Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Projektrendszerű környezeti nevelés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

levelező

önköltséges

Projektrendszerű környezeti nevelés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

185 000Ft

4

12<25

hetente 1 nap

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/423-3/2018

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények:
Óvodapedagógus, illetve tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség.

Képzési idő: 4 félév

Képzés helye: Győr

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:
A képzés célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. A képzés célja továbbá olyan szakemberek képzése, akik a projektrendszerű környezeti nevelés szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni. Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális, környezetpedagógia területeken történő feladatmegoldásokra.

Ismeretkörök:

  • általános alapozó ismeretek (Vezetési ismeretek, Közigazgatási, jogi és államháztartási ismeretek, Minőségirányítási alapismeretek, Tanügyigazgatási ismeretek, Európai Uniós ismeretek)
  • szakmai alapozó ismeretek (Pedagógus szerepek, Pedagógus etika, Szervezetfejlesztés, Differenciálás pedagógiája, Andragógia, Pedagógiai kutatásmódszertan)
  • Gyakorlati képzés és készségfejlesztés (Kommunikációs technikák, Szegregáció, integráció, Mentálhigiénés alapismeretek)

Projektrendszerű környezeti nevelés szakterületen
pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
MINTATANTERVE –
levelező tagozat

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

bszf.

I. félév 

Oktatási rendszerek elméleti alapjai

5

15

v

Szervezetelmélet és szervezeti kultúra

3

9

v

Szervezetfejlesztés

3

9

v

Problémamegoldó és kommunikációs tréning

5

15

e

Minőségirányítás alapjai

5

15

v

A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben

4

12

v

Szociálpszichológia

5

15

v

I. félév összesen:

30

90

 

II. félév

Az oktatás jogszabályi környezete

3

9

e

Az integráció és a szegregáció kérdései

3

9

e

Iskolai mentálhigiéné

3

9

e

A közoktatás eredményessége és hatékonysága

3

9

v

Humán erőforrás menedzselése

4

12

v

Intézményértékelés alapjai

3

9

e

Információgyűjtés és -elemzés

3

9

e

Konfliktuskezelő tréning

3

9

e

II. félév összesen:

25

75

 

III. félév

Növény- és állatismeret

5

15

v

Ökológia és humánökológia

4

12

v

Természetvédelem Magyarországon

4

12

v

Fenntarthatóság és környezetvédelem

5

15

v

Helyidentitás, helyi környezeti problémák

4

12

f

Projektoktatás

4

12

f

A környezeti és fenntarthatóságra nevelés pedagógiai és pszichológiai alapjai

4

12

f

III. félév összesen:

30

90

 

IV. félév

Környezeti foglalkozások és természetismeret módszertana

3

9

f

Környezeti nevelési színterek II.: Erdei iskola és óvoda módszerei

3

9

f

Környezeti nevelési színterek I.: Iskola, ökoiskola

3

9

f

Környezeti nevelési színterek III.: Iskolakert, zöldsarok

3

9

f

Iskolakerti gyakorlat

3

9

f

Erdei iskolai terepgyakorlat, játékos környezeti ismeretszerzés

5

15

f

Természettudományos ismeretszerzés hagyományos és digitális lehetőségei

3

9

f

IV. félév összesen:

23

69

 

Szakdolgozat

10

 

 

Szakdolgozati konzultáció:

2

 

 

Képzés összesen:

120 kredit

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma,

bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • A szakdolgozat meghatározott, előírt szinten való elkészítése, benyújtása

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

 

Diploma kibocsátásának feltétele: Szakdolgozat megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta

9026 Győr, Egyetem tér 1. IG. 104
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős: Kövecsesné dr. Gősi Viktória egyetemi docens

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő2024. augusztus 31.

Jelentkezés módja: Jelentkezni elektronikus formában lehet

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és nyelvvizsga bizonyítvány másolata

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.  Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.