Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

 

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Várható önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

130.000 Ft

4

12<25

kéthetente

 Győr

pedagógusképzés

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1665-3/2020

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények:

• gyógypedagógia alapképzési szakon szerzett oklevél,

• gyógypedagógia mesterképzési szakon szerzett oklevél,

• gyógypedagógia-tanár mesterképzési szakon szerzett oklevél,

• gyógypedagógus tanár mesterképzési szakon szerzett oklevél,

• pedagógusképzés képzési területen, legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség,

továbbá az alább felsorolt szakirányú továbbképzés(ek)ben szerzett további szakképzettség:

 

◦ Nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus (2009-ig);

◦ Óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztése (2009-től);

◦ Fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája (2009-ig);

◦ Integrációs fogadó pedagógus (2009-től).

 

Egyedi elbírálás alapján további szakirányú továbbképzések is figyelembe vehetők, melyek sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek/tanulók különleges gondozására készítenek fel.

• továbbá korábban a fenti szakoknak megfeleltetett főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél.

 

További jelentkezési feltétel: legalább 3 éves szakmai gyakorlat a közoktatás, felnőttoktatás, felnőttképzés vagy a habilitációs-rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó bármely ágazati területen.

 

A képzési idő: 4 félév (315 óra)
Megszerezhető kreditek:
120 kredit

Kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gyógypedagógia szakterületéhez kapcsolódó megújuló ismereteik birtokában alkalmasak legyenek munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (szakismereteiket, gyakorlati ismereteiket megújító és/ vagy gyógypedagógiai szakértői, gyógypedagógiai gyakorlatvezetői, vezető tanári) területeken történő feladatmegoldásokra, mérések, vizsgálatok elvégzésére, ezek alapján javaslatok tételére a gyógypedagógiához köthető munka hatékonyságának növelése érdekében.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

-        Kötelezően oktatott tanulmányterület (Közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési-oktatási intézmény szervezetének működése, minőségirányítás a pedagógiai szolgáltatásban, a pedagógus, gyógypedagógus változó szerepei, feladatai a közoktatásban és más ellátórendszerekben, a különleges gondozást igénylők nevelése, oktatása)

 

-        Gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása választott modul (A fogyatékosok integrációjának elvei és modelljei; sajátos nevelési igényű tanulók integrált és inkluzív nevelése, oktatása; a befogadó pedagógiai miliő legfontosabb jellemzőinek felismerése és azonosítása. Ismeretek a gyógypedagógus képzés tartalmi átalakulásáról)

-        Gyógypedagógiai szakértő, - gyakorlatvezető, mentortanár választott modul (A fogyatékosok integrációjának elvei és modelljei; sajátos nevelési igényű tanulók integrált és inkluzív nevelése, oktatása; a befogadó pedagógiai miliő legfontosabb jellemzőinek felismerése és azonosítása. A gyakorlatvezetés, vezetőtanári munka pedagógiája; Szakértői munka a gyógypedagógiában; A szakértői munka minőségbiztosítása, szervezetfejlesztés)

 

Tanterv letölthető innen!

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

-        a tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)

-        a szakdolgozat előírt szinten való elkészítése, benyújtása

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

 

A diploma feltétele: a szakdolgozat megvédése, a záróvizsga sikeres teljesítése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen)

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Verebélyi Gabriella

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet! A jelentkezési lap itt érhető el!

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és a jelentkezési feltételekben meghatározott szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN. 

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul!