Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

AGRÁRJOGI-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Agrárjogi- és vidékfejlesztési szakjogász

280 000 Ft

2

10<50

havonta

Győr

Jogi

Megnevezés (engedélyszám): Agrárjogi- és vidékfejlesztési szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FNYF/198-1/2018)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények: jogász osztatlan képzésben szerzett egyetemi oklevél

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák:

Általános kompetenciák: a felmerülő kérdések horizontális összefüggéseinek felismerése, a sajátos eljárási kérdések ismerete, a közösségi és a nemzeti jogi szabályok együttes alkalmazásának elsajátítása.

Szakmai kompetencia: a szakterületnek megfelelő nemzeti és közösségi jogszabályok ismeretére, a szabályozási határterületek – szakmai és közösségi jogi szinten – megállapítására, elemzésére, valamint ezen ismeretek egyedi ügyekben való alkalmazására való képesség.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • az általános, illetve szakmai közösségi és nemzeti jogi törzsanyag elsajátítása,
 • az általános, illetve szakmai közösségi joganyag szakigazgatási, illetve egyedi ügyekben való alkalmazása,
 • a Közös Agrárpolitika körébe tartozó szakpolitikák elsajátítása, a közös agrárpolitika reformjának várható hatásai az igazgatásra, a vidékfejlesztésre, valamint kiemelten a föld tulajdonosainak, illetve a föld használóinak jövőbeni kapcsolatrendszerére, és ezen keresztül a földpiacra.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • Az EU Közös Agrárpolitikája (KAP) (az EU vidékfejlesztési politikája; a Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) 2014-2020; a nemzeti, illetve a gazdasági érdekérvényesítés lehetőségei; a KAP nemzeti végrehajtásának nemzeti intézményrendszere; a KAP nemzeti végrehajtásával összefüggő sajátos eljárási szabályok)
 • Agrárfinanszírozás (az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap működési rendje, kapcsolata az államháztartás rendjével; a nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások notifikációja; a mezőgazdasági termékek intervenciója)
 • Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer alapfogalmai (mezőgazdasági termelő; mezőgazdasági üzem; támogatási jogosultság, mint vagyoni értékű jog; a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrzések; a helyes mezőgazdasági környezeti állapot; sajátos jogkövetkezmények, szankciók; vis maior igazolása; standard fedezeti hozzájárulás; állategység; Európai Méretegység)
 • Agrár-szakigazgatás (az agrár és vidékfejlesztési szakigazgatás struktúrája és sajátos eljárási szabályai; a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos állategészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelemi szakigazgatási eljárások; az élelmiszerek előállításával, forgalmazásával, valamint a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos igazgatási feladatok; a szőlőtermeléssel, borászattal kapcsolatos sajátos szakigazgatási feladatok)
 • A nemzeti birtokpolitika (igazgatási eszközök; a mennyiségi, minőségi földvédelem; a föld tulajdonához kapcsolódó haszonvételek gyakorlásával összefüggő szakigazgatási rend: erdészet, vadászat, halászat)
 • Egyéb kapcsolódó jogterületek (az agrárjog alkotmányos összefüggései; az agrár- és vidékfejlesztéssel összefüggő sajátos adatkezelési, adatvédelmi, és nyilvántartási szabályok, adatbázisok összekapcsolása; az ingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartások; mezőgazdasági vagyonvédelem, szabálysértések; a természetvédelem jogi környezete)

Tanterv:

http://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTgtMDItMDEiLCJha3RzemFrIjoiQUpJTF9UQUciLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiQUpJTF9UQUciLCJha3RzemFraXIiOiJBSklMX1RBRyIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

Diploma kibocsátásának feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 6kredit értékű,
 • egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat
 • a szakdolgozat megvédése
 • A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

   

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Horváth Gergely

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.