Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonos elérhetőségeink:

+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Tanító BA

Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar - AK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

A

Tanító

támogatott

8

A

N

K

Tanító

200 000 Ft

8

A

L

A

Tanító

támogatott

8

A

L

K

Tanító

200 000 Ft

8

Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Érettségi pontok

A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.

magyar nyelv és irodalom és a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) vagy biológia vagy egy idegen nyelv vagy matematika vagy történelem vagy fizika vagy ének-zene vagy társadalomismeret vagy testnevelés vagy vizuális kultúra vagy rajz és vizuális kultúra vagy lovári nyelv vagy beás nyelv vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy dráma vagy filozófia vagy pszichológia vagy informatika vagy digitális kultúra vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, táncos ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

Tanulmányi pontok

Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF

Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF

Intézményi pontok

Intézményi pontok az Tanító BA szakon. 

Alkalmassági vizsga

Alkalmassági vizsga leírása, követelményei: PDF

Az alkalmassági vizsgán szükséges benyújtani az alkalmassági nyilatkozatot: PDF


A szakmáról

A képzésre minden olyan nyitott és gyakorlatias személyiségű jelentkezőt várunk, aki szeretné munkájában a hivatását is megtalálni. Aki szeretne részt venni a jövő generációinak tanításában, nevelésében, szemléletformálásában, valamint látja a szépségét a tudásátadásnak, a folyamatos ismeretbővítésnek, megújulásnak. Aki több területen szeretne elmélyülni, és minimum egy, az általa választott műveltségterületen kiteljesedni. 

Választható műveltségterületek: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol, német), matematika, történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika, természettudomány, művészetek: ének-zene, művészetek: vizuális kultúra, művészetek: dráma és színház, technológia: digitális kultúra, technológia: technika és tervezés, testnevelés és egészségfejlesztés.


A képzésről

A képzés célja olyan tanítók képzése, akik színes módszertani kultúrával rendelkeznek, képesek a tanulók személyiségének fejlesztésére, a differenciált tudásátadásra, a komplex tanítói szerepkör hiteles és mintaértékű betöltésére. Alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátására.

Megismerkedhet a pedagógia-pszichológia alapjaival, gyermekkori sajátosságokkal, tanítási módszerekkel, munkaformákkal, pedagógiai irányzatokkal, a gyermekek nevelésének, fejlesztésének lehetőségeivel. A folyamatosan megújuló, gyakorlatorientált képzés során az elméletben megszerzett tudás a gyakorlatba is átültetésre kerül, ezzel téve lehetővé a szakmai önismeretet és a tapasztalatok kiteljesedését.


Elhelyezkedés

A végzett hallgatók tanítói diplomát kapnak, amellyel az általános iskola (köznevelési intézmények, alapítványi-, egyházi- és magániskolák stb.) alsó tagozatán 1-4. osztályig minden tanítói feladatot elláthatnak (pl.: szakkörök, tehetséggondozás, felzárkóztatás, napközi stb.). Az intézményen belül és kívül egyaránt kiteljesedhet a szabadidős tevékenységek szervezésében és koordinálásában (pl.: táborok, erdei iskolák, osztály – és intézményi kirándulások, élménynapok stb.) is.

A műveltségterületi képzés - melyet a hallgató (idegen nyelv esetén a képzés 1., egyéb műveltségterület esetében a 2. félévében) választ ki - feljogosítja a már végzett tanítót, hogy a választott szakterületének megfelelően 6. osztályig tanítsa az adott tárgyat.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240

Nyelv: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A gyakorlati képzés a 6-12 éves gyermekek tanulásának irányításához, személyiségük fejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek gyakorlását iskolai környezetben, fejleszti a speciális tanítói képességeket, technikai jártasságokat biztosítja. A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni iskolai gyakorlatai, valamint a pedagógiai és tantárgypedagógiai stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. A 8. szemeszterben a hallgatók intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt, melynek időkerete nappali tagozaton 8-10 hét, levelező tagozaton 60 óra; az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke 16 kredit.