Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

levelező

önköltséges

Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára
felkészítő szakirányú továbbképzési szak

130 000Ft

4

12<25

kéthetente

 Győr

Megnevezés (engedélyszám): OH-FHF/51-2/2009

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények:
Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett  oklevél.

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető ITT.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:

Kötelező ismeretkörök:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói elkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatásnevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretkörök:

Kreativitás, ötletgazdagság. Új ötletek, megoldások kipróbálása. Improvizációs képesség. Problémaelemzés, problémafeltárás. Tervezési készség. Ismeretek megfelelő helyen és időben történő alkalmazása. Gyakorlatias feladatértelmezés. A drámapedagógusok számára rendkívül fontos a fentiek mellett: partneri viszony elfogadása, konszenzus-készség, nyitottság és érdeklődés a tanulók személyes véleménye iránt, empátia, etikai érzék, képzelet, jó írásbeli-szóbeli kommunikációs képesség, tolerancia, együttműködési készség és rugalmasság

Ismeretkörök:

Kötelező ismeretkörök (2 félév, 55 kredit):

-                    Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek: (7 kredit)

a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; Európai uniós alapismeretek

-                    A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (7 kredit)

a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések

-                    A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (12 kredit)

a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák

-                    A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: (9 kredit)

a pedagógus szerepei, feladatkörei, munkatevékenységei a változó közoktatási rendszerben; a pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük;. az oktatási folyamat tervezése

-                    Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása: (20 kredit)

a személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéne és a drogmegelőzés kérdései

 

Választható ismeretkörök: (2 félév, 55 kredit)

A drámapedagógia elmélete és gyakorlata: 30 kredit
Játékelméleti témacsoport
Pedagógiai játékelmélet, játékszociológia, játékpszichológia, a kommunikáció lélektani alapjai, kommunikációs és önismereti gyakorlat, improvizációs gyakorlat, drámajátékok, kreatív tréning, szerepjáték-elmélet.

Drámajáték témacsoport
A drámapedagógia elmélete és gyakorlata, tanítási dráma,drámajáték-vezetés, a dialógusszerkesztés elmélete és gyakorlata, beszédgyakorlat, drámaóra-vezetés, képességfejlesztő gyakorlatok, társművészetek: zeneelmélet, bábjátékos ismeretek, tánctörténet és műelemzés, táncismeret.

Dramaturgiai témacsoport
Dráma-és színházesztétika, dráma-és színháztörténet, dramatizálási gyakorlat, műsorszerkesztési és rendezési gyakorlat, hatás-és előadás-elemzés.

A kötelezően választandó módszertani specializáció: 25 kredit
Kisgyermekkori drámapedagógiai specializáció: óvodapedagógus, tanítói, gyógypedagógiai tanári, szakképzettségűek részére.― Vers-és mesemondás;― a nehezen  nevelhető gyermek játékai;― a gyógyító játék;― dramatikus szokások;― a hagyomány játékai és táncai;― ünnepi szertartások;― rituális játékok. Színi nevelési specializáció: óvodapedagógus, tanári, tanítói, pedagógia szakos szakképzettségűek részére.― Vers-és mesemondás;― tánc-és mozgásszínházi tréning;― díszlet, jelmez;― szcenika;― kreatív zenei gyakorlat;― a színházi nevelés korszerűmódszerei.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Tanterv letölthető INNEN.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

Szakfelelős: Dr. Varga Balázs

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető). 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.