Egészség- és Sporttudományi Kar - NYK

A Nyitott Kapuk eseményen elhangzott tájékoztató videók az alábbi gombra kattintva érhetőek el! 

  

Érettségi követelmények:

alkalmassági vizsga (Alk) és
kettőt kell választani: biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; szociális ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol; francia; latin nyelv; német; olasz; orosz; spanyol) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (egészségügyi alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); szociális alapismeretek)

A jelentkezés feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.


Alkalmassági vizsga időpontja: 2021. április 19.-21.

A jelentkezés szakra és szakirányra történik.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

támogatott

8

A

N

K

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

300 000 Ft

8

A

N

A

Ápolás és betegellátás – szülésznő specializáció

támogatott

8

A

N

K

Ápolás és betegellátás – szülésznő specializáció

300 000 Ft

8

A

L

A

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

támogatott

8

A

L

K

Ápolás és betegellátás – ápoló specializáció

300 000 Ft

8

Alkalmassági vizsga

Az ápolás és betegellátás alapképzési szakokon szakmai alkalmassági vizsgán kell részt venni. A szakmai alkalmassági vizsgán a pályaorientációhoz kapcsolódó szociális és mentális alkalmasság, valamint az empatikus képesség felmérése történik.

A szakmai alkalmassági vizsga értékelése csak "megfelelt" vagy "nem felelt meg" lehet. A felvételi eljárásban való további részvétel feltétele a "megfelelt" alkalmassági vizsga.


A szakmáról

Az ápolók alkotják az egészségügyi dolgozók legnépesebb csoportját. A gyógyító tevékenységben való részvételen kívül kiemelt szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében és a rehabilitáció folyamatában is.

A képzés célja olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Az alapszak elvégzésével teljes körű ismeretekre tehetnek szert az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmével, az egészség helyreállításával, valamint az egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatban.

Az egészségügyi szakemberek a megszerzett magabiztos szaktudással hatékony közreműködői az egészségügyi teamnek, és támaszai, segítői a kiszolgáltatott helyzetben lévő betegeknek és hozzátartozóiknak.

 

A képzésről

A szak alapmoduljaként megjelenő orvos- és egészségtudományi alapképzés háttérintézménye a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – a Régió póluskórháza –, amely az egészségügyi szakellátás valamennyi területét reprezentálja. A Nyugat-magyarországi régió egészségügyi és szociális területi ellátó intézményei kiváló gyakorlati lehetőséget biztosítanak. Az Egészségtudományi Kar minősített oktatói háttere és modern infrastrukturális lehetőségei, valamint az intézet közösségi szelleme megfelelő hátteret biztosít a tanuláshoz.

 

Szakirányok

 • Ápoló szakirány

Az ápolás nem pusztán foglalkozás, hanem hivatás.

Hallgatóink megismerik az egészségügyi és szociális intézményrendszert, az egészségkárosodások kóroki tényezőit, azok megelőzésének lehetőségeit, fontosabb anatómiai és funkcionális jellemzőit, a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló és kezelési módszereket, a prevenció, a rehabilitáció lehetőségeit.

A végzett ápolók alkalmasak a kliensek sajátos szükségleteinek feltárására, az ápolási diagnózis felállítására és a prioritások alapján történő szakszerű feladatellátásra, együttműködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában, az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erőforrások feltárására, felhasználására.

„Az ápolónő az a személy, aki másokat
megerősít, bátorít és véd – az, aki
felkészülten tud törődni a betegekkel,
sérültekkel és idősekkel.”

(Nursing in Today’s World)

 • Szülésznő szakirány

Az ápolás és betegellátás alapozó ismereteinek (anatómia, élettan, biológia, biokémia, klinikai ismeretek, gyógyszertan) elsajátítása után a speciális szakmai ismeretek felölelik a szüléssel és a nőgyógyászati betegségekkel kapcsolatos tudnivalókat. Hallgatóink részletesen megismerik és elsajátítják a várandóssággal kapcsolatos edukációs feladatokat, továbbá készségszintű szülésvezetési és újszülött-ellátási tapasztalatokat is szereznek. A tananyag részét képezi a nőgyógyászati betegekkel kapcsolatos speciális szakápolástani és perioperatív szülésznői teendők elsajátítása, megismerése.

 

Elhelyezkedés

Mint diplomás egészségügyi dolgozók a magyar értelmiség részévé válnak az egyetem elvégzése után. Az elhelyezkedési lehetőségek sokrétűek. Az orvosi alapellátási és fekvőbeteg-ellátó intézmények, a háziorvosi szolgálatok, orvosi és szakápolási magánvállalkozások, gyógyszergyárak és gyógyszer-promócióval foglalkozó cégek szívesen foglalkoztatják végzett hallgatóinkat. A megszerzett diploma az Európai Unió valamennyi országában elismert végzettséget jelent.

