Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Mozgásfejlesztés

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Mozgásfejlesztés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

130 000Ft

4

12<25

kéthetente

 Győr

pedagógusképzés

Megnevezés (engedélyszám): OH-FHF/110-2/2009

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett  oklevél.

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN.

 

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:

Kötelező ismeretkörök:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatásnevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretkörök:

A képzés során ismereteket szereznek a mozgásfejlődésről, az egyes mozgásfejlődési szakaszok jellemzőiről, a mozgásrendszerekről. Megismerik a mozgásos cselekvéstanulást, valamint a sportági mozgásformákat. Elsajátítják a mozgásfejlesztés gyakorlatát.

Ismeretkörök:

Kötelező ismeretkörök (2 félév, 55 kredit):

-        Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek: (7 kredit)

a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; Európai uniós alapismeretek

-        A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (7 kredit)

a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések

-        A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (12 kredit)

a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák

-        A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: (9 kredit)

a pedagógus szerepei, feladatkörei, munkatevékenységei a változó közoktatási rendszerben; a pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük;. az oktatási folyamat tervezése

-        Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása: (20 kredit)

a személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéne és a drogmegelőzés kérdései

 

Választható ismeretkörök: (2 félév, 55 kredit)

Általános elméleti alapozás (10 kredit):
A tanulási-, valamint személyiségzavarok és a mozgásfejlődés összefüggései. Prevenció, egészségfejlesztés. Prevenció jelentősége a népegészségügyben, az egészségfejlesztés területei a születéstől a halál pillanatáig. Kompetencia alapú fejlesztés. Motorikus képességek és fejlesztésük (a testi teljesítőképesség összetevői, egymáshoz való viszonyuk, a kondicionális és koordinációs képességek és ezek szerepe a mozgásfejlesztésben, fejlesztésük élettani alapjai, terheléselmélet).


Módszerspecifikus elméleti alapok  (20 kredit)
Mozgásfejlődés születéstől 10 éves korig, az egyes mozgásfejlődési szakaszok jellemzői, mozgásai. Mozgásrendszerek, a mozgásanyag rendszerezése születéstől  10 éves korig, a funkcionális mozgásformák (0-6), a sportági mozgásformák (6-10) és a sportági mozgásanyag (10 éves kortól) egymásra épülése, rendszere. Mozgásos cselekvéstanulás (a mozgástanítás didaktikai folyamata, eljárások az ismeretközléstől az alkalmazásig). Sportágak, sportági mozgásformák, funkcionális mozgásformák.


A mozgásfejlesztés anyaga elméletben és gyakorlatban (25 kredit)
A sportági mozgásformák a gyakorlatban. Futás-,dobás-, ugrás,-egyensúly, támasz függés, forgásgyakorlatok filmelemzése és végrehajtásuk, labdaérzék fejlesztése, akadálypályák és tervezésük. Óvodások és kisiskolások mozgásformáit megvalósító feladatoknak, gyakorlatoknak a megtervezése, gyakorlatban történő végrehajtásuk, valamint a gyakorlás szempontjainak tudatosítása.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

Szakfelelős: Kovácsné Dr. Tóth Ágnes PhD

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.  Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető).

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.