Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Drónirányító és -adatelemző

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Drónirányító és -adatelemző szakirányú továbbképzési szak

350.000 Ft

2

10

Mosonmagyaróvár

Győr

Budapest

műszaki

Megnevezés (engedélyszám): Drónirányító és -adatelemző szakirányú továbbképzési szak, FNYF/1833-3/2020


Felvételi követelmények
: Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma

Tudományterület: műszaki képzési terület

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Drónirányító és -adatelemző

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés célja:

A szak célja a gyakorlatban dolgozó diplomások, mérnökök számára, olyan továbbképzési lehetőség biztosítása, amely a drónok kezelésén és biztonságos üzemeltetésén túl a légifelvételezés során kapott adatok feldolgozásához kapcsolódó ismeretek átadását is magába foglalja. A képzés alapvető célja, hogy a távérzékelési és képfeldolgozási ismeretek magas szintű oktatásával számos szakterület képviselői válnak alkalmassá arra, hogy a teljes képzés elvégzése után a szakemberek alap szakterületéhez kapcsolódó munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon legyenek képesek elvégezni. Ezen túlmenően a képzés speciális (baleset- és kárelemzési, mezőgazdasági, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi) szakterületeken történő feladatmegoldásra, célirányos munkavégzésre is alkalmassá teszi a végzett szakembereket

Szakmai kompetenciák:

1.Tudás:

A képzés során elsajátított ismeretek alapján a szakemberek képesek lesznek a drónok kezelésére, alapvető távérzékelési feladatokhoz kapcsolódó tervezési, repülési és adatfeldolgozási feladatok magas színvonalú végrehajtására a kor követelményeinek megfelelő körszerű eszközök segítségével.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési, mezőgazdasági, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakterületükön felmerülő differenciálás, individualizálás és audiovizuális vizsgálatok elvégzésére, a földfelszíni folyamatok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására.

 

2. Képességek:

 • A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • A lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására,
 • A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, − szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat,
 • Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • A műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • Rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére,
 • Integrált ismeretek alkalmazására és értékelésére,
 • Állapotfelmérések elvégzésére, feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására,
 • Kommunikációs készségre,
 • Megfigyelési-elemzési és az értékelési készségek komplex használatára,
 • A tudás alapú társadalomban mindenki számára szükségesnek vélt nyolc kulcskompetenciát tartalmazza
 • Szakirányú vállalkozói készség fejlesztésére.

 

2. Attitűd:

 • Kreativitás, rugalmasság,
 • Probléma felismerő és megoldó készség,
 • Intuíció és módszeresség,
 • Tanulási készség és jó memória,
 • Széles műveltség,
 • Információ feldolgozási képesség,
 • Környezettel szembeni érzékenység,
 • Elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • A szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • Kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
 • Alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.
 • Tervezési készség
 • Innovációra történő nyitottság, új technológiák iránti érdeklődés,
 • Csoportmunka,
 • Projektben munkavégzés.

 

3. Autonómia és felelősség:

 • A távérzékelési és drónok irányítási folyamatainak átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • Az összetett, többféle vizsgálati módszer összekapcsolásával megvalósuló vizuális és meta-adatelemzési folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • Képesek e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is;
 • Alkalmassá válnak a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozásra, és munkájukba való adaptálásra.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Szabályozás, jogi ismeretek: 3 kredit

Az UAS rendszerek üzemeltetéséhez szükséges ismeretek, az EU-ban érvényes szabályozás, és a mindenkori aktuális hazai szabályozás ismeretének elsajátítása annak érdekében, hogy jogkövető módon tudjon a képzésben részt vevő hallgató a repülések tervezése és végrehajtása során eljárni. 

