Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Holland-magyar intézményvezető és középvezető

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

levelező

önköltséges

Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus-szakvizsgára felkészítő

130 000 Ft

 

4

18<30

kéthetente

 

Képzés helye: Győr

Megnevezés (engedélyszám): FF/1416-2/2014

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat. 

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN.

 

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:
A képzés célja a képzésben résztvevők felkészítése nevelési-oktatási intézmény (iskola, óvoda, kollégium stb.) vezetői, illetve. egyéb, a nevelési-oktatási intézményen  belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá szakmai pályázatok elkészítésére, intézménymenedzselésre. A képzés elsajátíthatóvá teszi a nevelési-oktatási intézmény vezetéséhez szükséges vezetési ismereteket, fejleszti a vezetési készségeket és  képességeket. A képzés kiemelt figyelmet fordít a stratégiai tervezés (jövőkép) és az operatív megvalósítás (a tervezett jövőbe vezető út) meghatározásához szükséges szervezetelméleti, szervezet- és minőségfejlesztési, jogi, gazdasági, továbbá az intézmények belső működése szempontjából kulcsterületek (tanulás tervezése és irányítása, tanterv és értékelés, humánerőforrással való gazdálkodás stb.) irányításához szükséges tudás elsajátítására.

A képzés során szerezhető ismeretek:

Oktatási rendszerek, irányítás, eredményesség, hatékonyság, jogi szabályozás; szervezetelmélet, szervezetfejlesztés, innováció, intézményértékelés; stratégiaalkotás, minőségmenedzsment, humán erőforrás menedzsment; vezetésfejlesztés, szervezeti kommunikáció; gazdálkodás és igazgatás; marketing az oktatásban.

 

A holland-magyar intézményvezető és középvezető szakirányú továbbképzésben végzettek képesek a nevelési-oktatási intézmények stratégiatervezési feladatainak elvégzésre, illetve ezen feladatok' irányítására (pedagógiai/nevelési program, minőségirányítási program kidolgozása), a szervezet tervezésére és fejlesztésére, az intézményi célok meghatározására, a célok nyomon követését lehetővé tevő értékelési rendszer támogatására, az intézményi célokkal harmonizáló humánerőforrás  tervezésére, fejlesztésének irányítására. A képzés kiemelt módon foglalkozik a vezető feladataival és felelősségével a minőségi tanulás intézményi feltételeinek megteremtésében, a tanulási környezet folyamatos fejlesztésében, a változásokhoz való egyéni és szervezeti alkalmazkodás elősegítésében.

A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:
A nevelési-oktatási intézményben (óvoda, iskola, kollégium stb.) felső/középvezetői feladatokat ellátni;  közoktatási intézmények fenntartójánál a helyi közoktatási rendszer tervezéséhez,  értékeléséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat ellátni. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  stratégiai tervezés és operatív megvalósítás összehangolása; rendszerben való gondolkodás; elemzési és értékelési képesség;  információmenedzsment; döntéshozatal;  probléma- és helyzetfelismerés; kommunikációs készség;  konfliktusmegoldó képesség;  együttműködő képesség;egyéni pozitív tulajdonságok felismerése, fejlesztésének támogatása (erősségekre építés);  motiválni, hatni tudás, meggyőzés képessége; nyitottság; rugalmasság;  adaptivitás.

 

Ismeretkörök:

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

A modem közoktatási rendszerek rendszerszintű problémáinak elemzése és az oktatás területét is elérő nemzetköziesedés folyamatainak, az oktatási rendszerek fejlődését befolyásoló nemzetközi hatásoknak, valamint az európai integráció jelentette kihívásoknak és feladatoknak a megismerése.

Az intézményes nevelés makro társadalmi összefüggéseinek, valamint tágabb szervezeti és politikai környezetének, az Európai Uniónak az oktatás fejlesztésére,  befolyásolására irányuló tevékenységének és eszközrendszerének megismerése. A közigazgatási rendszer különböző szintjeinek feladat- és hatáskörének megismerése, az önkormányzatok működése, az államigazgatási szervek és önkormányzatok együttműködése. A központi és az önkormányzati közoktatás irányítás kapcsolat rendszere.

Oktatásjog, fogalmak, értelmezések, alkalmazások.  Összesen: 10 kredit

Az iskola, mint a környezetével szoros kölcsönhatásban álló rendszer. Szervezeti modellek, dimenziók, szervezeti kultúra. A stratégiaalkotás és a szervezeti struktúra összekapcsolása; struktúra, célok, folyamatok, szervezeti szabályozás. A szervezetfejlesztés, .mint változási folyamat. Iskolafejlesztés, innováció, hazai és nemzetközi tendenciák. Uniós programok és a hazai fejlesztési politika.

