Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal

Munkarend

Fin. forma

Padagógus továbbképzés neve

Önköltség 

Képzési idő 

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal 

100 000 Ft

30 óra

Győr

Apáczai Csere János Kar

9022 Győr, Liszt F. u. 42.

 

pedagógusképzés

(tanfolyami)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/007681
Alapítási engedély szám: 9/313/2018

Alapító neve: Nyíregyházi Egyetem

A továbbképzés célja:


A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg azt a szemléletet, amely a LEGO Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre (WeDo robotok, EV3 programnyelv) és korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához.
A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők
- ismerjék meg a mobil-robottechnikai alapfogalmakat;
- ismerjék meg a mobil-robottechnikához alkalmazott különböző szenzorok jellemzőit, karakterisztikáját és alkalmazásuk lehetőségeit;
- ismerjék meg az EV3 programnyelvet és váljanak képessé annak alkalmazására;
- váljanak képessé alapprogramok írására és tesztelésére az EV3 programnyelv alkalmazásával;
- váljanak képessé a programok hibajavítására;
- váljanak képessé az EV3 nyelven elkészített programok futtatására;
- váljanak képessé a mobilrobotok összeállítására, tesztelésére és futtatására;
- váljanak képessé a tanultak oktatásban való alkalmazására.

A program tartalmának rövid ismertetése:


Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal

A továbbképzés indokoltságának, szükségességének bemutatása:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket megismertesse azzal a szemlélettel, amely a LEGO Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre és korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához.
A továbbképzés során ismertetett készlet és program segítségével lehetővé válik, hogy a résztvevő pedagógusok elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyeknek átadásával a tanulók olyan működőképes modelleket képesek építeni és programozni, amelyek számos oktatási területen alkalmazhatóak a műszaki és természettudományoktól a nyelvi készségek bővítéséig. A LEGO WeDo készlet és az EV3 program segítségével a pedagógusok az alábbi készségeket és kompetenciákat fejleszthetik:
- kreatív gondolkodás és a problémamegoldó-képesség,
- szókincs fejlesztése,
- oksági viszonyok megértésének képessége,
- logikus és algoritmikus gondolkodás.

A tematikai egységek tartalma és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák:
A továbbképzés az alábbi tematikai egységek szerint, folyamatba ágyazott képzési formában valósul meg, kontaktórák, kiscsoportos gyakorlatok és kontaktórán kívüli, konzulens (e-mentor) által támogatott egyéni tevékenység során:
1. WeDo Elméleti felkészítés (kontaktórák)
2. WeDo Eszközhasználat (kontaktórák)
3. WeDo Gyakorlati felkészítés (kontaktórák)
4. WeDo gyakorlat: kontaktórán kívüli, konzulens (e-mentor) által támogatott egyéni tevékenység
5. Az EV3 programnyelv bemutatása, alkalmazási lehetőségei az oktatásban (kontaktórák)
6. EV3 Hardverismeret (kontaktórák)
7. EV3 szerelési és programozási gyakorlatok (kontaktórák)
8. EV3 gyakorlat: kontaktórán kívüli, konzulens (e-mentor) által támogatott egyéni tevékenység
A továbbképzés specialitásai:
A továbbképzésben résztvevő pedagógusok megismerhetik a programozáshoz szükséges szoftver használatát és működési környezetét, valamint ezek tanítási órákon való alkalmazhatóságát.


- A tanúsítvány kiadásának feltétele az összóraszám minimum 90%-án való részvétel, valamint az alábbi 2 téma közül választott záródolgozat elkészítése:


1. téma: Egy saját tanórán alkalmazható WeDo készletre alapozott projektterv és a hozzá kapcsolódó módszertani útmutató (záródolgozat) elkészítése és legalább 6 slide-ból álló prezentációban való bemutatása.
Az értékelés szempontjai:
- a témakör kiválasztásának szempontjai (eredetiség, adekvátság)
- mennyire támogatja az algoritmikus gondolkodás fejlesztését?
- mennyire fejleszti a kreatív gondolkodást?
- mennyire fejleszti és a problémamegoldó-képességet?
- milyen mértékben támogatja az az oksági viszonyok megértésének képességét?
- a beadott munka mennyire támasztja alá a LEGO WeDo készlet elemeinek és azok oktatási alkalmazásának ismeretét, a robotok programozásához szükséges szoftver használatának elsajátítását, a működési környezet megismerését?
Az elfogadáshoz 60%-os teljesítmény szükséges.
A záródolgozat minősítése: megfelelt vagy nem megfelelt.

