Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Pontszámításról általában

Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott pontszámítási módszerekkel számítják ki a jelentkezők pontjait, az elért eredményük és teljesítményük alapján, amelyet a felvételi összpontszám fejez ki.

Alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani.

A pontszámítás alapját

 • a tanulmányi pontok (maximum 200 pont),
 • az érettségi pontok (maximum 200 pont),
 • alap- és osztatlan képzés esetében kizárólag szakképzettség és szakképesítés során tett szakmai vizsga eredménye alapján számított pont (maximum 400 pont),
 • gyakorlati vizsga (maximum 400 pont)
 • valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezhetik.


A felvételi ponthatárt az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszáma, a jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrend és az adott szakra vonatkozó felvehető szakos kapacitásszám figyelembevételével állapítják meg. Ez a besorolási, illetve a felvételi döntés alapja.

A 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi ponthatárok meghatározása országosan egyszerre, várhatóan 2022. július 21-én történik.

forrás: felvi.hu


 1. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés esetén az érettségi bizonyítvány, a felsőoktatási szakképzésben szerzett vagy felsőfokú végzettséget igazoló oklevél, mesterképzés esetén az adott szakra vonatkozó bemeneti követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél.
 2. Alapképzés, valamint osztatlan képzés esetén a jelentkezőnek rendelkeznie kell:

- legalább egy emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel (kivétel a művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjai, az edző és szakoktató alapképzési szak, valamint az osztatlan gyógytestnevelő tanár, testnevelő tanár szak és a művészeti tanárképzés szakjai, ahol csak gyakorlati vizsga van),

- vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel, vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel (amely felsőfokú végzettséget nem ad).

 1. Alapképzés, valamint osztatlan képzés esetén főszabályként kritérium, hogy a jelentkező rendelkezzen az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi pontokba beszámítható érettségi vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint, l. 1. sz. táblázat), kivéve, ha a felsőoktatási intézmény

- érettségi vizsgaeredmények helyett gyakorlati vizsga,

- felsőfokú oklevél, vagy

- felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján számít felvételi pontszámot.

 1. Az intézmények által előírt kizáró jellegű vizsga (pl. alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsga stb.) teljesítése, amelyek eredménytelensége esetén a jelentkező számára nem számítható felvételi összpontszám. Ezeket a vizsgákat a meghirdetett képzéseknél részletezik.
 2. Alapképzésre, osztatlan képzésre, felsőoktatási szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (ún. jogszabályi minimumpontszám):

- alapképzés, valamint osztatlan képzés esetén 280 pontot, az érettségi pont számításánál figyelembe vehető emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért, illetve a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés j) pontja szerinti – külön miniszteri határozatban szereplő – szakképesítésért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;

- felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül

- mesterképzés esetén – 100 pontos rendszerben – 50 pontot.

A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, azaz nulla lesz.

 

ALAPKÉPZÉS és EGYSÉGES OSZTATLAN KÉPZÉSNÉL

Alapképzések, illetve osztatlan képzések esetén – az alább felsorolt 1-4. pontokban leírtak kivételével – több pontszámítási mód alkalmazható:

I. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat vagy

II. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat


A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

Az 1/A sz. táblázatban szereplő szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező jelentkezők – amennyiben szakiránynak megfelelő alap- vagy osztatlan képzésre jelentkeznek – felvételi összpontszámát az alábbiak szerint is ki lehet számítani:

III. tanulmányi pontok és a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy eredménye és egy szakmai vizsga eredményének összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy

IV. a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy eredménye és egy szakmai vizsga eredményének kétszerese, hozzáadva a többletpontokat, vagy

V. a szakmai vizsga eredményének négyszerese, hozzáadva a többletpontokat.


 

A fenti (III.-V.) pontszámítási módok a 2021-től szerezhető középfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet és szakgimnáziumi képesítő bizonyítványt, valamint a 2012 után szerzett, a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést szerzett jelentkező szakképesítésének megfelelő szakirányú továbbtanulása esetén csak az 1/A sz. táblázatban foglaltak alapján alkalmazhatók.

A számítási módok közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni.

