Munkavédelmi szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Munkavédelmi szakirányú továbbképzési szak

230.000.-Ft

4

10<

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): Munkavédelmi szakirányú továbbképzési szak (FNYF/570-3/2019)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Munkavédelmi szakember

 

A felvétel feltételei: 

Legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél a következő képzési területekről: műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrár, sporttudomány.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Tanterv letölthető INNEN!

Képzési cél: A végzettek jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására is.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

A végzettek képesek lesznek:

  • munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni;
  • az egész nemzetgazdaság, mind az egyes ágazatok/ágak, mind az egyes szervezetek területén a munkavédelmi követelmények érvényesítésére, a műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezésére, szerkesztésére, kivitelezésére a használat és üzemfenntartás során;
  • a különböző munkavédelmi szolgáltatások és a munkabiztonsági szaktevékenység főállású dolgozóként, illetve vállalkozóként való ellátására;
  • munkabiztonsági szaktanácsadás, valamint munkabiztonsági szakértői tevékenységek végrehajtására.

 

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretek: 12 kredit

Biztonságtudomány elmélete és a munkavédelmi jog alapjai; Munkaélettan; Munkalélektan; Szakmai kommunikáció és módszertan.

Szakmai törzsanyag: 37 kredit

Villamosság biztonságtechnikája; Világítástechnika; Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei; Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak; Fűtés, szellőzés, klíma; Zaj- és rezgésvédelem; Ergonómia.

Speciális szakismeretek: 61 kredit

Egyéni védőeszközök; Kémiai biztonság; Nyomástartó berendezések és hegesztés biztonságtechnikája; Gépek és technológiák biztonságtechnikája; Anyagmozgatás és raktározás biztonságtechnikája; Létesítés és létesítmények biztonsága; Szabványosítás és minőségmenedzsment; Kockázatértékelés; Munkahigiéne; Vállalkozásmenedzsment; Tűzvédelmi ismeretek; Kötelezően választható tárgy.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

Kapcsolattartók: 

Szalai Nóra (igazgatási ügyintéző 96/613-733 szalain@sze.hu)

 

Szakfelelős: dr. habil Kuti Rajmund egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2021. szeptember

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján(http://felveteli.sze.hu)

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: szalain@sze.hu 

Egyéb imormációk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: ITTCsatolandó dokumentumok: oklevélmásolat (magyar-angol), regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!