Humán- és csoportfejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szak

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Várható önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

levelező

önköltséges

Humán- és csoportfejlesztő tréner

240 000 Ft

2

12<25

hetente 1 nap

 Győr

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1531-3/2020

Tudományterület: társadalomtudomány képzési terület

Felvételi követelmények: Az alábbi képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma 

  • társadalomtudomány
  • bölcsészettudomány
  • pedagógia
  • gazdaságtudományok
  • állam- és jogtudomány
  • orvos- és egészségtudomány
  • sporttudomány
  • művészet, művészet-közvetítés

 

A képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák: Olyan szakemberek képzése, akik az egyének és csoportok fejlesztéséhez kapcsolódó ismereteik, tudásaik, készségeik és képességeik birtokában alkalmasak magas színvonalú, komplex, személyre szabott fejlesztési/beavatkozási tervet készíteni és azt megvalósítani. Ezen túlmenően képesek alkalmazkodni és reflektálni a gazdasági, nonprofit és közszolgálati szféra humán- és csoportfejlesztési kihívásaira, munkájukkal hozzájárulnak ezen szférák munkatársainak személyiség- és teljesítmény-fejlesztéséhez.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

Szakmai alapismeretek- Csapatépítő és foglalkozástervező alapozás; Szakmai önismeret, segítő-támogató technikák

Humán alapismeretek- Kommunikációs ismeretek; Konfliktuskezelés; Csoportdinamikai ismeretek

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei- Coaching alapok; Drámapedagógia; Kooperatív fejlesztés és tanulás a digitális korszakban; Nonformális tanulás, tanítás, fejlesztés, gamefication.

A HUMÁN- ÉS CSOPORTFEJLESZTŐ TRÉNER  SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

(levelező tagozat)

 

A kötelező tantárgyak listája

 

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

       

1.

Csapatépítő és foglalkozástervező alapozás

6

18

 

f

2.

Kommunikációs ismeretek

6

18

 

v

3.

Konfliktuskezelés

6

18

 

v

4.

Coaching alapok

6

18

 

v

5.

Szakmai önismeret, segítő-támogató technikák

6

18

 

f

Összesen

 

30

90

   
 

2. félév

       

6.

Drámapedagógia

6

18

 

v

7.

Kooperatív fejlesztés és tanulás a digitális korszakban

6

18

 

v

8.

Nonformális tanulás, tanítás, fejlesztés, gamefication

6

18

 

f

9.

Csoportdinamikai ismeretek

6

18

 

v

10.

Szakdolgozat

6

18

 

f

Összesen

 

30

90

   
 

Szak kreditek összesen

60

     

 

krp = kredit pont, kt = kontaktóraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • a tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • a szakdolgozat előírt szinten való elkészítése, benyújtása

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

 

A diploma feltétele: a szakdolgozat megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Humán- és csoportfejlesztő tréner

 

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Kóbor Krisztina egyetemi adjunktus

Képzés kezdete: 2022.február 

Jelentkezési határidő: 2022. január 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet! A jelentkezési lap itt érhető el!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az OTKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!