Tanító BA

Érettségi követelmény:

Alkalmassági (2. típus) (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. ének v. informatika v. matematika v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek, szociális ismeretek) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenész-ismeretek, gyakorlatosszínész- ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész- ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenész ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, népzenész ismeretek, táncos ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (egészségügyi alapismeretek, informatikai alapismeretek, oktatási alapismeretek, szociális alapismeretek)

A jelentkezés feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Az alkalmassági vizsga nem kerül megtartásra.

Az alkalmasság igazolására a jelentkező által kitöltött nyilatkozat szolgál, melyet a felvi.hu oldalon szükséges feltölteni dokumentum pótlás határidejéig. A jelentkező felvétele után történik meg a három területen az alkalmasság felmérése ősszel. NYILATKOZAT


Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

A

N

A

Tanító

támogatott

8

A

N

K

Tanító

190 000 Ft

8

A

L

A

Tanító

támogatott

8

A

L

K

Tanító

170 000 Ft

8

A képzésről

A képzés célja olyan pedagógia szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismerek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterképzés) történő folytatásához.

A választható műveltségi területek:

 • angol nyelv
 • német nyelv
 • magyar nyelv és irodalom
 • testnevelés
 • matematika
 • természetismeret
 • vizuális nevelés
 • ének-zene
 • ember és társadalom

A műveltségterület választására a felvételt nyert hallgatónak a beiratkozáskor van lehetősége.

A nyelvi műveltségterületet csak nappali tagozaton, középfokú C típusú nyelvvizsga vagy nyelvi érettségi meglétével lehet választani.

 

Kompetenciák

A képzés befejeztével a szakképzettséget szerzett hallgató ismeri

 • a társadalom működésének történelmi, eszmei strukturális és funkcionális összetevőit,
 • a közoktatás feladatrendszerét, stratégiáját, a nevelés történeti fejlődését,
 • a nevelés–oktatás elméletét, a személyiségfejlesztés folyamatát,
 • a 6-10 éves gyermek alapoktatásához szükséges szaktárgyi ismereteket és tantárgy-
 • pedagógiai eljárásokat,
 • a 6-10 éves gyermek művészeti neveléséhez szükséges szak és metodikai ismereteket,
 • egészséges életmód kialakításához és a testi neveléshez szükséges ismereteket,
 • a választott műveltségterület oktatásának 1-6. osztályra vonatkozó tartalmi és metodikai összefüggéseit.
 

Szakmai gyakorlat

A szak hallgatói a Kar gyakorló iskoláiban egyéni és csoportos megfigyeléseket és tanításokat végeznek. A gyakorlati képzés fokozatosan egyre nagyobb súllyal van jelen a hallgatói kötelezettségek között. Első félévekben csak megfigyeléseket, hospitálásokat végeznek, majd a gyakorlóiskolában tanítási órák részleteit tartják meg szakvezetői előkészítés után. Később már teljes órákat is tartanak csoporttársaik jelenlétében. A 6. félévre már olyan önállóságot érnek el, hogy egy teljes hetet eltöltenek külső iskolákban, ahol önállóan tanítanak és hospitálnak. A képzési időszak végére egy nyolchetes önálló szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol az iskolai élet minden területébe betekintést nyerhetnek és önálló pedagógiai munkát végeznek.


Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett hallgatók az általános iskola alsó tagozatán tanítói (napközi, …) feladatokat láthatnak el. A műveltségterületi képzés feljogosítja a tanító szakképzettséget szerzett hallgatót, hogy a szakterületnek megfelelően 6. osztályig taníthat.

 

Nyelvvizsga:

 

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, (Az idegen nyelv műveltségi területen végzettek esetén a sikeres záróvizsga a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.) mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.