áll rendelkezésre.

Hallgatóink a szakmai képzéssel párhuzamosan magas szintű pedagógiai-pszichológiai ismereteket szerezhetnek, amelynek során a legkorszerűbb oktatási módszereket sajátíthatják el.

A hallgatók gyakorlati képzésének 2 fő iránya van: pedagógiai és szakmai.

A pedagógiai gyakorlati képzés területei

A hallgatók két korszerűen felszerelt győri gyakorlóiskolában ismerkednek meg a komplex pedagógiai munkával, ahol órákat látogatnak, és egyéni tanításokat végeznek.

Az utolsó félévben a hallgatók összefüggő pedagógiai-szakmai gyakorlaton vesznek részt a szakközépiskolákban.

Multimédiás módszertani és pszichológiai szaktanterem biztosítja a színvonalas oktatást és nyújt segítséget a hallgatóknak a pedagógiai gyakorlatra történő felkészüléshez, diplomamunkájuk.

Az Egyetemi Könyvtár több 100 kötetes pedagógiai-pszichológiai szakkönyv áll a hallgatók rendelkezésére.

A hallgatók bekapcsolódhatnak kutatási programjainkba, részt vállalhatnak az e-learninges tananyagfejlesztésben, a pályaorientációs feladatokban.

A szakmai gyakorlati képzés területei

A mérnök szakos hallgatóknak felkínált valamennyi szakmai gyakorlati lehetőség a mérnöktanár mesterszakosok számára is biztosított.

Specializációk: gépész, közlekedés, informatika.

Elhelyezkedés

A végzettek magas szintű pedagógiai és mérnöki ismereteik révén számos elhelyezkedési lehetősége közül választhatnak. Lehetséges munkakörök: szakközépiskolákban, szakiskolákban elméletigényes szakmai tárgyak oktatása, munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, felnőttképzésben (át- és továbbképzésben) különböző oktatási- és oktatásszervezési feladatok ellátása, szakmai tanfolyamok vezetése, regionális és megyei oktatási hivatalokban, pedagógiai intézetekben, területi integrált szakképzési központokban szaktanácsadói és vezetői feladatok ellátása, vállalatok humán-erőforrással foglalkozó részlegeinél szakértői és vezetői feladatok ellátása, illetve a választott szakiránynak megfelelő mérnöki beosztások.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz ).

[vissza az oldal tetejére]

 

Villamosmérnöki MSc

Képzési
szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés
(félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

K

Villamosmérnöki

305 000 Ft

4

M

L

K

Villamosmérnöki

305 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: villamosmérnöki alapképzési szak.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika (min 12 kredit), fizika, villamos-ipari anyagismeret,
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezet-védelem, minőségbiztosítás, társadalomtudomány, szaknyelv;
 • elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek (30 kredit): elektrotechnika, jelek és rendszerek, elektronika, digitális technika, informatika, programozás;
 • villamosmérnöki szakmai ismeretek (20 kredit): híradástechnika, méréstechnika, szabályozástechnika/automatika, mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika, laboratórium.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

 A képzésről

A szakot elvégző hallgatók a villamosmérnöki szakterületre jellemző üzemeltetési, technológia-irányítási, tesztelési és fejlesztési feladatkörök ellátásán felül igényesebb fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére is alkalmassá válnak.

A távközlési rendszerekre fókuszáló specializáció az informatika és a távközlés teljes konvergenciáját hangsúlyozó tantervvel, az automatizálási rendszerekre fókuszáló specializáció a régió iparára támaszkodó, a modern technológiai sorokban nélkülözhetetlen programozható vezérlőrendszereket középpontba állító tantervvel rendelkezik. Mindezek megalapozására a hallgatók az egyetemi alapszintnél magasabb szintű természettudományos képzésben részesülnek.

A képzés a természettudományok, a gazdasági és humán terület, valamint a villamosmérnöki alaptudományok területére koncentráló tárgyakkal indul, majd az adott specializációra jellemző szakirányú tárgyak, valamint a választható gazdasági és humán tárgyak kerülnek sorra.