 

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

 

Érettségi követelmények:

alkalmassági vizsga (Alk) és
kettőt kell választani: biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; szociális ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol; francia; latin nyelv; német; olasz; orosz; spanyol) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (egészségügyi alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); szociális alapismeretek)

A jelentkezés feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Alkalmassági vizsga időpontja: 2021. április 20.-21.

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]

támogatott

8

A

N

K

Egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]

300 000 Ft

8

Alkalmassági vizsga

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakokon szakmai alkalmassági vizsgán kell részt venni. A szakmai alkalmassági vizsgán a pályaorientációhoz kapcsolódó szociális és mentális alkalmasság, valamint az empatikus képesség felmérése történik.

A szakmai alkalmassági vizsga értékelése csak "megfelelt" vagy "nem felelt meg" lehet. A felvételi eljárásban való további részvétel feltétele a "megfelelt" alkalmassági vizsga.

Az alkalmassági vizsga követelményei, információk és a kitöltendő nyomtatványok megtalálhatók az Intézmény honlapján: felveteli.sze.hu.A szakmáról

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A képzésről

Akkreditált képzésünk oktatói az Egészségtudományi Tanszék és az egyetem karainak magasan kvalifikált, szakmájukban elismert egyetemi oktatók.

Az egyetem falain belül folyó képzés mellett a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban (PAMOK, Győr), szakrendelőkben, a területi Védőnői Szolgálatokban (területi védőnői munka, mely keretében elsősorban védőnői várandós-, és gyermek tanácsadás, gyermekes családok gondozása, családlátogatás a feladat) és iskolákban (iskolai védőnői munka, ahol szűrővizsgálatok elvégzése, egészségfejlesztés a legfőbb cél) történik a gyakorlati szakmai képzés. A védőnői szakmai gyakorlóhelyeken az oktató védőnők a képzés kezdetétől fogadják a hallgatóinkat, a 8. szemeszter védőnői szakmai területi gyakorlat.

Az akkreditált képzési program, a minősített oktatói háttér, az egyetem modern infrastrukturális lehetőségei, közösségi szelleme, és a területi gyakorlóhelyek az eredményes tanulás garanciái.

 

Szakirányok

Védőnő szakirány

Az alapképzés keretében megtanultak (egészség-, táplálkozás-, gyógyszer-, természet-, bölcsészet-, társadalomtudományok) után a védőnői munkavégzéshez szükséges szakmai kompetenciákat sajátítják el a hallgatók. Az alkalmazott egészségtudományok, ápolástudományi ismeretek, elméleti és klinikai orvostudományok, kiemelten a szülészet-nőgyógyászat és a gyermekgyógyászat mellett védőnői szakmódszertani tanulmányokkal foglalkoznak. Felkészülnek a várandósok és gyermekágyas nők védőnői gondozására, a nővédelemre, a 0-7 éves gyermekek védőnői gondozására, a kórházi- és iskolai védőnői munkára, szűrővizsgálatok végzésére, a családok preventív szemléletű gondozására.

Képzésünk egyedisége, hogy hallgatóinknak az egyetem falai között megszerzett tudás kipróbálására nemcsak a külső szakmai gyakorlóhelyeken van lehetőségük, hanem Győr város és a környező települések, megyék védőnő szakmához kapcsolódó rendezvényein, tudományos konferenciákon (hallgatói előadások tartása és konferenciák szervezése) is kipróbálhatják magukat.

A védőnőképzés során építünk a Karon folyó szülésznőképzés hagyományaira. Vannak olyan tantárgyak, amit a védőnő hallgatók közösen tanulnak a szülésznőkkel. Mindez segíti a két szakma egymáshoz való közeledését, egymás munkájának jobb megismerését, és egyúttal megkönnyíti az esetleges továbbtanulás esetén a védőnő oklevél mellett a szülésznői képesítés megszerzését is.

 

Kinek ajánljuk, hogy jelentkezzen a védőnőképzésre?

Humánus beállítottságú, jó kommunikációs képességgel rendelkezik, nyitott a gyermekek és szüleik problémái iránt. A védőnői munka fizikai (családlátogatások, védőnői tanácsadások és szűrővizsgálatok szervezése és kivitelezése) és lelki megterhelésekkel járó kihívásainak képes megfelelni.

Elsősorban azokat a fiatalokat, felnőtteket várjuk, akik a várandós édesanyákkal, csecsemőkkel, gyermekekkel (0-18 éves korig), illetve az egész családdal szeretnének foglalkozni, az egyének és családok egészségének megőrzéséért és fejlesztéséért szeretnének dolgozni. Humánus beállítottságúak, jó kommunikációs képességgel rendelkeznek (vagy szeretnék ezt megtanulni), nyitottak a gyermekek és szüleik problémái iránt.

