Andragógia BA

Érettségi követelmény (kettő tárgyat kell választani): biológia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni).

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

A

Andragógia

támogatott

6

A

N

K

Andragógia

170 000 Ft

6

A

L

A

Andragógia

támogatott

6

A

L

K

Andragógia

150 000 Ft

6


Választható specializációk:

művelődésszervező, személyügyi szervező

A szak létesítése

A 2006/2007-es tanévben indult új alapszak részben az 1994/1995-ös tanévben indult művelődésszervező szak képzésének megújított, módosított, a kor, a környezet /EU/ és a munkaerőpiac igényeihez igazított továbbvitelének is tekinthető. A „bolognai folyamat” és az Egységes Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozás következtében a magyar felsőoktatás struktúrája jelentős mértékben átalakult. Ennek következtében régi szakok szűntek meg – így az igen sikeres művelődésszervező szak is –, és új szakok jöttek létre.

Ilyen új szak az andragógia is (a szó felnőttoktatást, felnőttképzést jelent). Az új szakot eredendően a társadalmi viszonyok megváltozása, a munkaerőpiac átalakulása, és az élethosszig tartó tanulás szükséglete és igénye hívta életre. Két szakiránnyal indítjuk Győrött. A képzés új formája sokkal vonzóbb a hallgatók számára, mert a leendő diplomásoknak nem csupán az állami, hanem a versenyszférában is elhelyezkedési lehetőséget nyújt. A szak szakmai bázisa a Társadalomtudományi, Felnőttképzési és Közművelődési Tanszék.

A képzési cél

Célunk olyan szakemberek (andragógusok) képzése, akik a neveléstudományi, pszichológiai, jogi, közgazdasági, és szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján – szakirányú felkészültségüknek megfelelően – képesek a közművelődés, a közgyűjtemények területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére. Végzett hallgatóink kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a képzés második (MA) – mester fokozatú – ciklusában történő folytatásához.

Kompetenciák

Az andragógusok az alapfokozat (BA) birtokában ismerik: 

 • az andragógia területéhez és a választott szakirányhoz kapcsolódó ismeretrendszert, a személyiségfejlődés törvényszerűségeit, különös tekintettel a felnőttkorra;
 • az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit;
 • az állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetek, intézmények működésének elveit,
 • a szervezetek, intézmények működése, képzések iránti szükségletek felmérésének, működésük értékelésének, elemzésnek elemi módszereit;
 • a változó igényekhez igazodó tananyagfejlesztés, tanulásszervezés, személyiségfejlesztés, tanácsadás, csoportszervezés, továbbá a hatékony szervezet-irányítás, a kommunikáció, a konfliktuskezelés elemi módszereit;
 • az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikálás formáit.

Alkalmasak a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok, célok meghatározására, felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére, a közművelődés, a közgyűjtemények területén, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző színterein tervezői, szervezői, irányítói feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátására, település és kistérségi szintű közösségfejlesztő projektek tervezésére, szervezésére és lebonyolításra.

A szak megnevezése: ANDRAGÓGIA 

(művelődésszervező, személyügyi szervező)

A képzés időtartama: 6 félév

A teljesítendő kreditek száma: 180 kredit

A képzés összóraszáma: nappali tagozat: 1815 kontaktóra

levelező tagozat: 736 kontaktóra

A képzés struktúrája:

Első év: alapozó képzés, második év: szakmai törzsképzés (andragógia), harmadik év: szakirányú képzés (művelődésszervező, ill. személyügyi szervező).

A képzés során társadalomtudományi, pedagógiai, pszichológiai, informatikai, Európai Uniós, és szakiránynak megfelelően szakmai ismereteket sajátít el a hallgató.