A képzés gyakorlat-orientált jellegét a specializációkhoz rendelt féléves mérnöki projektek és gyakorlati szimulációs és tervezési feladatok erősítik. Az egyes specializációkhoz rendelt szakirányú tárgyak oktatási tematikája vagy számítógépes mérnöki tervezési feladatokat, vagy mérési feladatokat tartalmazó laboratóriumi gyakorlatokat tartalmaz.

Specializációk

Automatizálási rendszerek specializáció

A specializáció kötelező tantárgyai: programozható vezérlő rendszerek, automatizált villamos hajtások, digitális rendszerek. Választható tantárgyak: interfész technológia, valós idejű rendszerek, optikai hírközlés, beágyazott rendszerek, adaptív rendszerek, intelligens rendszerek, mikroprocesszor architektúrák, CMOS áramkörök tervezése, robotikai vezérlőrendszerek. E specializáció elvégzésével szintén rendszermérnöki, fejlesztőmérnöki, kutatómérnöki állásokat lehet sikeresen megpályázni.

Távközlési rendszerek és szolgáltatások specializáció

Hallgatóink számára a kötelező tárgyak körébe tartozik az IP-alapú távközlés, a vezeték nélküli és mobil hírközlő rendszerek, valamint a digitális műsorszórás. További választható képzési elemek: optikai hírközlés, hang- és képstúdió-technika, hálózatok biztonsága, rádiórendszerek méréstechnikája, korszerű antennarendszerek tervezése, mikroprocesszor architektúrák, intelligens rendszerek. A specializáció elvégzésével jellemzően az alábbi pozíciók tölthetőek be: rendszermérnök, fejlesztőmérnök, kutatómérnök.

Elhelyezkedés

A távközlési rendszerek és szolgáltatások szakterületére fókuszáló specializáción végzett hallgatók számos hazai és multinacionális távközlési, műsorszolgáltatási és távközlés-informatikai vállalatánál, vagy az ezekkel a témákkal foglalkozó kutatóhelyeken sikeres karrier reményében helyezkedhetnek el. Az automatizálási rendszerek specializáción végzett hallgatók főként a régió gép-, jármű- és elektrotechnikai iparában, de az egész ország területén egyaránt szívesen látott és sikeres munkatársak lehetnek.

Bár a mesterképzésben résztvevő villamosmérnökök első évfolyamai alig pár éve végeztek, jól érzékelhető a munkaerőpiac óriási igénye az MSc. végzettségű villamosmérnökök iránt. Hallgatóink – szinte kivétel nélkül – a képzés folyamán, jóval a végzés előtt konkrét állásajánlattal rendelkeznek. A leendő munkaadók között multinacionális cégek és hazai vállalkozások egyaránt megtalálhatók.

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

[vissza az oldal tetejére]

 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar


Logisztikai menedzsment MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

K

Logisztikai menedzsment

250 000 Ft

4

M

L

K

Logisztikai menedzsment

250 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati, az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakok.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

 • módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
 • közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;
 • társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;
 • üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (25 kredit): vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fentiekből legalább 30 kredittel már rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a képzéssel párhuzamosan az első két félév alatt pótolni kell.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

A képzés során kiemelten kezeljük, hogy a hallgatók megismerkedjenek a logisztikai menedzsment hazai és nemzetközi szemléletmódjával, elméleti és gyakorlati téren egyaránt.

A hallgatók az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek lesznek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében e szakemberek képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, valamint azok hatékony vezetésére.

A készségek fejlesztését az önképzés ösztönzésével, továbbá az oktató-hallgatói együttműködés szoros és eredményes alkalmazásával kívánjuk elérni. A hazai logisztikai menedzsment neves szakemberei vendégelőadóként több tárgyban is szerepet kapnak. A hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszéki kutatásokba, ahol közvetlen ismereteket szerezhetnek az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásáról.

Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink sikerrel pályázhatnak minden olyan állásra, amely a logisztika bármely területét (beszerzés, elosztás, termelés, gyártás, szerelés, szolgáltatás, szállítmányozás, karbantartás, minőségbiztosítás stb.) érinti.

