Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

EHS szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

EHS szakember

szakirányú továbbképzési szak

250.000.-

4

10 < 30

Győr/Budapest MŰSZAKI

 

Megnevezés: EHS szakember szakirányú továbbképzési szak

(FNYF/862-3/2022.)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: EHS szakember

 

A felvétel feltételei:

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi oklevél.

 

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

 

Képzési cél:

A képzés célja, hogy környezet-, egészség-, tűz- és munkavédelem, illetve biztonság terén magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a vállalati vagy állami szektorban tevékenykedő szakemberek részére. Cél olyan hallgatók képzése, akik korábban megszerzett alapképzettségük birtokában az új ismeretek elsajátításával képesek a vállalati vagy intézményi EHS rendszer létrehozására, működtetésére, felügyeletére, azok során felmerülő problémák megoldására. Olyan speciális tudású szakemberek kibocsátására törekszünk, akik a vállalati vagy intézményi EHS feladatok megoldása és célok elérése folyamán - szem előtt tartva a fenntartható fejlődés elveit - magas szinten, nagy hatásfokkal és innovatívan képesek összehangolni a társadalom biztonság iránti elvárásait a vállalat, intézmény műszaki-gazdasági érdekeivel.

 

„Az EHS egy angol mozaikszó, ami az Environmental, Health és Safety szavak kezdőbetűiből áll össze. Magyarra fordítva mondhatjuk úgy is KEM, azaz Környezetvédelem, Egészségvédelem, Munkabiztonság.

A környezetvédelem egy olyan társadalmi tevékenység, ami a saját magunk által okozott szennyezéstől szeretné megóvni a környezetünket és magát az embert. Mint mozgalom már az ipari forradalom idején megjelent, jogszabályi háttere is korán kialakult, 1863-ban Nagy-Britanniában megalkották az első környezetvédelmi törvényt. A XX. század derekán megalakultak a nagy globális környezetvédő szervezetek, mint a Greenpeace vagy a WWF. Mára a civil társadalom mellett az ipar is nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre és a fenntartható fejlődésre.

Az egészség- és munkavédelem célja, hogy a munkavállalók munkájukat az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos körülmények között végezhessék. A munkavédelem szinte egyidős a munkával, a szakmai irányelvek első írásos emléke Mózes V. könyve XXII. részének 8. verse, mely szerint: „Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot csinálj, hogy vérrel ne terheld a te házadat, ha valaki leesik arról.”  A modernkori munkavédelem kialakulása ugyanakkor szintén az ipari forradalomhoz köthető, és manapság már a munkavédelem és a technológia fejlődése és a folyamatos fejlesztés elve alapján kidolgozott EU-s irányelvek szabályozzák.

Az EHS területéhez tartozik a tűz- és katasztrófavédelem valamint az iparbiztonság is. Tűzvédelemmel az ősemberek is foglalkoztak, első jogi szabályozása Hammurapihoz köthető, aki mindenki számára kötelezővé tette a tűz oltásában való részvételt. Modern világunkban a tűz elleni védekezés mellett szükség van a katasztrófák elleni védekezésre és iparbiztonságra is, hogy megelőzzük, és szükség esetén kezeljük azokat az eseményeket, amikor emberek élete, anyagi javak, természeti értékek kerülnek veszélybe.”

forrás: https://ehsmindenkinek.blog.hu/2015/03/24/mi_az_az_ehs

 

 

 

EHS szakember

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

 

1. félév

     

1.

Környezeti elemek és azok védelme I.

5

15

f

2.

Környezetegészségtan és epidemiológia

3

9

f

3.

Munkavédelem

5

15

f

4.

Tűzvédelem I.

5

15

f

5.

EHS kommunikáció

4

12

f

6.

Toxikológia és ökotoxikológia

3

9

f

7.

EHS jogi háttere és EU-s vonatkozásai

5

15

f

Összesen

30

90

 
 

2. félév

     

8.

Környezeti elemek és azok védelme II.

3

9

f

9.

Munkaegészségtan I.

5

15

f

10.

Tűzvédelem II.

5

15

f

11.

Környezetvédelmi mérések

5

15

f

12.

Munkabiztonság

6

18

f

13.

Kockázatbecslés elmélete és gyakorlata

6

18

f

Összesen

30

90

 
 

3. félév

     

14.

Tűzvédelmi gyakorlat

2

6

f

15.

Létesítés és használat speciális munka- és tűzbiztonsági kérdései I.