2. téma: Az EV3 programnyelv alkalmazásával, legalább 10 programlépésből álló működőképes mobil-robotprogramot tartalmazó záródolgozat elkészítése (tesztelt és hibajavított), videofelvétel és oktatási terv készítése a működő mobil-robotról.
Az értékelés szempontjai:
- a program struktúrájának felépítése, logikája;
- a mobilrobot programnak megfelelő működése;
- a lehetséges programhibák kiszűrtségének módja, a javítás elvégzése;
- a résztvevő által elkészített mobilrobot és az oktatási terv megfelelősége;
- a tervezett időráfordítás megfelelősége.
Az elfogadáshoz 60%-os teljesítmény szükséges.
A záródolgozat minősítése: megfelelt vagy nem megfelelt.

A továbbképzési program az alábbi pedagógus kompetenciákat fejleszti:


1. pedagógus kompetencia: A tanulás támogatása

KULCSSZAVAK:


- élményalapú oktatás
- digitalis kompetenciák
- projekt alapú ismeretátadás
- kreativitás
- logikus gondolkodás
- algoritmikus gondolkodás
- szókincsfejlesztés

Az előírt tartalmi követelmények:


A képzésben részt vett pedagógus
- ismerje a LEGO WeDo készlet elemeit és azok oktatási alkalmazásának lehetőségeit;
- legyen képes használni a robotok programozásához szükséges szoftvert, ismerje a működési környezetét;
- legyen képes a hardver- és szoftverelemek integrált alkalmazására a tanítási órán az ismeretátadás és az értékelés során;
- ismerje a mobil-robottechnikai alapfogalmakat;
- ismerje a mobil-robottechnikához alkalmazott különböző szenzorok jellemzőit, karakterisztikáját és alkalmazásuk lehetőségeit;
- képes legyen EV3 programnyelven a továbbképzés során megismertetett és gyakoroltatott alapprogramokat írni, tesztelni;
- legyen képes az esetlegesen szükséges hibajavításokat követően a programot hibamentesen futtatni;
- legyen képes humanoid robotot összeállítani, tesztelni é s futtatni;
- legyen képes a tanultak oktatásban történő alkalmazására.

Az ismeretek számonkérésének módja:


Záró ellenőrzés módja:
A résztvevő az alábbi két feladat (záródolgozat) közül választhat, amelyet a továbbképzés befejezését követő egy héten belül kell benyújtania:


1. Saját tanórán alkalmazható WeDo készletre alapozott projektterv és a hozzá kapcsolódó módszertani útmutató (záródolgozat) elkészítése és legalább 6 slide-ból álló prezentációban való bemutatása.


Az értékelés szempontjai:


- a témakör kiválasztásának szempontjai (eredetiség, adekvátság)
- mennyire támogatja az algoritmikus gondolkodás fejlesztését?
- mennyire fejleszti a kreatív gondolkodást?
- mennyire fejleszti és a problémamegoldó-képességet?
- milyen mértékben támogatja az az oksági viszonyok megértésének képességét?
- a beadott munka mennyire támasztja alá a LEGO WeDo készlet elemeinek és azok oktatási alkalmazásának ismeretét, a robotok programozásához szükséges szoftver használatának elsajátítását, a működési környezet megismerését?
Az elfogadáshoz 60%-os teljesítmény szükséges.
A záródolgozat minősítése: megfelelt vagy nem megfelelt.

2. EV3 programnyelv alkalmazásával, legalább 10 programlépésből álló működőképes mobil-robotprogramot tartalmazó záró dolgozat elkészítése (tesztelt és hibajavított), videofelvétel készítés a működő mobil-robotról. A mobil-robotprogram, az oktatási terv és a videofelvétel programindítónak történő megküldése.


Az értékelés szempontjai:


- a program struktúrájának felépítése, logikája;
- a mobilrobot programnak megfelelő működése;
- a lehetéses programhibák kiszűrtségének módja, a javítás elvégzése;
- a résztvevő által elkészített mobilrobot és az oktatási terv megfelelősége;
- a tervezett időráfordítás megfelelősége.
Az elfogadáshoz 60%-os teljesítmény szükséges.
A záródolgozat minősítése: megfelelt vagy nem megfelelt.

 

A jelentkezés feltételei:


– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos pedagógus; tanító, általános iskolai tanár, középiskolai tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs beszámítási lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

 

Szakmai Vezető-Felelős:

Petzné Dr. Tóth Szilvia adjunktus

Apáczai Csere János Kar

Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék

 

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

 

Képzés kezdete: 2023. ősz

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet: Ide kattintva