A munkaadóktól kapott információk azt mutatják, hogy a logisztikai menedzserek szaktudására a termelés és a szolgáltatás területén működő kis- és nagyvállalkozásoknál, multinacionális vállalatoknál egyaránt szükség van. Elhelyezkedésükre regionálisan – ez alatt elsősorban a hallgatók „hazai” környezetét értve - és országosan is széles körben nyílik lehetőség, amennyiben megfelelő szintű idegennyelv-ismerettel rendelkeznek.

Nyelvvizsga

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú B2 típusú nyelvvizsga vagy egy másik nyelvből államilag elismert középfokú B2 típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ugyanezen nyelvekből államilag elismert felsőfokú C1 komplex típusú nyelvvizsga letétele szükséges. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB.)

[vissza az oldal tetejére]

 

Marketing MSc (magyar és angol nyelven)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

L

K

Marketing

250 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodás és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

A mesterképzésben való részvétel feltétele 30 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

 • módszertani alapismeretek (8-12 kredit): matematika, statisztika, informatika
 • elméleti-közgazdaságtani alapismeretek (8-12 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan
 • üzleti kötelező szakmai alapismeretek (10-14 kredit): vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

A képzés során a hallgatók megismerkedhetnek az európai, ázsiai és amerikai marketinges szemléletmódokkal. Arra törekszünk, hogy mindezt ne csak elveiben, hanem az alkalmazásokban, így a vállalati rendszerek működésében és működtetésében, a gazdálkodás különböző fázisaiban, a marketingstratégia megalkotásában, a turizmus és a szolgáltatások marketingproblémáinak megoldásában is alkalmazni tudják. Lehetőséget adunk arra, hogy a pályázati, tárgyalási, információs rendszerek terén, valamint a marketingkommunikációs és prezentációs technikákban is jártasságot szerezzenek.

A hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszéki kutatásokba, ahol közvetlen ismereteket szerezhetnek az elmélet gyakorlati területre való adaptálásáról.


Specializáció

Marketingstratégia specializáció

A képzés célja a marketingstratégia készítésének, kidolgozási lépcsőinek, stratégiai irányainak bemutatása, különös tekintettel a marketingszervezetek, értékesítési rendszerek tervezésére és fejlesztésére, a közönségkapcsolatok tervezésére, a média, illetve a direkt marketing stratégiai problémáinak tárgyalására.

Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink képesek a gazdálkodó szervezetek marketing feladatainak önálló megoldására, a szakterületeknek megfelelő döntések előkészítésére, az egyes funkcionális területek munkájának irányítására, szervezésére. Mind multinacionális vállalatoknál, mind kisebb cégeknél elhelyezkedhetnek, sőt, tanácsadó, piackutató, marketingkommunikációs cégek is várják a fiatalokat. Akinek erre indíttatása van, önálló vállalkozásba is kezdhet.

Nyelvvizsga

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú B2 típusú nyelvvizsga vagy egy másik nyelvből középfokú B2 típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vizsga, vagy egy felsőfokú C1 típusú komplex nyelvvizsga letétele szükséges. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB.)

[vissza az oldal tetejére]

 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

K

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

250 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatóak:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: nemzetközi gazdálkodás.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

Ezek esetében az elbírálás az alábbiak szerint történik: a mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

 • módszertani alapismeretek (15 kredit),
 • közgazdasági alapismeretek (10 kredit),
 • üzleti alapismeretek (10 kredit),
 • társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit),
 • szakmai ismeretek (15 kredit)

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fentiekből legalább 30 kredittel már rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a képzéssel párhuzamosan az első két félév alatt pótolni kell.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

Az alapszakon megszerzett ismeretek és képességek fejlesztése nyomán a mesterképzésben a hallgatók szintetizáló szemléletre és képességre tesznek szert, amely lehetővé teszi számukra különféle gazdasági és egyéb (társadalmi, társadalomlélektani, politikai stb.) jelenségek és tényezők közötti összefüggések feltárását, a köztük lévő hatások és hatásmechanizmusok elemzését.

