Controlling szakközgazdász

Részvétel feltétele: Gazdaságtudományok képzési területen - Alapképzésben szerzett fokozattal (BA), Közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Képzés gyakorisága

Képzési terület

L

K

controlling szakközgazdász

220 000 Ft

2

általában kéthetente péntek, szombat

GAZD

A szakirányú továbbképzés megnevezése: CONTROLLING SZAKKÖZGAZDÁSZ

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Controlling szakközgazdász

A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok

A felvétel feltételei:

Gazdaságtudományok képzési területen

 • Alapképzésben szerzett fokozattal (BA)
 • Közgazdász szakképzettséggel rendelkezik

A képzési idő: 2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A Controlling szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon szerzett – a vállalati/intézményi gazdálkodás, valamint a funkcionális területek (számvitel, pénzügyek, jog, adózás, marketing, HR, termelés, stb.) – ismeretekre, illetve az ott megszerzett kompetenciákra építve a hallgatók – korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretek birtokában – képesek legyenek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és fejlesztési feladatainak megoldására.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A controlling szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

 • A pénzügyi számvitellel, és így a számvitelnek, mint a piac szereplőinek tájékoztatását biztosító jogszabályi előírásokban rögzített jellemzőit,
 • A vezetés információ forrásának a törvényi szinten keretjellegű szabályozottságát,
 • Az önköltségszámítás rendjét, módszereit,
 • Az IT alkalmazási területeit, fejlesztési folyamat szakaszait, résztvevőit, módszereit,
 • Az adattárházak, rendszerek és az operatív adatbázisok alkalmazásának összehasonlítását a döntéstámogatás szempontjából,
 • Informatikai adatvédelmet, biztonsági szabványokat,
 • Vezetői információs rendszereket

A controlling szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak:

 • Értelmezni a számviteli kimutatásokban szereplő eredményt, elemezni a gazdálkodásban mutatkozó eltéréseket.
 • Elemezni a stratégiai környezetet és a versenytársak tevékenységét.
 • Kidolgozni a pénzügyi tervezés és a stratégiai menedzsment egységes rendszerét, összekapcsolja a stratégiai tervezést és a megvalósítást.
 • A vállalkozás költségeinek és bevételeinek tervezésére.
 • Értelmezi a pénzügyi és vezetői számvitel fogalmát, figyelemmel kíséri mindkét területet.
 • Önállóan használni a vezetői számvitel alapvető funkcióit: jövedelmezőség-számítás, döntéstámogatás és teljesítményértékelés.
 • Kifejezni a stratégiai és az operatív controlling összefüggéseit.
 • Összeállítani a vállalat üzleti modelljét, ezáltal megteremti az eredmény, vagyoni helyzet, finanszírozás és likviditás közötti kapcsolatot.
 • Ismeretei révén biztosítja az üzleti modellezést informatikai eszközökkel.
 • Költségek kimutatására és elemzésére szolgáló számításokat - ezen belül folyamatköltség- és a célköltség számításokat - végez, és a költségszámításhoz kapcsolódóan nyilvántartásokat vezet.
 • Képes kiválasztani a controlling tevékenységek támogatását szolgáló informatikai alkalmazásokat, meghatározza a velük szemben támasztott követelményeket, kiépíti a rendszert és irányítja működtetését.
 • Kiválasztani a saját szervezeténél az adott feladat ellátásához célszerűen alkalmazható gazdasági és üzleti statisztikai módszereket (mikro- és makroszintű elemzésekhez szükséges közgazdasági háttérismeretek, piacelemzési eljárások, prognosztizáció stb.)
 • Értelmezni és használni az alapvető számviteli kimutatásokat (főkönyvi kivonat, mérleg, eredménykimutatás).
 • A cash-flow kimutatás összeállítására
 • Projektbeszámolók önálló elkészítésére
 • Az informatika, az információs rendszerek alkalmazására
 • Kockázatmenedzselésre

