Mérnök-közgazdász egyetemi

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

K

mérnök-közgazdász egyetemi

310 000 Ft

4

általában kéthetente péntek, szombat

Győr

 

Részvétel feltétele: Műszaki, agrár vagy természettudomány képzési területek valamelyikén mesterképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: mérnök-közgazdász

A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok

A felvétel feltételeként:

Mesterképzésben (vagy korábban egyetemi szintű alapképzésben) szerzett oklevél és a műszaki vagy agrár képzési területen szerzett mérnök, vagy a természettudomány képzési területen szerzett alkalmazott matematikus, biológus, csillagász, fizikus, geofizikus, geográfus, geológus, környezettudomány, matematikus, meteorológus, vegyész stb. szakképzettség. 

A képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.

A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

-          a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,

-          a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,

-          a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemző rendszereket,

-          a gyakorlati menedzsment módszereket,

-          a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,

-          az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,

-          a problémamegoldás rendszerelméletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,

-          a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,

-          az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,

-          a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,

-          az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

Személyes adottságok, készségek

A végzettek a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:

-          önálló munkavégzésre való alkalmasság,

-          kreativitás és rugalmasság,

-          szervezői képességek, jó probléma felismerő készség,

-          kiváló problémamegoldó készség,

-          magas szintű stratégiai gondolkodás, valamint ahhoz kapcsolódó logikai és gondolkodási képességek,

-          kiváló kommunikációs készség,

-          információ feldolgozási képesség,

-          a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,

-          alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:

-          a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,

-          szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,

-          az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,

-          a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére,

-          a menedzsment ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására,

-          a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,

-          irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,

-          modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Módszertani alapozás (Kvantitatív módszerek, Döntéselmélet, Marketingkutatás)

 

 

15 kredit

 

Elméleti, közgazdaságtani alapozás (Közgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Pénzügytan, Vállalati pénzügyek, Környezeti menedzsment, Gazdasági jog)

 

 

 

35 kredit

Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek (Számvitel, Szervezet- és vezetéselmélet, Szervezeti magatartás, Marketing, A cégvezetés pénzügyei, Nemzetközi marketing, Emberi erőforrás menedzsment)

 

 

 

60 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 

MÉRNÖK KÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzés

Tanterv

 

Tantárgy megnevezése

krp

óra/fév

köv.

jav. fév.

1

Mikroökonómia

5

15

V

1

2

Vállalatgazdaságtan

5

15

V

1

3

Számvitel I./Könyvviteltan

5

15

V

1

4

Marketing

5

15

V

1

5

Statisztika – Kvantitatív módszerek

5

15

V

1

6

Pénzügytan I. – Makropénzügyek

5

15

V

1

7

Makroökonómia

5

15

V

2

8

Számvitel II./Mérlegtan

5

15

V

2

9

Döntéselmélet és módszertan

5

15

V

2

10

Marketingkutatás

5

15

V

2

11

Pénzügytan II. – Vállalati pénzügyek

5

15

V

2

12

Szervezet- és vezetéselmélet

5

15

V

2

13

Szervezeti magatartás

5

15

V

3

14

Gazdasági jog

5

15

V

3

15

Környezeti menedzsment

5

15

V

3

16

Nemzetközi marketing

5

15

V

3

17

Számvitel III./Eredménytan

5

15

V

3

18

Emberi erőforrás menedzsment

5

15

V

3

19

Kontrolling

5

15

V

4

20

Marketingstratégia

5

15

V

4

21

Stratégiai menedzsment

5

15

V

4

22

Szervezetfejlesztés

5

15

V

4

23

Szakdolgozat

10

 

B

4

 

ÖSSZESEN

120

 

 

 

 

Kapcsolattartó:

Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Képzés kezdete: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: andrea@sze.hu

Csatolandó dokumentumokoklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz. 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!