A képzés nagymértékben támaszkodik a gazdasági folyamatok és jelenségek megismerésében és leírásában több tudományág elemzési eszköztárára és kutatási eredményeire, azaz megközelítése multidiszciplináris jellegű. Szintén kiemelkedő fontosságú képzési cél a makro- és a mikrogazdaság, a nemzetközi és a hazai gazdaság, valamint az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatok bemutatása, azaz a gyakorlatorientált szemlélet érvényesítése az elméleti tárgyak oktatásában. Ezt szolgálja új, máshol még nem oktatott tantárgyak kidolgozása és bevezetése az oktatásba (például ár- és piacelmélet).

Specializáció

Összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok specializáció
A specializáción folyó képzés célja az elméleti és gyakorlati ismeretek szélesebb európai uniós és közép-európai összefüggésrendszerbe való helyezése. Ezt az Európai Unió felépítésével, működésével, jogrendszerével, üzleti környezetével, politikáival, tagállamaival stb. foglalkozó gyakorlatorientált tantárgyak és ismeretek nagyobb aránya biztosítja. E specializáció elvégzésével nagyobb eséllyel nyerhetőek el külföldi álláslehetőségek.

Elhelyezkedés
A megszerzett ismeretek és képességek mind az üzleti szférában, az államigazgatásban, mind pedig a non-profit szektorban való elhelyezkedést lehetővé teszik – különös tekintettel a külkapcsolatokkal, illetve az Európai Unióval foglalkozó területekre. A mesterszak a külföldi munkavállalásra is felkészít.

Számos hallgatónk helyezkedett el külföldi transznacionális nagyvállalatnál, hazai nagyvállalatnál, önkormányzatoknál, a felsőoktatásban, a kutatói szférában, pénzintézeteknél és családi vállalkozásoknál.

Nyelvvizsga

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga vagy egy másik nyelvből középfokú B2 típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú C1 típusú nyelvvizsga letétele szükséges. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB.)

[vissza az oldal tetejére]

 

Vezetés és szervezés MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

K

Vezetés és szervezés

250 000 Ft

4

M

L

K

Vezetés és szervezés

250 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatóak:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a gazdálkodási és menedzsment
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

Ezek esetében az elbírálás az alábbiak szerint történik: a mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
 • közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;
 • üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek;
 • társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia;
 • szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

A képzés során arra törekszünk, hogy hallgatóink a vezetési és szervezési ismereteket ne csupán elvi szinten, hanem az alkalmazásokban, így a vállalati rendszerek működésében és működtetésében, a gazdálkodás különböző fázisaiban, a humánerőforráshoz, szervezeti működéshez kapcsolódó változások megvalósítási módjaiban is alkalmazni tudják. Lehetőséget teremtünk rá, hogy a pályázati, tárgyalási, döntési, információs rendszerekben, kommunikációs és prezentációs technikákban is jártasságot szerezzenek.

A képzést sok gyakorlati jellegű tárgy, a szemináriumok saját élményű lebonyolítása teszi színessé. Ebben nagy szerepet játszanak a győri nagyvállalatok vezető szakemberei által tanított tárgyak, valamint a Malik Intézet által kifejlesztett új menedzsment-szemlélet és modell, mely az országban kizárólagos jogosultsággal egyedül a mi egyetemünkön oktatott tárgy. A hazai és nemzetközi menedzsment élvonalbeli szakemberei vendégelőadóként több tárgyban is szerepet kapnak. A hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszéki kutatásokba, ahol közvetlen ismereteket szerezhetnek az elmélet gyakorlati területekre való adaptálásáról.

Specializáció

Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztési specializáció

A képzés célja a stratégiai emberi erőforrás menedzsment, a szervezeti viselkedés ismeretereinek elsajátítása, különös tekintettel a vezetői magatartás, a szervezeti kultúra, a szervezetpszichológia és a szervezetfejlesztés problémáinak tárgyalására.

