Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIAISMERET SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Egészségügyi kommunikáció és médiaismeret

295 000 Ft

2

10<25

kéthetente hétvégén

Győr, Budapest

Orvos- és egészség tudományi

Megnevezés (engedélyszám): Egészségügyi kommunikáció és médiaismeret szakirányú továbbképzési szak (FNYF/979-3/2021)

Tudományterület: Orvos- és egészségtudományi képzési terület

Felvételi követelmények:
Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma

 

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Képzési cél:

Cél az, hogy a képzés elvégzése után az egészségügyi kommunikációs szakemberek hatékonyan, információérzékenyen kommunikáljanak, az intézmény értékeit, érdekeit, szakmai munkáját a különböző társadalmi csoportok, kormányzati szervek és hatóságok előtt legyenek képesek megjeleníteni, a célcsoport számára fontos információkat közvetlen és közvetett formában - a helyi és országos médiumok segítségével - legyenek képesek eljuttatni. Az egyéni fejlesztési igényeket figyelembe vevő képzés a hallgatókat alkalmassá teszi a szervezeten belüli és azon kívüli szóvivői feladatok magas színvonalú ellátására, a hagyományos és az új médiafelületek párhuzamos használatára. A képzés során nagy hangsúllyal jelenik meg a hallgatók kiscsoportos médiakommunikációs hatékonyság-fejlesztése és személyes kompetenciafejlesztése, amelyre a média és egészségügyi kommunikáció területén dolgozó szakemberek közreműködésével kerül sor.

 

Szakmai kompetenciák

Tudás:

 • a hallgató átfogó módon megismeri a közszolgálati kommunikáció elméleti és gyakorlati tartalmait
 • a hallgató, gyakorlatorientált képzés során elsajátítja az állampolgárokra irányuló, széleskörű, társadalmi szinten is megragadható kommunikációs ismereteket és gondolkodásmódot
 • a hallgató megismeri a közszolgálati kommunikáció és tájékoztatás fogalmi kereteit, feladatát, működési sajátosságait, meggyőző erejét, valamint személyes és intézményi feltételeit
 • a hallgató teljeskörű médiakommunikációs ismereteket szerez
 • a hallgató a képzés során megismeri a konfliktus- és válságkezelés, valamint a válságkommunikáció speciális területeinek feladatmegoldásait
 • a hallgató jól használható tudásra tesz szert a stratégiai kommunikáció kialakításában és érvényre juttatásában, valamint a szervezeti kapcsolatépítési és tájékoztatási feladatokban

 

Képességek:

 • a hallgató képessé válik a proaktív és reaktív kommunikációt igénylő helyzetek felismerésére és megfelelő kezelésére
 • a hallgató szakmai látóköre és eszköztára bővül a képzés során, amely segíti a jártasságok és készségek kialakulását a kommunikáció gyakorlati alkalmazásában
 • a megszerzett elméleti és gyakorlati tudás birtokában képessé válik tudományos és sajtórendezvények szervezésére, lebonyolítására, moderálására
 • a verbális és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztésével a hallgató alkalmas lesz az információk szakszerű, közérthető, sokoldalú közlésére online és offline platformokon egyaránt
 • alkalmassá válik a hivatás- és szereptudatos magatartás képviseletére
 • a kommunikációs és előadói kompetenciák fejlesztésével párhuzamban, a hallgató fejlődik az innovatív gondolkodásmódban, az empatikus személetmódban és a kreatív gondolkodásban egyaránt
 • a hallgató képes lesz a kor követelményeinek megfelelő magasszínvonalú kommunikációs munkavégzésre, és képes lesz alkalmazkodni az egészségügyben jelentkező (pl. egy világjárvány okozta) új kommunikációs kihívásokhoz

 

Attitűd:

 • kreativitás és rugalmasság jellemzi a munkája minden területén
 • aktívan közreműködik az intézmény konfliktus- és válságkezelésében, problémafelismerő és -megoldó készséggel bír
 • szociális és interkulturális érzékenység, előítélet nélküli attitűd jellemzi, elfogadja és tiszteletben tartja az egyéneket és kultúrájukat, szokásaikat, független azok státuszától, származásától, vallási meggyőződésétől
 • elkötelezett a szakterületén bekövetkezett szakmai és jogi változások folyamatos nyomonkövetésére
 • a hatékony és széleskörű kommunikáció érdekében médiakapcsolatokat épít, fenntart és követi a változásokat
 • alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására

 

Autonómia és felelősség:

 • a kommunikációs folyamatokat önállóan tervezi, átlátja, elemzi, végrehajtja és irányítja
 • alkalmassá válik a szakmai területén a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozására, és saját munkájába való adaptálására
 • hivatását minden körülmények között felelősen, tudományos és gyakorlati megalapozottsággal végzi
 • felelősen alkalmazza a szakterületéhez kapcsolódó technikai eszközöket és módszereket
 • felelősséggel tartozik a munkája során tudomására jutott adatok, információk helyes kezeléséért, megőrzéséért

Ismeretkörök:

 • Szakmai alapismeretkör/ismeretek (Közigazgatási és közszolgálati alapismeretek, A közszolgálatiság fogalomköre, Közszolgálati kommunikáció, Közszolgálati tájékozódás és média, Etikett és protokollismeretek) – 23 kredit
 • Gazdasági és humán ismeretkör/ismeretek (Személyes kompetenciafejlesztés, Közszolgálati kapcsolatszervezés) – 13 kredit
 • Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek (Médiakommunikáció ismeret- és készségfejlesztés, Meggyőző kommunikáció, Kötelezően választható tárgyak) – 20 kredit
 • Szakdolgozat – 4 kredit

 

Tanterv:

Ssz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

 

1

Közigazgatási és közszolgálati alapismeretek

4

12

 

f

2

A közszolgálatiság fogalomköre

4

12

 

f

3

Közszolgálati kommunikáció

6

18

 

f

4

Közszolgálati tájékoztatás és média

4

12

 

f

5

Személyes kompetenciafejlesztés 1.

4

12

 

f

6

Médiakommunikáció ismeret - és készségfejlesztés 1.

4

12

 

f

7

Kötelezően választható tantárgy 1.

2

6

 

f

8

Kötelezően választható tantárgy 2.

2

6

 

f

Összesen

30

90

 

 

 

2. félév

 

 

 

 

 9

Etikett és protokollismeretek

5

15

 

f

 10

Meggyőző kommunikáció

6

18

 

f

11

Közszolgálati kapcsolatszervezés

6

18

 

f

12

Személyes kompetenciafejlesztés 2.

3

9

 

v/f

13

Médiakommunikáció ismeret - és készségfejlesztés 2.

6

18

 

 

14

Szakdolgozat

4

12

 

 

Összesen

30

90

 

 

 

Szak kreditek összesen

60

180

 

 

 

Kötelezően választható tárgyak:

 

Közigazgatási PR

2

6

 

f

 

Média- és kommunikációkutatás

2

6

 

f

 

Közigazgatási protokoll

2

6

 

f

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Diploma kibocsátásának feltétele:

 • A tantervben előírt követelmények teljesítése
 • Szakdolgozat elkészítése, bemutatása és védése

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Nagy Sándor

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: IDE kattinva az intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, önéletrajz, motivációs levél, nyelvvizsga bizonyítvány, utalásról szóló bizonylat.

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.