Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Fürdőturizmus szakközgazdász

Munkarend

Irányszám

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

10<20

fürdőturizmus szakközgazdász

285 000 Ft

2

általában kéthetente péntek, szombat

Győr

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél gazdaságtudományok képzési területen és közgazdász szakképzettség

A szakirányú továbbképzés megnevezése: FÜRDŐTURIZMUS SZAKKÖZGAZDÁSZ

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

fürdőturizmus szakközgazdász

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

gazdaságtudományok

A felvétel feltételeként:

Legalább alapképzésben (korábbi főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél gazdaságtudományok képzési területen és közgazdász szakképzettség

A képzési idő: 2 félév

A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági- és turisztikai szakmai ismereteik birtokában alkalmasak legyenek munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (fürdőkultúra, egészségügyi- és gyógyászati ismeretek, fürdőturizmus marketing menedzsment, fürdőturizmus menedzsment, fürdőturisztikai projektek menedzsmentje, fürdőmenedzsment, településmenedzsment, fizioterápiás kezelések menedzsmentje, fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje, balneológia, kooperáció és integráció menedzsment, településfejlesztés és tervezés, gyógyhelymenedzsment) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakterületükön felmerülő társadalmi-, gazdasági-, környezeti vizsgálatok elvégzésére, a fürdő- és gyógyhelyfejlesztési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a fejlesztést célzó ajánlások kidolgozására.

 

A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • A lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására,
 • A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, − szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat,
 • Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • A műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • Rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére,
 •  fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok menedzser szemléletű üzemeltetésére,
 • A korszerű gyógy-, és élményfürdők menedzselésére, irányítására;
 • A fürdő, mint egészségügyi, wellness komplexum szolgáltatásainak összeállítására, vezetésére;
 • Integrált ismeretek alkalmazására a fürdőturizmus területén.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • Kreativitás, rugalmasság,
 • Szakmai igényesség,
 • Probléma felismerő és megoldó készség,
 • Intuíció és módszeresség,
 • Tanulási készség és jó memória,
 • Széles műveltség,
 • Kommunikációs készség,
 • Korszerű informatikai eszközök alkalmazására, kezelésére való nyitottság
 • Információ feldolgozási képesség,
 • Környezettel szembeni érzékenység,
 • Elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • A szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • Kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
 • Alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

 

Az e szakon végzettek – megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képesek

 • A fürdőturizmussal kapcsolatos folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • a szolgáltató komplexumok üzemeltetéshez szükséges műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretek gyakorlat alkalmazására a vezetői feladatok ellátása során;
 • kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • Képesek e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is;
 • A korszerű fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok által kínált szolgáltatási területek hatékony irányítására,
 • A korszerű fürdő-, szálloda és wellness komplexumok gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges technikai, információs, humán- erőforrások ésszerű, hatékony felhasználására,
 • Az általuk vezetett szolgáltatási komplexumok fenntartásához, műszaki és gazdasági fejlesztéséhez szükséges vezetői döntések meghozatalára, a technológiai folyamatok menedzselésére.
 • Alkalmassá válnak a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozásra, és munkájukba való adaptálásra.

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Szakmai, turisztikai alapozó ismeretek (turisztikai, szállodai, településmenedzsment ismeretek): 14 kredit

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (gyógyászati, fürdőturisztikai, szállodai menedzsmentismeretek): 41 kredit

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

 

10. A diploma kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga teljesítése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 Fürdőturizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak tanterve

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

 

1.

Bevezetés a turizmusba

4

12

12

v

2.

Szállodai alapismeretek

3

9

9

v

3.

Fürdőkultúra

4

12

12

f

4.

Gyógyászati ismeretek

4

12

12

f

5.

Fürdőturisztikai projektek menedzsmentje

4

12

12

v

6.

Fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje

4

12

12

v

7.

Balneológia

3

9

9

f

8.

Településfejlesztés és tervezés

4

12

12

v

Összesen

30

90

90

 

 

2. félév                                

 

 

 

 

9.

Fürdőturizmus menedzsment

4

12

12

v

10.

Kooperáció és integráció menedzsment

3

9

9

v

11.

Fürdőmenedzsment

3

9

9

f

12.

Településmenedzsment

 

3

9

9

f

13.

Fizioterápiás kezelések menedzsmentje

4

12

12

v

14.

Gyógyhelymenedzsment

4

12

12

f

15.

Fürdőturizmus marketing menedzsment

4

12

12

v

16.

Szakdolgozat

5

0

60

f

17.

Szakmai gyakorlat

0

0

60

f

Összesen

30

75

195

 

 

Szak kreditek összesen

60

165

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolattartó:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Silniczki Andrea /Dr. Printz-Markó Erzsébet egyetemi adjunktus

cím: 9026 Győr, Egyetem tér. 1, tel/fax: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu, honlap: http://felveteli.sze.hu

Képzés kezdete: 2024. február

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: judit@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, regisztrációs díj befizetésének bizonylata.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.