Elhelyezkedés

A hallgatók a végzést követően azonnal alkalmasak lesznek alsóbb szintű vezetői pozíciók betöltésére, elsősorban az emberi erőforrás területén. Képesek lesznek a gazdálkodó szervezetek szervezési, vezetési feladatai, a humán erőforrás gazdálkodás, a szervezeti átalakítások alkalmával jelentkező tevékenységek önálló menedzser-szemléletű gazdasági elemzésére, a szakterületeknek megfelelő döntések előkészítésére, az egyes funkcionális területek munkájának irányítására, szervezésére.

Végzett hallgatóink multinacionális vállalatoknál és kisebb cégeknél egyaránt sikerrel helyezkedhetnek el, emellett tanácsadó cégek is várják a frissdiplomás fiatalokat. Néhány lehetséges feladatkör: projektmenedzser, változásmenedzser, tanácsadó, humánerőforrás-menedzser. Akinek indíttatása van rá, önálló vállalkozásba is kezdhet.

Nyelvvizsga

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga vagy egy másik nyelvből középfokú B2 típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ugyanezen nyelvekből államilag elismert felsőfokú C1 típusú nyelvvizsga letétele szükséges. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezheti a TAB.)

[vissza az oldal tetejére]


Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar


Európai és nemzetközi igazgatás MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő
(félév)

M

N

K

Európai és nemzetközi igazgatás

225 000 Ft

4

M

L

K

Európai és nemzetközi igazgatás

225 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatóak:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok, továbbá a gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágának alapképzési szakjai.

Azon szakok esetében, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges, az elbírálás az alábbiak szerint történik. A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai ismeretek);
 • jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek);
 • kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (közgazdasági, szervezési és vezetési, számítástechnikai ismeretek);
 • igazgatástörténeti ismeretek (alkotmány- és közigazgatás történet);
 • általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei);
 • szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra);
 • pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, államháztartási alapismeretek);
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek, nemzetközi ismeretek (nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia elmélete és gyakorlata, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga);
 • európai uniós ismeretek (az EU története, szervezete, EU közjog és politika, uniós kereskedelmi jog);
 • kommunikációs ismeretek (idegen nyelvi ismeretek);

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.

A jelentkezési további feltétele legalább egy idegen nyelvből legalább középfokú B2 típusú komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

 A képzésről

Olyan szakértők képzése a célunk, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar központi és helyi közigazgatás külkapcsolati feladatait ellátni. A mesterképzési szakon végzettek ismerik a külügyi igazgatást, Magyarország külpolitikáját, a nemzetközi szervezetek rendszerét, az EU intézményeit és döntéshozatali rendszerét, az összehasonlító politológiát, az összehasonlító politikai földrajzot, az összehasonlító alkotmánytant, az összehasonlító közigazgatást és pénzügytant, a nemzetközi versenyjogot és a külkereskedelmi védelmi intézkedéseket, a nemzetközi tárgyalások és a nemzetközi protokoll módszereit.

A Kar infrastrukturális feltételei kiválóak. A kari épületben a hallgatói létszámhoz méretezett előadótermek, szemináriumi helyiségek kellemes környezetet biztosítanak a tanuláshoz. Országos összehasonlításban is kiemelkedő az egyetem informatikai ellátottsága: valamennyi tanteremben, dolgozószobában, kollégiumi szobában rendelkezésre áll internet csatlakozás (a kampusz területén vezeték nélküli internetkapcsolat is biztosított). Karunk legkiválóbb hallgatói számára lehetőségként kínáljuk, hogy a Batthyány Lajos Szakkollégiumban bontakoztassák ki tehetségüket.

Továbbtanulás

A kiemelkedő eredménnyel végzett hallgatók, akik elhivatottságot éreznek a tudományos kutatómunka és az oktatás iránt, folytathatják tanulmányaikat a kar doktori iskolájában, amelynek hallgatói a képzés befejezésekor PhD fokozatot szerezhetnek.