4

12

f

16.

Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

5

15

f

17.

Integrált irányítási rendszer

6

18

f

18.

Munkaegészségtan II.

6

18

f

19.

Kémiai biztonság

4

12

f

20.

Iparbiztonság

3

9

f

Összesen

30

90

 
 

4. félév

     

21.

Munkavédelmi gyakorlat

2

6

f

22.

Megújuló energiaforrások

3

9

f

23.

Létesítés és használat speciális munka- és tűzbiztonsági kérdései II.

6

18

f

24.

Hulladékgazdálkodás

5

15

f

25.

Speciális szakági munkavédelmi ismeretek

4

12

f

26.

Szakdolgozat

10

30

f

Összesen

30

90

 
 

Szak kreditek összesen

120

360

 

 krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat)

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Alapismeretek: 35 kredit

Az EHS tanulmányokhoz szükséges környezeti elemek és azok védelme, környezetegészségtan és -epidemiológia, munkaegészségtan, munkavédelem, tűzvédelem és EHS kommunikáció témakörökbe tartozó ismeretek.

 • Környezeti elemek és azok védelme I. 5 kredit
 • Környezetegészségtan és epidemiológia 3 kredit
 • Munkavédelem 5 kredit
 • Tűzvédelem I. 5 kredit
 • EHS kommunikáció 4 kredit
 • Környezeti elemek és azok védelme II. 3 kredit
 • Munkaegészségtan I. 5 kredit
 • Tűzvédelem II. 5 kredit

 

Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek: 30 kredit

Speciális, az adott területre vonatkozó EHS ismeretek, elsősorban az EHS jogi háttere, környezetvédelmi mérések, toxikológia és ökotoxikológia, megújuló erőforrások, munkabiztonság, tűzvédelem témakörökbe tartozó ismeretek.

 

 • Toxikológia és ökotoxikológia 3 kredit
 • EHS jogi háttere és EU-s vonatkozásai 5 kredit
 • Környezetvédelmi mérések 5 kredit
 • Munkabiztonság 6 kredit
 • Tűzvédelmi gyakorlat 2 kredit
 • Létesítés és használat speciális munka- és tűzbiztonsági kérdései I. 4 kredit
 • Munkavédelmi gyakorlat 2 kredit
 • Megújuló energiaforrások 3 kredit

 

Speciális szakmai ismeretkör/ismeretek: 45 kredit

EHS jogi háttere, környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok, hulladékgazdálkodás, integrált irányítási ismeretek, környezetirányítás, munkabiztonság, munkaegészségtan, kockázatbecslés, kémiai- és iparbiztonság témakörébe tartozó ismeretek.

 • Kockázatbecslés elmélete és gyakorlata 6 kredit
 • Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok 5 kredit
 • Integrált irányítási rendszer 6 kredit
 • Munkaegészségtan II. 6 kredit
 • Kémiai biztonság 4 kredit
 • Iparbiztonság 3 kredit
 • Létesítés és használat speciális munka- és tűzbiztonsági kérdései II. 6 kredit
 • Hulladékgazdálkodás 5 kredit
 • Speciális szakági munkavédelmi ismeretek 4 kredit

 

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A diploma kiadásának feltétele:

 • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
 • A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása, megvédése

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti. (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:

4 félév vagy 2 félév (előképzettségtől függően).

A Munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzésen, Munkavédelmi előadó, Munkavédelmi technikus, a Környezettudományi egyetemi képzésen, továbbá Okleveles népegészségügyi felügyelő, a Közegészségügyi-járványügyi felügyelő szakon szerzett végzettség, a Környezet-egészségügyi szakember vagy Népegészségügyi MSc. szak környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializációján szerzett végzettséggel rendelkezők és a Tűzvédelem 9/2015. (III. 25.) BM rendelet I. melléklet 4.2. (középszintű) és 4.3. (felsőszintű) szerint végzettek számára egységesen a képzési idő 2 félév.

Kapcsolattartó: 

Szalai Nóra (igazgatási ügyintéző 96/613-733; 06203463626; szalain@sze.hu)

Szakfelelős: Dr. Kuti Rajmund, egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2024/25 tanév tavaszi félév

 

Jelentkezési határidő: 2025. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján (http://felveteli.sze.hu)

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, szakmai önéletrajz, és motivációs levél, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: FKKE00001T

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szalain@sze.hu

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.