Nem a fenti módok alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:

 1. Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel jelentkezők felvételi pontszámát az oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani (az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel): az egyes minősítésekhez tartozó pontszámokat 280 és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Erről bővebben a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzéseket leíró oldalakon olvashat.
 2. A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira – beleértve a gyakorlati vizsgakövetelményt előíró egy- és kétszakos osztatlan tanári szakot is – jelentkezők részére gyakorlati vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezeken a szakokon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül. A pontszámítás a gyógytestnevelő tanár, testnevelő tanár osztatlan szakon is így történik.
 3. Az edző és a szakoktató alapképzési szakon gyakorlati vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezeken a szakokon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül .
 4. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és elérik a felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan képzés esetében a jogszabályi minimumpontot – 500 pont.

Az a jelentkező, aki nem rendelkezik a felvételi követelményként és pontszámításhoz előírt emelt szintű érettségi vizsgával, és csak a kétszintű érettségi vizsga bevezetése (2005) előtt szerzett magyar érettségi vizsgaeredménye van, választhatja azt a megoldást is, hogy a bizonyítványában szereplő valamely vizsgatárgy(ak)ból ún. felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz. Ezt a szándékát – vizsgatárgyanként – a jelentkezéskor kell jeleznie az E-felvételiben, azt követően 2022. április 30-ig írásban, a felveteli.eljaras@oh.gov.hu e-mail címen. Hasonló lehetőség van egyes külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára is, erről bővebb információ A külföldi intézményekben szerzett végzettségekről c. fejezetben olvasható.

Ha a jelentkező nem rendelkezik az adott szakon meghatározott érettségi vizsgakövetelménnyel, a hiányzó vizsgatárgy teljesíthető magyarországi érettségi vizsgával is (bővebb információ: www.oktatas.hu  a linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból). Ez a külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára is nyitva álló lehetőség.

Alapképzésre, illetve osztatlan képzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, aki eléri az ún. jogszabályi minimumpontszámot (280 pont), továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2022. július 21-én megállapítandó felvételi ponthatárt.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha a jogcímet legkésőbb a 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig, 2022. július 7-ig a megfelelő dokumentum másolatokkal igazolja.

(Erről bővebb információt a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez? c. fejezetben olvashat.)

A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők pontszámításával kapcsolatos egyéb tudnivalókat A külföldi intézményekben szerzett végzettségekről c. fejezet tartalmazza.

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSNÉL

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:


A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat.

Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot és – értelemszerűen – az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében 2022. július 21-én megállapítandó felvételi ponthatárt.

Jelenleg a felsőoktatási intézmények nem határozták meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, ezért a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

A felsőoktatási szakképzésre jelentkezés esetén – a fentieken túlmenően – az alapképzésre, osztatlan képzésre vonatkozó pontszámítási szabályokat (pl. gyakorlati vizsga esetén történő pontszámítás) kell megfelelően alkalmazni – azzal a kivétellel, hogy felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén az emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nem szükséges a felvételhez, továbbá ezen a képzési szinten korábbi szakképesítés alapján nem adható többletpont.

A dokumentumok igazolásának módját és az egyes dokumentumokkal kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben foglaltuk össze.

Pontszámítás felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél vagy felsőfokú oklevél alapján

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények az oklevél minősítése alapján is rangsorolhatják. Az oklevélért adható pontot a jogszabályi minimum pontszám és 400 pont között arányosan kell megállapítani.

A fenti pontszámítás esetén nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott (emelt szintű) érettségi vizsga megléte, csak akkor, ha a benyújtott oklevél nem vehető figyelembe az adott szakon a pontszámításnál.

Az oklevélből történő pontszámítás lehetőségét, feltételeit és módját az intézményi meghirdetéseknél a szakonkénti leírásban található információk tartalmazzák, amelyek tehát intézményenként (de akár intézményen belül szakonként is) eltérhetnek. Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az adott felsőoktatási intézmény az oklevél minősítésének igazolását milyen pontossággal kéri! Az összpontszám meghatározásakor az így kapott pontszámhoz hozzá kell adni azokat a többletpontokat, amelyekre a jelentkező jogosult.

Ha a fentiek szerint szeretné a pontjait számíttatni, akkor a 2006. február 1. előtt kiállított oklevél másolatát kötelező a jelentkezéskor feltöltenie az E-felvételiben.