Hatékony intézményvezetés, vezetéselméleti ismeretek, kompetenciák a vezetésben, stratégiai célok és a vezető tevékenységének kapcsolatai. A személyes  hatékonyság fejlesztése (kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés stb.) Modern infokommunikációs eszközök és rendszerek alkalmazása a vezetésben. Az intézményvezetés jogszabályi környezete. Összesen: 15 kredit

Feladatellátás, hatáskörök és jogosultságok a közoktatás irányítási szintjein.  Önkormányzati irányítás: jogok, feladatok, felelősség. Az ÖMIP szerepe az irányításban. Kapcsolatok és együttműködés ágazaton belül és ágazatok között. Partnerkapcsolatok, a kapcsolattartás formái, partneri igények és elégedettség, minőség és intézményfejlesztés. Intézmény és környezete. Összesen: 5 kredit

Az intézményi működés mérése és értékelése, a működés eredményessége, hatékonysága (külső és belső hatékonyság). Az intézmény belső értékelése, munkatársak és vezetők teljesítményének értékelése, az iskola klímája és hatása a működésre. Az iskolai vizsgálatok módszertana. A közoktatás eredményességének és hatékonyságának értelmezése, kapcsolata az intézményi szintű értékeléssel. A minőség értelmezése. A minőségbiztosítás alapfogalmai és technikái. Partneri igény és elégedettségmérések és az eredmények felhasználása a fejlesztésben. Összesen: 6 kredit

Oktatáspolitikai prioritások, a társadalmi esélyek és az oktatási rendszer. Integráció, szegregáció, esélyegyenlőség. Az intézményes nevelés makrotársadalmi és szervezeti szintű összefüggései. Az Európai Unió oktatásfejlesztési és esélyegyenlőségi. politikája, ezek megjelenési formája a hazai fejlesztési programokban és az intézmények működésében.

Esélyteremtés fenntartói szinten az oktatás segítségével. Oktatáspolitikai eszközök az irányítás szintjein az esélyegyenlőség, az integráció érdekében. Összesen: 6 kredit

Az intézmény vezetése, a hatásos cselekvést lehetővé tevő vezetői képességek, kompetenciák. A pedagógus mint vezető, a tanítási-tanulási folyamat tervezője, szervezője, irányítója és értékelője. A pedagógusok teljesítménye, munkájuk értékelése, fejlesztő támogatások a szervezetben.

Konfliktuskezelési stratégiák, a megoldási módok sajátélményű megtapasztalása. A vezető, tanácsadó, szakértő szerepe a konfliktusmegoldásban. Összesen: 7 kredit

A szociálpszichológiai alapismeretek szerepe a nevelésben, különös tekintettel a sajátos bánásmódot igénylő személyek és csoportok esetében. Társas kapcsolatok  és működtetésük, sztereotípiák, csoportközi konfliktusok, előítéletek. A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók csoportja, jellemzői. Az együttnevelés szerepe a sajátos nevelési igényű gyermeke és fiatalok  fejlesztésében.

A sajátos nevelési igény mint jogi kategória.

Integráció és a kisebbségek (nemzeti, etnikai).

A lifelong learning mint cél az uniós és a hazai gyakorlatban az oktatási rendszerben. Összesen: 6 kreditVálasztható ismeretkörök: 55 kredit

A projektmenedzsment fogalma, gyakorlata, módszerei. Bevonás, feladat és felelősség delegálása, magas szintű tervezés, döntés és megvalósítás.

Az iskolamarketing fogalma, kapcsolata az intézményi filozófiához (küldetés, jövőkép), megjelenése a vezetői tevékenységekben.

Az adaptív oktatás és a megvalósítását szolgáló tevékenységek, módszerek, eszközök.

A szervezetfejlesztés mint változási folyamat, ennek kialakítása és megvalósítása. Minőségfejlesztés a gyakorlatban, az iskolai működés eredményességét és  hatékonyságát támogató jellemzők azonosítása, alkalmazása.

Intézményi és önkormányzati gyakorlat, mint a tapasztalatszerzés, tanulás és tudásátadás formája.

Speciális ismeretek a csoport érdeklődése alapján. Összesen: 20 kredit

A pedagógiai/nevelési program, a helyi tanterv szerepe az intézményi működésben. A nevelési program és a helyi tanterv kidolgozása, fejlesztése, kész program, tanterv adaptálása.

Mérés, értékelés a nevelési-oktatási intézményben. A gyermekek, tanulók vizsgálatával, mérésével összefüggő adatok és elemzésük. A tanulói előrehaladás mérése, az osztályozás.

A minőség, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmának értelmezése. A minőség meghatározó oktatáspolitikai kategóriává válásának rövid bemutatása. A minőség és fejlesztésének nemzetközi és hazai tendenciáinak áttekintése. A fogalmak, rendszerek struktúrák áttekintésével a résztvevők rendszerben történő gondolkodásának fejlesztése. Összesen: 10 kredit

A személyes és társas kapcsolatok jellemzői, működési formái. Ön- és társismeret, a személyes hatékonyság növelését célzó módszerek és technikák elsajátítása. Önelfogadásra alapozott kompetenciafejlesztés. A vezetői munkához kapcsolódó szerepek, a vezetői módszertan használata. A konfliktusok elmélete és gyakorlata. Összesen: 10 kredit

Tanulásszervezés, tanulásirányítás. A vezető, mint pedagógiai irányító. A pedagógiai folyamat és szakaszainak tervezése és megvalósítása. Összesen: 5 kredit

A stratégia alkotás mint az autonóm iskolák szakmai hitelessége és eredményes működésének kulcsfolyamata. A stratégia jelentősége a nevelési-oktatási folyamatok irányításában, illetve a minőségirányításban. Modellek, módszerek, eszközök.

Magatartástudományi alapú vezetés és humán erőforrással való gazdálkodás az intézményben: a kiválasztástól a fejlesztésen át a szakmai pálya lezárásáig.

Anyagi erőforrásokkal való gazdálkodás.

A hiteles vezető, önismeret, önfejlesztési kompetenciák. Összesen: 10 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

Szakfelelős: Csenger Lajos Antalné dr. egyetemi adjunktus

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető). 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.