Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Mérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői feladatok ellátása

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Mérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői feladatok ellátására
és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

130 000Ft

4

12<25

kéthetente

 Győr

pedagógusképzés

 

Megnevezés (engedélyszám): OH-FHF/482-2/2009

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények:
Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett  oklevél.

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:

Kötelező ismeretkörök:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatásnevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

 

Választható ismeretkörök:

Ismereteket szereznek az ellenőrzés és értékelés didaktikai, pszichológiai kérdéseiről. Megismerik az országos kompetenciamérések adatait, épessé válnak ezek elemzésére felhasználhatóságára. Megtanulják a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazható minőségbiztosítás modelljeit, technikáit, mérésmetodikai ismereteket szereznek, valamint elsajátítják a szakértői tevékenység ellátásához szükséges általános ismereteket.

Ismeretkörök:

Kötelező ismeretkörök (2 félév, 55 kredit):

-        Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek: (7 kredit)

a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; Európai uniós alapismeretek

-        A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (7 kredit)

a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések

-        A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (12 kredit)

a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák

-        A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: (9 kredit)

a pedagógus szerepei, feladatkörei, munkatevékenységei a változó közoktatási rendszerben; a pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük;. az oktatási folyamat tervezése

-        Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása: (20 kredit)

a személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéne és a drogmegelőzés kérdései

 

Választható ismeretkörök: (2 félév, 55 kredit)

Didaktikai pszichológiai alapozás: 10 kredit
Az ellenőrzés, értékelés funkciói, szerepük a tanulói önismeret, önértékelés fejlesztésében. Az értékelés formái: szóbeli, írásbeli; az osztályozás kérdései. A differenciálás tervezésének, szervezésének lehetséges szempontjai, munkaformák és differenciálás.
Minőségügyi alapfogalmak, minőségbiztosítási rendszerek, modellek: 20 kredit
A minőségbiztosítás és a minőségfejlesztés fogalma, minőségbiztosítási modellek, előnyeik, nehézségeik, a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztés Intézményi Programja. A minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének és alkalmazásának szervezeti feltételei, a minőségbiztosítási rendszerek működtetésének hatása a vezetési kultúrára, a Comenius Közoktatási minőségfejlesztési program az intézményekben, Intézményi Minőségirányítási Program, minőségbiztosítási módszerek, technikák.
Mérésmetodikai ismeretek: 20 kredit
Az értékelés, az eredménymérés történeti áttekintése, külső, belső értékelés, összehasonlításuk. Az értékelés formái: funkció, viszonyítási szint, valamint eredménye szerint. Az írásbeli feleletek problematikája. A feladatok pontozása: itemenkénti pontozás, súlyozás. A tesztkészítés problematikája. A tesztelmélet alapjai: jóságmutatók, tesztkontroll. Ekvivalens tesztek készítése. Az országos kompetenciamérések adatainak elemzése, felhasználhatóságuk adott intézményben, intézményi feladat meghatározások, innováció.
A szakértői tevékenység a közoktatás rendszerében: 5 kredit
A szakértő helye a közoktatási rendszerben. A szakértői névjegyzékre történő felkerülés követelményei. Szakértők és szaktanácsadók. A szakértői tevékenység célja, alapelvei, a szakértő feladatai és tevékenységének egyéb jellemzői.  Szakértői tevékenység szabályai, valamint folyamata.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

Szakfelelős: Dr. Gróz Andrea

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.  Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető). 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.