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezőknek minden esetben be kell nyújtaniuk az oklevelük (vagy az azzal egyenértékű dokumentum) másolatát.

A felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél nem igazol felsőfokú végzettséget, azonban pontszámítás lehetséges belőle a fentiek szerint.

MESTERKÉPZÉSNÉL

A mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról − a felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételeknek megfelelően − a felsőoktatási intézmény meghirdetett képzésenként saját hatáskörben dönt, a jelentkezők által elért felvételi eredmények alapján.

A felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételek a következők:

 • A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni.
 • A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a saját szabályzatában határozza meg azzal a megkötéssel, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát eléri.
 • Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét.
 • A mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét és ezek megállapításának rendjét a felsőoktatási intézményeknek külön-külön kell meghatározniuk.
 • Kötelező többletpontot adni az esélyegyenlőség alapján, azaz hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért (jogcímenként külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat). Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

 

Fentiek alapján a jelentkezőknek felsőoktatási intézményenként és meghirdetett képzésenként külön-külön kell utánanézniük, hogy az adott felsőoktatási intézmény milyen pontszámítási módszert alkalmaz.

A következőkben felsorolunk néhány jogcímet, illetve felvételi követelményt, pontszámítási módot, amelyeket a felsőoktatási intézmények szabályzatukban meghatároztak.

Figyelem! Az alábbi felsorolás csupán tájékoztató jellegű, a pontos felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmények a meghirdetett képzéseiknél teszik közzé.

A felsőoktatási intézmények által leggyakrabban alkalmazott rangsorolási, pontszámítási módok:

 • oklevél minősítése,
 • oklevél átlaga (egy vagy két tizedesjegy pontossággal),
 • záróvizsga eredménye,
 • felsőoktatásban megszerzett féléves (tanulmányi) eredmények átlaga,
 • szóbeli felvételi elbeszélgetés,
 • szóbeli felvételi vizsga,
 • írásbeli felvételi vizsga,
 • írásbeli felvételi vizsgának minősülő felvételi portfólió (tudományos munkák, szakmai önéletrajz stb.),
 • oklevél minősítésének szorzata (szorzószámmal),
 • tantárgyi teljesítmény és oklevél minősítése,
 • gyakorlati vizsga,
 • szakmai alkalmassági vizsga,
 • megszerzett szakmai gyakorlat,
 • motivációs beszélgetés.

 

Figyelem! A mesterképzésre történő jelentkezés során egyes dokumentumokat (pl. portfóliót) kizárólag közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni az intézmény által közzétett módon!

 

EGYES SZAKOK MINIMÁLIS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FINANSZÍROZÁSI FORMA ESETÉN

Alapképzési szak neve Minimális felvételi követelmény (pontszám)
alkalmazott közgazdaságtan 400
anglisztika 320
emberi erőforrások 400
fenntartható és körforgásos turizmus 400
filozófia, politika, gazdaság 400
gazdálkodási és menedzsment 400
igazságügyi igazgatási 350
kereskedelem és marketing 400
kommunikáció- és médiatudomány 400
közgazdasági adatelemzés 400
közösségszervezés – humánfejlesztő szakirány 310
közösségszervezés – ifjúsági közösségszervező szakirány 310
közösségszervezés – kulturális közösségszervező szakirány 310
magyar 310
műszaki menedzser 320
nemzetközi gazdálkodás 400
nemzetközi tanulmányok 400
ókori nyelvek és kultúrák – asszíriológia szakirány 310
ókori nyelvek és kultúrák – egyiptológia szakirány 310
ókori nyelvek és kultúrák – klasszika-filológia szakirány 310
pénzügy és számvitel 400
politikatudományok 320
pszichológia 400
régészet 340
rekreáció és életmód 320
sportszervezés 320
szabad bölcsészet 340
személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási 350
szociológia 320
történelem 320
turizmus-vendéglátás 400
üzleti adattudomány 400

 

Osztatlan képzés neve Minimális felvételi követelmény (pontszám)
állatorvosi 400
általános orvos 380
építészmérnöki 330
erdőmérnöki 300
fogorvos 380
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 400
gyógyszerész 360
jogász 350
tanárképzés 305