A végzést követően szívesen dolgoznak majd védőnőként: védőnői tanácsadás és családlátogatás során segítenek családtervezéssel kapcsolatban, gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, az újszülött kórházból történő hazaadása után, az anyatejes táplálásban és a gyermek körüli teendők megtanításában. Védőnőként szeretnének szűrővizsgálatokat végezni, az egészséges életmódra vonatkozó tanácsokat adni, segítséget nyújtani a helyes életvitelhez, az iskolákban egyéni egészséggondozást végezni, egészségfejlesztési programokat tervezni, szervezni és megvalósítani, valamint a gyermekvédelmi rendszer aktív tagjakén segítséget nyújtani.

 

Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink elsősorban területi védőnőként védőnői körzetben (védőnői szolgálat tanácsadójában; háziorvosi rendelőben együttdolgozva gyermekorvossal és háziorvossal), iskola- és ifjúsági védőnőként iskolákban (alap-, és középfokú oktatási intézményekben, speciális iskolákban), vegyes védőnői körzetben (területi védőnői, valamint iskola- és ifjúsági védőnőként végzett munka), kórházi védőnőként (kórház újszülött osztálya, gyermek- és egyéb osztály), Családvédelmi Szolgálatban helyezkedhetnek el. A megszerzett szakmai kompetenciákkal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveknél, Egészségfejlesztési Irodáknál, versenyszférában, civil szerveknél is szívesen látják a végzetteket.

A védőnői munka közalkalmazotti státuszban vagy vállalkozóként is végezhető. Az elhelyezkedési esélyek nagyon jók.

 

Nyelvvizsga

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).
Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

 

Érettségi követelmények

motoros alkalmassági vizsga (Alk) és
biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. sport ismeretek v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

A jelentkezés feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzési szintMunkarendFin. formaSzak neveÖnköltség (félév)Képzési idő
A N A Rekreáció és életmód támogatott 6
A N K Rekreáció és életmód 225 000 Ft 6
A L A Rekreáció és életmód támogatott 6
A L K Rekreáció és életmód 225 000 Ft 6

Motoros alkalmassági vizsga és sportorvosi igazolás

Az alkalmassági vizsga csak abban az esetben lehet sikeres, ha próbánként a minimális szint teljesítése megtörtént, és minden próba teljesítése „megfelelt” minősítéssel szerepel a vizsgalapon.

1. Úszástudás

200 m folyamatos úszás

2. Sportjáték alkalmassági teszt I.

Röplabda: 2 m-sugarú körben a labda fej fölé játszása folyamatosan kosárérintéssel (legalább 1 m magasan).
vagy Labdarúgás: kézilabda pályán fél pályáról labdavezetés 9-es vonalig és kapura lövés teljes csüddel.

 

3. Sportjáték alkalmassági teszt II.

Kosárlabda - labdavezetés ügyesebbik kézzel, majd fektetett dobás 2-2 kísérlet; fektetett dobás kosárra választott oldalról, 5 kísérletből legalább 2 találat.
vagy Kézilabda: labdavezetés fél pályáról és kitámasztott helyzetből kapura lövés kb. 7 m távolságról a kapu négy sarkában elhelyezett célkeretre.

 

4. Állóképességi teljesítmény vizsgálat

20 m-es ingafutás teszt (6 km/ó kezdéssel, fokozódó sebességgel) minimumkövetelmény: Férfi: 60 hossz Női: 50 hossz


Az igazolás IDE kattintva letölthető!

 

A képzésről

Célunk olyan szakemberek képzése, akik ismerik az életminőség, az életmód és a sport- és rekreáció-kutatások legfontosabb területeit. Ismerik és értik az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezőket. Felismerik a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megnevezik a lehetséges optimális megoldásokat, rendelkeznek az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel. Egészséges és rekreatív életvitelre ösztönző szemléletmóddal rendelkeznek, melyeket törekszenek másoknak is átadni. Hallgatóink a képzés során a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez és események szervezéséhez szükséges szakmai tudást sajátítanak el.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat magában foglalja az egészségügyi, szociális, oktatási, civil és sportszervezeteknél végzett gyakorlatot, továbbá hallgatóinknak lehetősége nyílik táborozási ismereteket szerezni, azokban aktívan részt venni.

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • egészségügyi intézményekben,
 • szabadidőközpontokban,
 • művelődési házakban,
 • oktatási intézményekben,
 • idegenforgalmi egységeknél,
 • sportszervezeteknél,
 • önkormányzatoknál,
 • egészségorientált szolgáltató iparban.

Nyelvvizsga

 • Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)) egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.