Személyes adottságok, készségek

 • döntésképesség
 • megbízhatóság, precizitás
 • felelősségtudat
 • problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása)
 • tervezési és értékelési képesség,
 • információgyűjtő és rendszerező képesség,
 • elemző készség
 • visszacsatolási készség
 • logikus gondolkodás
 • kreativitás
 • ellenőrzőképesség
 • kapcsolatteremtő készség
 • hatékony kommunkációs képesség,
 • prezentációs képesség

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:

 • Európai Unió jogi és gazdasági környezetére vonatkozó előírások alkalmazása,
 • A belső/vezetői ellenőrzési rendszer elemeit, az azok között fennálló kölcsönhatásokat elemezi és megérti,
 • A jövedelmezőség- és fedezetelemzéssel kapcsolatos számításokat végez, az ezekből kiinduló döntéseket előkészíti és támogatja,
 • A vállalatirányítási ismereteit alkalmazva részt vesz a közép-, illetve a felsővezetői döntések előkészítésében, továbbá a döntések meghozatalában a vállalat működésének minden területén,
 • Kidolgozza a pénzügyi tervezés és a stratégiai menedzsment egységes rendszerét, összekapcsolja a stratégiai tervezést és a megvalósítást,
 • Alkalmazni a gazdasági, piaci információkat a korszerű informatikai eszközök felhasználásával, történő rendszerezését, értékelését és ehhez kapcsolódva segítik az üzleti stratégia kialakítását, illetve a közép- és felsővezető ez irányú döntéseinek előkészítését.
 • Képes integrálni a controllingot a vállalati stratégiában, a működési és az irányítási tevékenységben,
 • A controlling rendszer kialakításának irányítása, illetve a már működő rendszer egyes elemei között meglévő kölcsönhatások felülvizsgálata a vállalat/vállalkozás előrehaladása érdekében,
 • Értelmezi és alkalmazza a gazdálkodási (számviteli, pénzügyi, adózási statisztikai, ellenőrzési) stratégiai és operatív kontrolling módszereket,
 • A menedzsment számára a vállalatfinanszírozáshoz – beruházási döntések, döntési kritériumok- cash flow –k becslése,
 • Önálló feladatmegoldásra, a döntések előkészítésére, koordinálására, projektek menedzselésére,
 • Megfelelő gyakorlati tapasztalatok birtokában, vezetői pozíciók betöltése.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:     50 kreditpont

 • vállalati finanszírozás                                     9 kredit
 • pénzügyi, vezetői számvitel                            9 kredit
 • controlling                                                    16 kredit
 • információtechnológia                                    9 kredit
 • kockázatmenedzsment                                   4 kredit
 • adótervezés                                                   3 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont

Controlling szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Tanterv

 

 

Tantárgy megnevezése

krp.

Köv.

krp.

Köv.

1.

Adatkezelés, üzleti statisztika

5

v

 

 

2.

Vezetői számvitel

5

v

 

 

3.

Kockázatmnedzsment

5

v

 

 

4.

Controlling rendszerek a gyakorlatban

4

f

 

 

5.

Pénzügyi és projekt controlling

5

v

 

 

6.

Controlling beszámolók

(REPORTING)

6

v

 

 

7.

Pénzügyi szolgáltatások és döntések

 

 

5

v

8.

HR controlling

 

 

5

v

9.

Controlling informatika

 

 

4

 

f

10.

Adótervezés

 

 

5

v

11.

Üzleti tervezés és elemzés (BUDGETING)

 

 

6

v

12.

Szakdolgozat

 

 

5

 

13.

Összesen

30

 

30

 

Kapcsolattartó:

Merkó-Benkő Judit kari titkár,
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel/fax: (30) 486-1697
Email: judit##kukac##sze.hu
Honlap: http://kgk.sze.hu

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.

Képzés kezdete: 2018. szeptember 15.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Jelentkezés díja: 9 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: judit@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat.

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.