Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Digitális médiakommunikáció

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Digitális médiakommunikáció területen
pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

130 000Ft

4

12<25

kéthetente

 Győr

pedagógusképzés

 

Megnevezés (engedélyszám): OH-FHF/446-10/2009

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények:
Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett  oklevél.

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN.


Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:

Kötelező ismeretkörök:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói elkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatásnevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

 

Választható ismeretkörök:

A hallgató képes :

  • képet digitalizálni, a digitalizált képeket céljainak megfelelően manipulálni, illetve kompozícióba illeszteni;
  • képek és f ilmképek értő befogadására;
  • alkalmazni szöveg-és kiadványszerkesztő programokat. A hallgató jártasságra tesz szert.
  • a hagyományos és digitálisfényképezésben, képes egyszerű képalkotásokra videokamerával;
  • a számítógéppel támogatott kiadványkészítés gyakorlatában;
  • vektorgrafikus képépítés gyakorlatában, céljainak megfelelően végez műveleteket alakzatokkal, görbékkel, rétegekkel, lencsékkel, szövegtípusokkal;
  • az animáció valamelyik műfajának alkalmazásában.
 

Ismeretkörök:

Kötelező ismeretkörök (2 félév, 55 kredit):

-        Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek: (7 kredit)

a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; Európai uniós alapismeretek

-        A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (7 kredit)

a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések

-        A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (12 kredit)

a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák

-        A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: (9 kredit)

a pedagógus szerepei, feladatkörei, munkatevékenységei a változó közoktatási rendszerben; a pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük;. az oktatási folyamat tervezése

-        Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása: (20 kredit)

a személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéne és a drogmegelőzés kérdései

 

Választható ismeretkörök: (2 félév, 55 kredit)

-        Vizuális kultúra elméleti és gyakorlati ismeretek: 20 kredit
Szemléleti alapok kiépítése, amik garanciát nyújtanak a médiakommunikációs eszközrendszer tudatos, célirányos, hatékony alkalmazásához. A média hatásmechanizmusainak megismerése esztétikai értékteremtő és értékközvetítő szerepe. A belső tartalom megjelenítésének módjai a felhasználók előtt, az üzenet célba juttatása. A klasszikus vizuális kultúra azon területei, amelyek megismerése és elsajátítása a szemléleti alapokat nyújtja a digitális média használatának minőségközpontú gyakorlatához. A vizuális megjelenítés, a tervezés, a komponálás jártasságainak kialakítása és fejlesztése.

-        A médiához kapcsolódó ismeretek: 25 kredit
A számítógépes adatok rögzítésének, átvitelének, transzformációjának, árolásának módjai. A digitálisképrögzítő eszközök, digitális fényképezőgép, és videó kezelése, egyszerűképmanipulációs eljárások alkalmazása.Internetes egjelenések. Meghatározott tartalmak reprezentálásának képi módjai.

-        Szabadon választható tárgyak: 5 kredit
Grafikai, fotó és modellezési technikák, kézműves foglalkozások, olyan kiegészítő foglalkozások, amelyek segítségével a média alkalmazása színesebbé, egyénibbé, hatékonyabbá tehető.

-        Digitális vizsgamű készítése: 5 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, digitális vizsgamű, valamint komplex szóbeli vizsga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

Szakfelelős: Dr. Szunyogh László

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető). 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.