Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Pedagógiai terapeuta

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő

130 000Ft

4

12<25

kéthetente

 Győr

pedagógusképzés

Megnevezés (engedélyszám): OH-FHF/898-4/2008

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények:
Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett  oklevél.

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:

Kötelező ismeretkörök:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatásnevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretkörök:

A képzésben elsajátítható ismeretek a pedagógiai terápia elméletére és gyakorlatára vonatkoznak, mint komplex személyiségfejlesztő eljárások egyikére.  A képzésben résztvevő felsőfokú végzettségű szakember megtanulja az egyéni és csoportmunka irányítását és szervezését, a terápiás technikák alkalmazását, pedagógiai kontrolljának szabályozását és a pedagógiai hatások tudatos alkalmazását.

Ismeretkörök:

Kötelező ismeretkörök (2 félév, 55 kredit):

-        Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek: (7 kredit)

a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; Európai uniós alapismeretek

-        A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (7 kredit)

a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések

-        A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (12 kredit)

a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák

-        A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: (9 kredit)

a pedagógus szerepei, feladatkörei, munkatevékenységei a változó közoktatási rendszerben; a pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük;. az oktatási folyamat tervezése

-        Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása: (20 kredit)

a személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéne és a drogmegelőzés kérdései

 

Választható ismeretkörök: (2 félév, 55 kredit)

Általános alapozó szakasz: 10 kredit

A pedagógiai terápia helye a szocioterápiás eljárásokban. Különbözősége a pszichoterápiától.

A pedagógiai  terápia  alkalmazási  terepei  és  tartalmai.  A  pedagógiai  terapeuta  kompetenciája  és szerepe a közoktatási és szociális, egészségügyi ellátórendszerekben.
A reformpedagógia kialakulását  meghatározó  iskolafejlesztési  koncepciók.  A  reformpedagógiai koncepciók tartalmi, módszertani jellemzői.
A holisztikus nevelés jellemzői. Projektpedagógia, projektoktatás, projektmódszer. Projektbemutatás és a projektértékelés.3A művészetterápiák lapvető elméleti és gyakorlati kérdései. A szavakon túli közlés előnyei, művészet és patológia. A segítő kapcsolat sajátosságai a terápiában.
A képzőművészet,  zene, és a mozgásterápia rövid történeti összefoglalása. A művészetterápia és a pszichoterápia elkülönítése. Az alkotás folyamata, fázisai, a kifejezés problémakörei. A befogadás lélektana, az alkotások hatása az érzelmekre, gondolatokra, művészet és élmény.

Módszerspecifikus tudás és technika megszerzése: 20 kredit
A festészet anyagai, eljárásai a terápiás műhelymunkában. A színes képi kommunikáció közlő és befogadói aspektusainak kreatív alkalmazása, lehetőségei a terápiában. A grafika kifejezési módjai, eszközei a terápiás műhelymunkában. A plasztika anyagai, tevékenységei a terápiás műhelymunkában. A zeneterápiás praxis tartalma: verbalizáció, aktív zenélés, visszahallgatás, verbalizáció.  A zeneterápiás segítségnyújtás lényege. A zeneterápia módozatai: percepciós és aktív zeneterápia. Zenehallgatás, verbalitás, improvizáció. A játék korrektív és reflektív hatásainak tudatos alkalmazása pedagógiai terápiában. Az önkifejezés lehetőségei a szabadjátékban. A felnőtt szerepe a játékban. A direkt beavatkozások elkerülésének szabályai egyéni és csoportos játékhelyzetekben: A gyermek önmegvalósításának elősegítése és játéknak reflektálása.


Gyakorlati kipróbálás, visszacsatolás és értékelés: 25 kredit
A műalkotásokban szublimálódó lelki tartalmak megjelenése és érzékelése, sajátos értelmezései, “olvasási”  lehetőségei,  szerepe  a  terápiában.  Pszichopatológia  és  terápia  a  művészettörténet tükrében.  A  képzőművészeti  terápia  lehetőségei  a  prevencióban,  szerepe  az  iskolában,  a gyógypedagógiában, a különféle otthonokban és a családban. A fejlődési rendellenességekhez, a problémákhoz alkalmazkodó terápiás módszerek, eszközök. A rajzok elemzésének általános és speciális szempontjai. A zenepszichológia alapfogalmai és a zeneterápia alkalmazási területei. A fogalmak értelmezése és a közös megértés folyamata. A zeneterápiás gyakorlat alapkérdései. Zeneterápiás gyakorlat: a zene hatása a tanulási teljesítményre. A zeneterápiás gyakorlat jellegzetessége a különböző szükségletű gyermekekkel való foglalkozásban. A  mozgás-terápiás  foglakozások  kiemelt  elemei:  a  testre irányuló  szándékos  figyelemmel  a testtudatosság  fejlesztése,  a  szabadabb,  bátrabb  mozgás  elősegítése,  az  érzelmek,  szándékok plasztikus kifejezése, ások mozgásából érkező információk, tartalmak dekódolási képességének növelése. A mozgás és a tánc integráló folyamatának, megélésének és használatának segítése a különböző jellegű közösségekben.

 

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

Szakfelelősdr. habil Szunyogh László

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető). 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.