 

Műszaki ismeretek: 4+3+4 kredit

A műszaki ismeretek magukba foglalják azokat a drónokra jellemző ismeretanyagot, amely az eszközök felépítése, tervezése illetve üzemeltetése során elengedhetetlenek a képesítés megszerzéséhez. A drónok műszaki felépítésének alapjai (4 kredit), a Drónok műszaki felépítése és tervezése (3 kredit), és a Drónrepülések tervezése (4 kredit) tananyagok a műszaki ismeretanyag, illetve a repüléstervezés műszaki irányú megközelítését foglalják magukba.

 

Informatikai/távérzékelési ismeretkör: 5+5+4+4 kredit

A drónok üzemeltetése során a képzés elsődleges feladatai közé a távérzékelési, képfeldolgozási feladatok megvalósítását helyeztük. A képfeldolgozás alapjai (5 kredit) távérzékelés alapjai (5 kredit), a MI alapú képfeldolgozás (4 kredit) illetve a hiperspektrális felvételezés (4 kredit) és adatelemzés tantárgyak az ismeretkör elméleti alapjait teszik le, illetve a második szemeszterben annak elmélyítését szolgálják.

 

Gyakorlatok (4+5+4 kredit)

A gyakorlati szemléltető tantárgyak (Távérzékelés a gyakorlatban, Drónrepülések gyakorlata, UAS rendszerek ipari és mg-i alkalmazása) a tantervben meghatározott gyakorlati ismeretek elsajátítását, a készségek elmélyítését szolgálják

 

Szabadon választható tantárgyak (3+3 kredit)

A szabadon választható tantárgyak csoport tantárgyai (Programozás alapjai: 3 kredit) és a Geoinformációs rendszerek: 3 kredit) beleszámítanak az összes kredit számításában. A szabadon választható tantárgyakat a dinamikusan változó ismeretanyag függvényében később tervezzük kiterjeszteni.

 

Szakdolgozat: 9 kredit

A szakdolgozat egy olyan egységes szerkezetű munka, amelyben a képzésre beiratkozott hallgató bizonyosságot ad arról, hogy a drónos adatgyűjtésre, az adatok feldolgozására képes, önálló munkával bizonyítja, hogy a vonatkozó szakirodalmakat és eljárásokat ismeri, valamint azokat önálló munka során használni tudja.

Mintatanterv

A kötelező tantárgyak listája

 

S.sz

Tantárgyak megnevezése

tervezett kredit

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

 

 

 1.

UAS rendszerek jogi alapjai

3

3

9

 

v

 2.

Képfeldolgozás alapjai

5

5

15

 

v

 3.

Drónok műszaki felépítésének alapjai

4

4

12

 

v

 4.

Távérzékelés alapjai

5

5

15

 

v

 5.

Távérzékelés a gyakorlatban

4

4

12

 

 f

 6.

Drónrepülések gyakorlata

5

5

15

 

 f

 7.

UAS rendszerek ipari és mg-i alkalmazása

4

4

12

 

v/f

Összesen

30

30

90

 

 

 

2. félév

 

 

 

 

 

 8.

Drónok műszaki felépítése és tervezése

3

3

9

 

f

 9.

Drónrepülések tervezése

4

4

12

 

f

10. 

MI alapú képfeldolgozás

4

4

12

 

f

 11.

Hiperspektrális felvételezés és adatelemzés

4

4

12

 

v/f

 12.

Szabadon választható tantárgy I. Programozás alapjai

3

3

9

 

 v

 13.

Szabadon választható tantárgy II. Geoinformációs rendszerek

3

3

9

 

 v

 14.

Szakdolgozatkészítés

9

9

27

 

 

Összesen

30

30

90

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

Szak kreditek összesen

 

60

180

 

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:

 • legalább 60 kredit megszerzése
 • 2 bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka
 • a diplomamunka megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése 50.000 Ft

 

 

Kapcsolattartó: Sülyné Máté Anita, (96) 566-720, email: sulyne.mate.anita@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Teschner Gergely 

 

Képzés kezdete: 2025. február

Jelentkezési határidő 2025. január 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: sulyne.mate.anita@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.(10 fő)