Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász

350 000 Ft

2

10 < 20

általában kéthetente péntek, szombat Győr GAZD

 

A „Pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász” képzés szakirányú továbbképzés, közgazdász végzettségűek számára. A két féléves képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnének elmélyülni a kontrolling terület működésében, de a szakterület-specifikus ismereteken túl átfogóbb, komplexebb, a vállalkozások irányításához, menedzseléséhez szükséges pénzügyi jellegű tudásra is nyitottak.

 

Szakvezető: Dr. habil. Kovács Gábor PhD, egyetemi docens

A szak mintatanterve:

Sorszám

Tantárgyak megnevezése

Kredit

Óraszám[1]

Beszámolási forma

 

1. félév

 

 

 

1.

Adatkezelés és üzleti elemzések Excelben

5

15

vizsga

2.

Nemzetközi vállalatok gazdálkodása

5

15

vizsga

3.

Vezetői számvitel és önköltségszámítás

5

15

vizsga

4.

Adótervezés

3

9

vizsga

5.

Controlling rendszerek a gyakorlatban

3

9

foly. számon-kérés (három-fokozatú)

6.

Pénzügyi menedzsment

5

15

vizsga

7.

Controlling jelentések (reporting) Excelben

5

15

vizsga

Összesen

31

 

 

 

2. félév

 

 

 

8.

Vállalkozások finanszírozása

4

12

v

9.

HR controlling

3

9

v

10.

Pénzügyi és gazdasági tervezés, elemzés, ellenőrzés

5

15

v

11.

Kockázatmenedzsment

4

12

v

12.

Pénzügyi szolgáltatások marketingje

3

9

v

13.

Komplex vállalati tervezés (budgeting) Excelben

5

15

v

14.

Szakdolgozat

5

 

 

Összesen

29

 

 

 

Szak kreditek összesen

60

 

 

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Gazdaságtudományok

 

A felvétel feltétele:

Gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben szerzett (BA, Bsc.) fokozatú közgazdász végzettség

 

A képzési idő: 2 félév

A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzés a közgazdasági felsőoktatás intézményeiben alapképzésben közgazdász szakon szerzett – vállalati/intézményi gazdálkodási, valamint a funkcionális területek (számvitel, pénzügy, jog, adózás, termelés, stb.) – ismeretekre, az ott megszerzett kompetenciákra építve ad átfogó képzést a gazdasági területen dolgozó szakembereknek. A képzés tartalmazza a controlling elméleteit és módszereit. A képzés során gyakorlati példák és esettanulmányok feldolgozásával biztosítjuk az ismeretek tanácsadói szinten történő elsajátítását.

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

a) A Pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

 • § A pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat, így a piac szereplőinek tájékoztatását biztosító előírásokat;
  • § A vezetői információk előállításának forrásait törvényi szinten keret-jelleggel szabályozó előírásokat;
  • § Az önköltség- és fedezetszámítás rendjét, módszereit;
  • § A törvény által meghatározott beszámolók elemzési módszereit;
  • A tőkeköltségvetés összeállításának módszertanát;
  • A finanszírozási lehetőségek értékelési módszertanát;
  • A cash-flow elemzés módszertanát, korlátait, problémáit;
  • A vállalati szinten felmerülő pénzügyi kockázatokat és azok menedzselésének technikáit;
  • A vállalati tranzakciós és vezetői információs rendszerek kapcsolatait, felépítésüket, legfontosabb funkcionális területeiket, különös tekintettel a főkönyvi valamint a controlling funkciókat ellátó modulokra;

 

b) A Pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász  szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak:

 • Értelmezi a pénzügyi és vezetői számvitel fogalmát, figyelemmel kísérni mindkét területet.
  • Értelmezni a számviteli kimutatásokban szereplő eredményt, elemezni a terv-tény illetve idősoros eltéréseket.
  • Kidolgozni a pénzügyi tervezés és a stratégiai menedzsment egységes rendszerét, összekapcsolni a stratégiai tervezést és a megvalósítást.
  • Ismeretei révén biztosítani az üzleti modellezést informatikai eszközökkel.
  • A vállalkozás költségeinek és bevételeinek tervezésére.
  • Önállóan használni a vezetői számvitel alapvető funkcióit: jövedelmezőség-számítás, döntéstámogatás és teljesítményértékelés.
  • Feltárni a stratégiai és az operatív controlling összefüggéseit.
  • Összeállítani a vállalat üzleti modelljét, ezáltal megteremti az eredmény, vagyoni helyzet, finanszírozás és likviditás közötti kapcsolatot.
  • Költségek kimutatására és elemzésére szolgáló számításokat - ezen belül az általános költség-, folyamatköltség-, termékköltség- és a célköltség számításokat - végezni, és a költségszámításhoz kapcsolódóan nyilvántartásokat vezetni/vezettetni.
  • Képes felismerni és kezelni a vállalkozásnál felmerülő pénzügyi kockázatokat.
  • Képes kiválasztani a controlling tevékenységek támogatását szolgáló informatikai alkalmazásokat, meghatározni a velük szemben támasztott követelményeket, figyelemmel kísérni a rendszer bevezetését és felügyelni a szakmai működtetését.
  • Elemezni a stratégiai környezetet és a versenytársak tevékenységét.
  • Képes a fenti területeken a vállalatnak pénzügyi tervezési és a megvalósításra vonatkozó tanácsokat adni.
  • Kiválasztani a saját szervezeténél az adott feladat ellátásához célszerűen alkalmazható gazdasági és üzleti statisztikai módszereket (mikro- és makroszintű elemzésekhez szükséges közgazdasági háttérismeretek, piacelemzési eljárások, prognosztizáció stb.).
  • A cash-flow kimutatás összeállítására.
  • Projektbeszámolók önálló elkészítésére.

 

Személyes adottságok, készségek:

 • döntésképesség
 • megbízhatóság, precizitás
 • felelősségtudat
 • problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása)
 • tervezési és értékelési képesség
 • információgyűjtő és rendszerező képesség
 • elemző készség
 • visszacsatolási készség
 • logikus gondolkodás
 • kreativitás
 • ellenőrzőképesség
 • kapcsolatteremtő készség
 • hatékony kommunikációs képesség
 • prezentációs képesség

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A közgazdasági felsőoktatás intézményeiben alapképzésben közgazdász szakon végzett szakemberek, akik a controlling területéhez kapcsolódó speciális szaktudással kívánják ismereteiket bővíteni, mely nagymértékben hozzájárul a gazdaság bármely területén történő elhelyezkedésükhöz. 

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 55 kredit

Pénzügyek, számvitel                                                        19 kredit

Pénzügyi és gazdasági elemzés, ellenőrzés                        4 kredit

Adózás és adóeljárások                                                       4 kredit

Marketing stratégia                                                             3 kredit

Értékelemzés                                                                       5 kredit

Tőke-menedzsment                                                           16 kredit

Nemzetközi vállalatok gazdálkodás                                    4 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

 

A diploma kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga teljesítése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Képzés helye: Győr, Széchenyi István Egyetem

 

Kapcsolattartó: Silniczki Andrea tel: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu

Szakfelelős: dr. Kovács Gábor egyetemi docens

 

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, motivációs levél, valamint fényképes önéletrajz.

Egyéb információk:   A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.[1] Egy kontaktóra 45 perc, órák általában kéthetente, péntek, szombati napokon.