A képzés helyszíne: Győr

Szakmai gyakorlat

Nappali tagozaton:

 • művelődésszervező szakirány: a 3 és 4. félévben 60 óra (felnőttképzési intézményben), az 5 és 6. félévben 30 óra (közművelődési intézményben);
 • személyügyi szervező szakirány: a 3 és 4. félévben 60 óra (felnőttképzési intézményben), az 5 és 6. félévben 30 óra ( munkaügyi központban letöltendő gyakorlat);

Levelező tagozaton:

 • művelődésszervező szakirány: a 3 és 4. félévben 20 óra (felnőttképzési intézményben), az 5. és 6. félévben 10 óra (közművelődési intézményben);
 • személyügyi szervező szakirány: a 3 és 4. félévben 20 óra (felnőttképzési intézményben), az 5 és 6. félévben 10 óra (munkaügyi központban letöltendő gyakorlat)

A végzettség szintje: alap (bachelor, rövidítve BA) fokozat

Az oklevél megnevezése: andragógus

választható specializációk: művelődésszervező, személyügyi szervező

A diploma megszerzésének feltétele:

 • a tanulmányok alatt 180 kredit megszerzése
 • sikeres záródolgozat megvédése, záróvizsga teljesítése
 • nyelvi követelmény egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett andragógus hallgatók elhelyezkedési lehetőségei nagyságrendekkel megnőttek a hagyományos művelődésszervező végzettségűek lehetőségeihez képest.

Végzetteink a felnőttoktatás, felnőttképzés, átképzés, mukaerőpiaci képzések tervezése és szervezése, a humánerőforrás-gazdálkodás és fejlesztés területén is elhelyezkedhetnek. Jelenleg az állami, önkormányzati és a versenyszférában (vállalkozások, nagyvállalatok) egyaránt megvan a kereslet.

A nagyobb vállalatok ilyen célra főállású alkalmazottakat tartanak. A felhasználói igények ismeretében a magyar munkaerőpiacon ez kurrens területnek számít, s idáig nem volt megfelelő képzés. Természetesen diplomájukkal továbbra is elhelyezkedhetnek volt hallgatóink a közművelődés alapintézményeiben, tehát művelődési házakban, művelődési otthonokban, művelődési központokban, klubkönyvtárakban, közművelődési könyvtárakban, valamint egyéb közgyűjteményeknél, így általános és szakmúzeumokban, levéltárakban.

Ezen kívül rendezvényszervező irodákban vagy cégeknél, teleházakban, oktatási, színház-, zene-, és táncművészeti intézményekben, kiállítótermekben, galériákban, általános- és középiskolákban szabadidő-szervezőként.

Továbblépés a mester (MA) képzésbe

Végzett hallgatóink kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a képzés második ciklusában (MA) – mester fokozat – történő folytatásához. Intézményünk 2008 szeptemberétől indítja az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakot, nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában valamint 2011-től indul kulturális mediáció mesterképzési szak. Így a végzett hallgatók tanulmányaikat már a következő félévtől helyben folytathatják. Az andragógia (MA) szakon kívül becsatlakozhatnak a pedagógiai és pszichológiai képzésbe is, illetve a kreditátvitel szabályainak és gyakorlatának figyelembevételével számos mester (MA) szakra.

Kapcsolat

Kérdéseid vannak képzéseinkről?

Több információra van szükséged a felvételi eljárásról?

Várunk egyéni, személyes tájékoztató időpontjainkon:


Nyitvatartás:

Hétfő:  9:00-15:00
Kedd: 9:00-15:00 
Szerda: 9:00-15:00
Csütörtök: 9:00-15:00
Péntek: 9:00-14:00

Ha 5 főnél többen jöttök, kérjük, jelezzétek előre az itt elérhető űrlapon, hogy időpontot tudjunk egyeztetni.

Elérhetőségeink:
Személyesen: SZE-Győr, Új-Tudástér épület: Fsz. - AKIK Iroda => térkép


Telefon: +36 96 613 610

+36 70 646 3106

+36 70 646 3108


Email: felveteli##kukac##sze.hu