Elhelyezkedés

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak a nemzetközi szervezetekben és az európai uniós szervekben általános és szakigazgatási feladatkörök ellátására, hazai közigazgatási szervek nemzetközi vonatkozású feladatainak elvégzésére, nemzetközi nagyvállalatok kormányzati kapcsolatokkal foglalkozó belső egységeiben

Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből szakmai felsőfokú C1 típusú nyelvvizsga, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vizsga, vagy két különböző idegen nyelvből általános középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (Az EU tagállamainak hivatalos nyelveiből, vagy orosz nyelvből - kérelemre más állam hivatalos nyelvéből is engedélyezi a TAB.)

[vissza az oldal tetejére]

 

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet


Közösségi és civil tanulmányok MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

L

K

Közösségi és civil tanulmányok

225 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:
1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi, a pedagógusképzési, a gazdaságtudományi és a jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok.
2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

A mesterképzésben való részvétel feltétele, hogy a társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretkörökből (tantárgyakból) legalább 15 kredittel rendelkezzék a hallgató.

A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a képzéssel párhuzamosan az első két félév alatt pótolni kell. Így összesen 30 kredit elismerésére nyílik lehetőség.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről

A Széchenyi István Egyetem Közösségi és civil tanulmányok MA szaka az ELTE-n folyó képzés után az országban másodikként teremt lehetőséget okleveles közösségi és civil fejlesztő szakemberek képzésére bővítve ezzel a hozzáférés lehetőségét elsősorban a nyugat-dunántúli, észak-dunántúli térségekben élők, de tulajdonképpen az egész Dunántúl számára.

A szakot vállaló oktató stáb elsősorban know-how-al bíró mesterember képéből, a „mit tud/képes megcsinálni” gondolatból indul ki; a miképpen képes a közösségfejlesztő az új, szokatlan, bizonytalan helyzetekben kreatív megoldásokat, eredményeket elérni az egyének és a közösségek/szervezetek kapcsolat- és viszonyrendszerében, így egy alapvetően reflektív és konstruktív szakembert feltételez és céloz meg. Facilitátort kíván képezni, akinek tevékenysége során a közösségek tagjai megtalálják az optimális cselekvésmódokat, életminőségük javítása céljából, akik bevonódnak a közösségek életébe, a civil társadalomba, és akiknek folyamatosan növekszik érdekérvényesítő képességük. E szakembernek alapvetően szüksége van a közösség tagjainak tudására, a velük történő partneri kapcsolatra, a velük való folyamatos párbeszédre, az egyéni tapasztalatok feltérképezésére és használatára, a csoportfolyamatokra, a teljesítmények folyamatos kutatására, értékelésére és elemzésére. 

Ehhez pedig a szakembernek diszkusszív, interaktív, innovatív tudásokra van szüksége; a problémák felismerésére és megértésére, az új tartalmak és szempontok befogadására, a vélemények kreálására és kimondására, vitatkozási, az érvelési és egyezkedési kultúra elsajátítására, a média és infokommunikációs eszközök által nyújtott tartalmak használatára, értelmezésére és kezelésére.
E kompetenciák és tudások átadására vállalkozunk a képzés keretein belül.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik:

 • elkötelezetten vesznek részt a helyi közösségek fejlesztésében, az ott élők életminőségének javításában, a közösségben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésében
 • hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom és szervezetek jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil szervezetek életében eredményesen tevékenykedni
 • képesek lesznek a helyi közösségi fejlesztési folyamatokban, tervezési és értékelési eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folytatására, szakmai segítség nyújtására, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, különböző fejlesztési célú munkacsoportokban végzett hatásos és hatékony munkára, döntéshozatalra
 • képesek lesznek civil szervezetek, közösségek fejlesztésére, lokális és térségi hálózatok alakítására, hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében eredményesen tevékenykedni, forrásfejlesztésre, támogatásszervezésre
 • képesek lesznek interdiszciplináris teamben való hatékony munkára, valamint nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre
 • képesek lesznek fentiek tudományos kutatására, szakmai ismereteik átadására.

A gyakorlati képzés elemei

 • A hallgatók a  II., III., IV. félévben gyakorlati képzésen vesznek részt, azaz szervezeteknél, intézményeknél folytatnak közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket. A gyakorlati terepintézmények, szervezetek kiválasztásában segítséget nyújt a tanszék, továbbá
 • az intézményekkel, szervezetekkel, illetve tereptanáraikkal való folyamatos kapcsolattartással segítjük a hallgatók eredményes tanulási folyamatát. 
 • A gyakorlaton tapasztalatak feldolgozását kontaktóra keretein belül szeminárium formájában segítjük.

