Diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens

A „Diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens” képzés szakirányú továbbképzés, alapdiplomával rendelkezők számára. A három féléves képzést azoknak ajánljuk, akik nem közgazdász alapdiplomával rendelkeznek. A képzés első féléve a vállalati/intézményi gazdálkodás átfogó, valamint a funkcionális területek (számvitel, pénzügyek, vállalatgazdaságtan, statisztika, controlling alapjai stb.) speciális ismereteire koncentrál. Az első félévben megszerzett (köz)gazdasági alapokra, valamint a hallgatók már meglévő gyakorlati tapasztalataira építve a képzés második és harmadik félévében (a controlling szakközgazdász képzéshez hasonlóan) a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésével, tervezésével és controlling-rendszerfejlesztési feladataival kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretekre, gyakorlati tudásra koncentrálunk. (A már meglévő gyakorlati tapasztalat nem feltétele a képzésre történő jelentkezésnek, a „Diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens” továbbképzés közvetlenül az alapdiploma megszerzését követően is elkezdhető.)

Szakvezető: Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens

 

A szak mintatanterve:

 

ssz.

Tantárgyak megnevezés

féléves

bszf.

krp

óraszám

 

1. félév

 

 

 

1.

Közgazdaságtan

coedu

v

5

2.

Pénzügyek

coedu

v

6

3.

Vállalatgazdaságtan

coedu

v

6

4.

Számviteli alapismeretek

coedu

v

5

5.

Statisztika

coedu

v

5

6.

Controlling

coedu

v

5

 

Összesen:

 

 

32

 

2. félév

 

 

 

7.

Adatkezelés és üzleti elemzések Excelben

15

v

5

8.

Nemzetközi pénzügyi beszámolók

12

v

4

9.

Vezetői számvitel és önköltségszámítás

15

v

5

10.

Adótervezés

9

v

3

11.

Controlling rendszerek a gyakorlatban

9

f (három fokozatú)

3

12.

Pénzügyi menedzsment

15

v

5

13.

Controlling jelentések (reporting) Excelben

15

v

5

 

Összesen:

 

 

30

 

3. félév

 

 

 

14.

Vállalkozások finanszírozása

12

v

4

15.

HR controlling

9

v

3

16.

Controlling informatika

12

f (három fokozatú)

4

17.

Kockázatmenedzsment

12

v

4

18.

Komplex vállalati tervezés (budgeting) Excelben

15

v

5

19.

Szakdolgozat

0

f (három fokozatú)

8

 

Összesen

 

 

28

Összes kreditpontszám:

90

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Diplomás szakreferens vállalati irányítás és kontrolling szakon

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Gazdaságtudományok

 

A felvétel feltétele:

A képzésben BA, BSc oklevéllel lehet részt venni

 

A képzési idő: 3 félév

 

A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 • e képzettség birtokában a diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket,
 • önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében,
 • megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket,
 • eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében,
 • a vállalat belső információs rendszerét a vezetői döntések szolgálatába állítani és azt a vállalati igényeknek megfelelően kialakítani és működtetni.
 • A képzés során elsajátítható tudáselemek:
 • általános közgazdasági alapismeretek,
 • szakmai alapozó ismeretek,
 • szakhoz kapcsolódó ismeretek.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:

 • alapvető közgazdasági, pénzügyi, gazdaságjogi, vállalkozás-gazdaságtani, menedzsment, EU integrációs, informatikai, ismeretek;
 • a szakmai tudást megalapozó vállalati pénzügyi-adózási, nemzetközi jogi, statisztikai és számviteli ismeretek;
 • a szakmaspecifikus tudáselemek: a pénzügyi számviteli, marketing, külkereskedelmi és államháztartási, kommunikációs, minőségbiztosítási, kontrolling, és tervezési ismeretek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • e képzettség birtokában a diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas vállalatok, vállalkozások irányítására, kontrolling rendszer létrehozására és működtetésére;
 • kontrolling tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok irányítására;
 • a vállalkozások, vállalatok vezetéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordinálására, vállalati tervezésre és szervezésre.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Általános közgazdasági alapozó tárgyak: 22 kredit

(mikroökonómia, makroökonómia, gazdasági jog, vállalkozások gazdaságtana, pénzügyek, informatika, menedzsment, Európa tanulmányok)

Szakmai alapozó tárgyak: 18 kredit

(vállalati pénzügyek és adózási alapok, nemzetközi jog, számvitel alapjai, statisztika)

 

Szakhoz kapcsolódó ismeretek: 42 kredit

(pénzügyi számvitel, adótan, marketing és marketing tervezés, külkereskedelmi ismeretek, államháztartási ismeretek, üzleti kommunikáció, minőségbiztosítás, emberi erőforrások, kontrolling alapjai, költségkontrolling, értékesítés- és eredménytervezés, projektkontrolling és beruházás-gazdaságossági számítások, pénzügyi kontrolling)

A szakdolgozat kreditértéke: 8 kredit

 

A diploma kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga teljesítése

Önköltség: 285.000 Ft/félév

Képzés helye: Győr, Széchenyi István Egyetem

 A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

Kapcsolattartó/szakfelelős: Merkó-Benkő Judit kari titkár, dr. Koppány Krisztián egyetemi docens

cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1., tel/fax: (30) 486-1697

email: judit@sze.hu

honlap: https://felveteli.sze.hu

 

Jelentkezési határidő: 2020. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Képzés kezdete: 2020. február

Egyéb információk:   A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610; +36 70 646 3106; +36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu


Beiratkozási időpontok


 Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!