Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Energetikai veszteségfeltáró auditor szakirányú továbbképzés

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Energetikai veszteségfeltáró auditor

290.000Ft

2

10<25

kéthetente

Győr

MUSZ

 

Megnevezés (engedélyszám): Energetikai veszteségfeltáró auditor szakirányú továbbképzési szak (FNYF/576-3/2023)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Energetikai veszteségfeltáró auditor

Felvételi követelmények:  

 • Bármely képzési területen  szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Képzési idő:  2 félév

Megszerezhető kreditek:  60 kredit

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a az energetika szakterületéhez kapcsolódó, energia veszteségfeltáró (energetikai auditálói) ismereteik  birtokában alkalmasak legyenek munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magas színvonalon elvégezni.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (műszaki, gazdasági és környezeti megvalósíthatósági értékelési) területeken történő feladatmegoldásokra, a szakterületükön felmerülő diagnosztikai/veszteségelemzési vizsgálatok elvégzésére, az indokolatlan és szükségtelen túlfogyasztásokat (energiaveszteségeket) eredményező okok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására.

 

A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
 • Szakmailag magas szinten önállóan megtervezni, előkészíteni és végrehajtani a feladatokat,
 • Integrált ismeretek alkalmazására az energetika, energiagazdálkodás, energia-veszteségfeltárás, alternatív megoldások műszaki, gazdasági és környezeti megvalósíthatósági értékelésének területén,
 • Állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozására, az energetikai auditálás területén végzendő feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására,
 • A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határterületeiről származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • Szakmaileg megalapozott, helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására,
 • A műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • Rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre, tervezésére és javaslattételre,
 • Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • Kreativitás, rugalmasság,
 • Probléma felismerő és megoldó készség,
 • Intuíció és módszeresség,
 • Jó diagnosztikai érzés, az ok-okozatiság felismerésére való képesség
 • Tanulási készség
 • Széles látókör,
 • Információ feldolgozási képesség,
 • Környezettel szembeni érzékenység,
 • Pontosság, precizitás, igényesség,
 • A szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • Kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
 • Alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,
 • Alkalmasság stratégiai tervezői és vezetői feladatok ellátására.

 

Az e szakon végzettek – megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képesek

 • Az energetikai auditok megtervezésére, megszervezésére, végrehajtására, irányítására, dokumentálására és eredményességvizsgálatára,
 • Az energiagazdálkodással összefüggő folyatok átlátására, elemzésére, kritikai értékelésére,
 • Alternatív eljárások, módszerek, gépek, gépelemek, szabályzási megoldások, energiaforrások, stb, kiválasztására,
 • A kiválasztott opciók átfogó értékelésére, megvalósíthatóságuk mélyreható elemzésére,
 • Az energetikai szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi, közigazgatási, szabványügyi és műszaki környezetet,
 • Alkalmassá válni a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, tudományos eredmények feldolgozásra, ismereteikbe való beépítésre és gyakorlati hasznosításra.

Ismeretkörök:

 • Szakmai alapismeretek 15 kredit (Hő-és áramlástan; Kalorikus gépek; Méréstechnika, diagnosztika, adatelemzés; Szabályozástechnika, Pneumatika, hidraulika)
 • Gazdasági és humán alapismeretek 8 kredit (Energiajog és szabványismeret; Energetikai projektek gazdaságtana; Döntés-előkészítési, kommunikációs technikák)
 • Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 37 kredit (Energiagazdálkodás 1; Energiagazdálkodás 2; Épületek energetikája; Villamos berendezések energetikája; Veszteségfeltárás 1; Veszteségfeltárás 2; Iparági legjobb eljárások; Energetikai modellezés, szoftverek)

 

Tanterv:

http://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMTYtMDItMDEiLCJha3RzemFrIjoiS0dJTF9URVYiLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiS0dJTF9URVYiLCJha3RzemFraXIiOiJLR0lMX1RFViIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

 

Diploma kibocsátásának feltétele: 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése 50.000 Ft

 

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

 • legalább 60 kredit megszerzése
 • záróvizsga eredményes abszolválása
 • a szakdolgozat megvédése

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea, tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Torma András

Képzés kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: andrea@sze.hu

 

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata,  önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.