Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Vállalati kommunikációs szakember

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Vállalati kommunikációs szakember szakirányú továbbképzési szak

265.000 Ft

2

10 < 25

2 hetente Győr TARSTUD

 

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1117-3/2021

Tudományterület: társadalomtudományi képzési terület

Felvételi követelmények:

Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

A képzési idő: 2 félév (180 kontaktóra)
Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Képzési cél: A Vállalati kommunikációs szakember szakirányú továbbképzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik tudatosan képesek használni saját kommunikációs eszköztárukat vállalati vezetőként vagy más, kommunikációval összefüggő feladatkörben, továbbá gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a vállalat mindennapi életében jelen lévő kommunikációs feladatok magas szintű, etikus és piacorientált megoldásai területén. Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokában professzionális személyközi kommunikációs képességekkel rendelkeznek, és teljes mértékig alkalmasak a vállalati szintű kommunikáció átlátására és az azzal összefüggő feladatok végzésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

Szakmai alap ismeretkör/ismeretek (Szervezeti kommunikáció, interkulturális kommunikáció, marketing- és sajtókommunikáció, tárgyalás- és prezentációs technikák

 

Szakmai törzsanyag ismeretkör/ismeretek (Személyiségfejlesztő kommunikáció, konfliktuskezelő kommunikáció, irodai kommunikáció választható idegen nyelven (angol/német), protokoll választható idegen nyelven (magyar/angol/német)

 

Gazdasági és humán ismeretkör/ismeretek (Hírnévépítés, hírnévmenedzsment; rendezvényszervezés; az online kommunikáció etikettje; lámpaláztréning

 

Szakmai kompetenciák:

  • Tud a saját és a vállalat kommunikációs tevékenységére tudatosan reflektálni.
  • Ismeretekkel rendelkezik a vállalati kommunikáció innovációs lehetőségeiről és perspektíváiról.
  • Ismeri az általános és specifikus etikett és protokolláris szabályokat, azoknak megfelelően végzi munkáját.
  • Képes kommunikációs folyamatokat, eseményeket komplexen tervezni, véleményezni, irányítani, végrehajtani és értékelni.
  • Képes önfejlesztésre, önművelésre, tudásának magasabb szintre emelésére
  • Képes az új problémák, új jelenségek felismerésére, feldolgozására, a kihívások megválaszolására.
  • Kezdeményezőkészség, személyes felelősségvállalás
  • Kreativitás, rugalmasság, nyitottság

Tanterv letölthető innen!

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • A szakdolgozat (Portfólió c. tantárgy keretében) fentiekben meghatározott előírt szinten való elkészítése, benyújtása

 A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

A diploma feltétele: Szakdolgozat (Portfólió) bizottság előtti bemutatása

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

 Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Vállalati kommunikációs szakember

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:  Dr. Makkos Anikó egyetemi adjunktus

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet! A jelentkezési lap itt érhető el!

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz.

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az FKKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul!