Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Európai uniós igazságügyi szakjogász

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Európai uniós igazságügyi szakjogász

210 000 Ft

2

10<25

havonta

Győr

Jogi

Megnevezés (engedélyszám): Európai uniós igazságügyi szakjogász szakirányú továbbképzési szak (FNYF/945-3/2019)

Tudományterület: Jogi képzési terület

Felvételi követelmények: jogász mesterképzésben szerzett egyetemi oklevél

Képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

A képzés célja:

A képzés célja, hogy az egyetemi jogászképzés során megszerzett ismereteken túl gyakorlati tudást nyújtson az Európai Unió jogáról: intézményi rendszerének működéséről, anyagi jogának és eljárási rendjének fontosabb területeiről. A továbbképzés további célja, hogy a képzésben résztvevők a jogalkalmazás során képesek legyenek szakszerűen eljárni, az uniós jogviszonyok kapcsán felmerülő jogi problémákat érdemben kezelni.

 

Szakmai kompetenciák:

Az alapvető szakjogi ismeretek (pl. a belső piac joga, versenyjog, stb.) mellett a képzés lehetőséget nyújt ahhoz is, hogy az egyes speciális szakjogi területek jogalkotási és jogalkalmazási kérdéseit is megismerjék. A kurzus előadói főleg gyakorlati szakemberek, akik napi szakmai tapasztalataikat közvetítik a résztvevők felé. A tematika kifejezetten alkalmas polgári –és büntető ügyekben eljáró bírák számára, hogy bővítsék uniós ismerteket. A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy felismerje a felmerülő problémák uniós jogi természetét és képes legyen a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására. A képzésben résztvevők a megszerzett speciális ismeretek birtokában képessé válnak a szakterület más szakembereivel való együttműködésre is.

A továbbképzés fontos része angol és német nyelvű szakkifejezések bemutatása.

 

Tudás:

A résztvevők a jogászképzésben szerzett tudásra alapozva átfogó és elmélyült ismereteket szereznek

a.) a gyakorló jogász számára legfontosabb uniós politikákról;

b.) az uniós jogalkotási eljárásokról;

c.) az Európai Unió Bírósága eljárási szabályairól és azok gyakorlati alkalmazásáról;

d.) az EU bűnügyi együttműködéséről;

e.) az EU Belső Piacára vonatkozó lényeges jogi normák alkalmazásának gyakorlati tapasztalatairól;

f.) a legfontosabb idegen nyelvű uniós jogi szakkifejezésekről.

 

Képességek:

A képzésben résztvevő szakemberek képesek a napi munkájukban felmerülő jogeseteket a hazai és uniós jogi normáknak megfelelően kellő hatékonysággal megoldani. Fontos, hogy az uniós kompetenciákat ismerve és áttekintve folyamodjanak konkrét ügyekben az EU intézményeihez, különösen az Európai Unió Bíróságához. Az is lényeges, hogy a szakirányú továbbképzésben megszerzett ismeretek birtokában a jogász szakemberek kellően megítélhessék, hogy mely uniós vonatkozású ügyek oldhatók meg saját hatáskörükben, hazai fórumon eljárva (az ún. „acte claire”).  A képzést eredményeként a magyar szakjogászok eredményesen tudják felvenni az EU más tagállamaiban tevékenykedő kollégáikkal a kapcsolatot az egyes konkrét uniós ügyekben. A szakjogász képes a kompetenciájába tartozó uniós jogi vonatkozású ügyeket áttekinteni, azokat szakmailag magas szinten, önállóan megoldani. A szakirányú továbbképzés alkalmat ad a szakembereknek saját tudásuk magasabb szintre emelésére.

 

Attitűd:

A továbbképzés erősíti a szakemberek probléma felismerő és problémamegoldó készségét. Szélesíti szakmai műveltségüket, illetve idegen nyelvi szakmai szókincsüket. Hozzásegíti a résztvevőket kezdeményező képességük növeléséhez, a határozott felelősségvállaláshoz és a hatékony döntéshozatalhoz. A képzés továbbá alkalmassá teszi őket az eredményes együttműködésre és minőségi munka elvégzésére.

 

Autonómia és felelősség:

A továbbképzés hozzájárul, hogy a szakemberek kellő módon átlássák az uniós jogi folyamatokat, azokat megfelelően tudják elemezni, az ezekkel kapcsolatos feladatokat megszervezni, megtervezni, illetve végrehajtani. Képesek legyenek saját szakmai területükön folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogszabályokat, illetve esetjogi gyakorlatot. A továbbképzés folytán a résztvevők alkalmassá válnak a hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatok feldolgozására és napi munkájukba való adaptálásra.

Ismeretkörök:

  • Szakmai ismeretek: 55 kredit
  • Szakreferátum: 5 kredit

Tanterv:

https://neptun.sze.hu/tanulmanyi/show/filter/eyJha3RmZWxldiI6IjIwMjAtMDItMDEiLCJha3RzemFrIjoiQUpJTF9USVQiLCJha3R0YW50ZXJ2IjoiQUpJTF9USVQiLCJha3RzemFraXIiOiJBSklMX1RJVCIsImFrdHRpcHVzIjoidGFyZ3lsaXN0YSJ9/m/1333

Diploma kibocsátásának feltétele:

A tantervben előírt kreditpontok megszerzése, a szakreferátum írásbeli részének elkészítése és az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában előírtaknak megfelelően összeállított záróvizsga-bizottság előtt történő bemutatása prezentáció keretében. A záróvizsga-bizottság a hallgató írásbeli munkáját és az előadását ötfokozatú érdemjeggyel értékeli. E két érdemjegy számtani átlaga minősül a hallgató záróvizsga eredményének.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, tel: (96) 613-690, email: somogyvari@sze.hu

Szakfelelős: Dr. Milassin László

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: somogyvari@sze.hu

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, motivációs levél, nyelvvizsga bizonyítvány másolata

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.