A tanszékeken folyó kutatási kapacitások lehetővé teszik a kísérleti tanulás megvalósítását a hallgatók képzési időszak alatti kutatási programokba, projektekbe történő bevonásán keresztül, ahol eddig is kiemelt szerepe volt a gyakorlati ismeretek megszerzésének, a későbbi munkavégzéshez szükséges kompetenciák learning by doing alapú kibontakoztatásának.

A szakon végzettek alkalmasak

 • a helyi társadalom szervezeti szereplőinek a kibontakozó helyi cselekvéshez szakmai és fejlesztői segítséget nyújtani,
 • közösségek fejlődésének elősegítésére, fejlesztésére,
 • az intézmények közötti kommunikáció és a közösségi, civil csoportok együttműködésének a fejlesztésére, ,
 • a tervezési, értékelési és fejlesztési folyamatokban szakmai segítőként való közreműködésre,
 • a helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés fejlesztésére,
 • hazai és nemzetközi programok, projektek tervezésére és támogatások szervezésére,
 • képzések és tréningek szervezésére és koordinációjára,
 • a társadalmi nyilvánosság folyamatainak szakmai segítésére,
 • érdekképviseleti munka végzésére.

A képzés keretében olyan szakemberek képzése valósul meg, akik a közösségi munka és a civil élet széles területén fogják tevékenységüket folytatni. A képzés képessé teszi a résztvevőket az integrált közösségi munka és a civil társadalom keretében együttműködésre, multi-diszciplináris és interprofesszionális team keretében folyó közös munkára.

Továbbtanulási lehetőségek

A szakon végzett hallgatóknak lehetősége van doktori képzésbe való bekapcsolódásra, Egyetemünkön leginkább a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola keretein belül.

Elhelyezkedési lehetőségek

A közösségi és civil tanulmányokat végzettek alapvetően két nagy területen helyezkedhetnek el:
1) a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységeket folytató szervezeteknél;
2) a  civil szektoron kívüli munkaadóknál.

A végzett hallgatók mind alkalmazotti státusz, mind vezetői pozíciók betöltésére alkalmassá válnak. Végzőseink legjelentősebb potenciális elhelyezkedési bázisai (szervezetei, intézményei):

 • alapítványok,
 • társadalmi szervezetek (egyesületek, klubok, körök),
 • szövetségek (ernyőszervezetek),
 • nonprofit gazdasági társaságok,
 • szociális szövetkezetek,
 • köz- és szociális foglalkoztatást végző szervezetek,
 • közösségi művelődési intézmények és jóléti-szociális ellátások,
 • önkormányzatok, államigazgatási szervek és egyéb szervezetek civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási referatúrái,
 • az érintett területek jogi szabályozásával, hatósági felügyeletével foglalkozó államigazgatási szervezetek,
 • bármely szervezet civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tárgyú pályázatokat lebonyolító szervezeti egysége,
 • forrásközvetítő, pályázati forrásokat kezelő, támogatási konstrukciókat lebonyolító szervezetek,
 • magyarországi és külföldi fejlesztő tevékenységek és projektek a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységek fejlesztésére,
 • pályázatíró és -lebonyolító szervezetek,
 • kutatóintézetek és -szervezetek,
 • a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységek végzésére felkészítő képző szervezetek,
 • a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási ismereteket közvetítő hagyományos és elektronikus kiadói és sajtó szervezetei,
 • az Európai Unió civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási témakörökkel foglalkozó hatóságai és szervezetei,
 • Európai Önkéntes Humanitárius Segélyezési Hadtest,
 • civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási témakörökkel foglalkozó egyéb államközi szervezetek,
 • európai civil szervezetek
 • nemzetközi civil szervezetek és projektek.

Nyelvvizsga

A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

[vissza az oldal tetejére]