Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Orvos-közgazdász

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

orvos-közgazdász

310 000 Ft

4

általában kéthetente péntek, szombat

Győr

GAZD

 

Részvétel feltétele: Orvosi oklevéllel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: orvos-közgazdász

Képzési terület: gazdaságtudományok

Jelentkezési feltételek: Orvos oklevéllel rendelkezők vehetnek részt a képzésben.

A képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.

A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

-          a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,

-          a nagyobb szervezetek stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,

-          a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemző rendszereket,

-          a gyakorlati menedzsment módszereket,

-          a szervezetek átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,

-          az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,

-          a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,

-          a szervezeti teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,

-          az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,

-          a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,

-          az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

Személyes adottságok, készségek

A végzettek szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:

-          stratégiai gondolkodásmód,

-          önálló munkavégzésre való alkalmasság,

-          jó probléma-felismerő és problémamegoldó készség,

-          kiváló kommunikációs készség,

-          információ feldolgozási képesség,

-          a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,

-          alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:

-          a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,

-          szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,

-          az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,

-          a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére,

-          a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,

-          irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,

-          modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek

Módszertani alapozás (Kvantitatív módszerek, Döntéselmélet, Marketingkutatás)

 

 

15 kredit

 

Elméleti, közgazdaságtani alapozás (Közgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Pénzügytan, Vállalati pénzügyek, Környezeti menedzsment, Gazdasági jog)

 

 

 

35 kredit

Üzleti és menedzsment szakmai ismeretek (Számvitel, Szervezet- és vezetéselmélet, Szervezeti magatartás, Marketing, A cégvezetés pénzügyei, Nemzetközi marketing, Emberi erőforrás menedzsment)

 

 

 

60 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

ORVOS KÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzés

Tanterv

 

 

Tantárgy megnevezése

krp

óra/fév

köv.

jav. fév.

1

Mikroökonómia

5

15

V

1

2

Vállalatgazdaságtan

5

15

V

1

3

Számvitel I./Könyvviteltan

5

15

V

1

4

Marketing

5

15

V

1

5

Statisztika – Kvantitatív módszerek

5

15

V

1

6

Pénzügytan I. – Makropénzügyek

5

15

V

1

7

Makroökonómia

5

15

V

2

8

Számvitel II./Mérlegtan

5

15

V

2

9

Döntéselmélet és módszertan

5

15

V

2

10

Marketingkutatás

5

15

V

2

11

Pénzügytan II. – Vállalati pénzügyek

5

15

V

2

12

Szervezet- és vezetéselmélet

5

15

V

2

13

Szervezeti magatartás

5

15

V

3

14

Gazdasági jog

5

15

V

3

15

Környezeti menedzsment

5

15

V

3

16

Nemzetközi marketing

5

15

V

3

17

Számvitel III./Eredménytan

5

15

V

3

18

Emberi erőforrás menedzsment

5

15

V

3

19

Kontrolling

5

15

V

4

20

Marketingstratégia

5

15

V

4

21

Stratégiai menedzsment

5

15

V

4

22

Szervezetfejlesztés

5

15

V

4

23

Szakdolgozat

10

 

B

4

 

ÖSSZESEN

120

 

 

 

 

Kapcsolattartó:

Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

 Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: andrea@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.