Mérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői feladatok ellátása PSZ-felkészítő

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

Mérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői feladatok ellátására
és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

130 000Ft

4

12<25

kéthetente

 Győr

pedagógusképzés

 

Megnevezés (engedélyszám): OH-FHF/482-2/2009

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények:
Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett  oklevél.

A beiratkozásra szükséges munkáltatói igazolás formanyomtatványa letölthető INNEN.

Képzési idő: 4 félév

Megszerezhető kreditek: 120 kredit

Kompetenciák:

Kötelező ismeretkörök:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatásnevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

 

Választható ismeretkörök:

Ismereteket szereznek az ellenőrzés és értékelés didaktikai, pszichológiai kérdéseiről. Megismerik az országos kompetenciamérések adatait, épessé válnak ezek elemzésére felhasználhatóságára. Megtanulják a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazható minőségbiztosítás modelljeit, technikáit, mérésmetodikai ismereteket szereznek, valamint elsajátítják a szakértői tevékenység ellátásához szükséges általános ismereteket.

Ismeretkörök:

Kötelező ismeretkörök (2 félév, 55 kredit):

-        Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek: (7 kredit)

a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; Európai uniós alapismeretek

-        A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (7 kredit)

a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések

-        A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (12 kredit)

a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák

-        A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: (9 kredit)

a pedagógus szerepei, feladatkörei, munkatevékenységei a változó közoktatási rendszerben; a pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük;. az oktatási folyamat tervezése

-        Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása: (20 kredit)

a személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéne és a drogmegelőzés kérdései

 

Választható ismeretkörök: (2 félév, 55 kredit)

Didaktikai pszichológiai alapozás: 10 kredit
Az ellenőrzés, értékelés funkciói, szerepük a tanulói önismeret, önértékelés fejlesztésében. Az értékelés formái: szóbeli, írásbeli; az osztályozás kérdései. A differenciálás tervezésének, szervezésének lehetséges szempontjai, munkaformák és differenciálás.
Minőségügyi alapfogalmak, minőségbiztosítási rendszerek, modellek: 20 kredit
A minőségbiztosítás és a minőségfejlesztés fogalma, minőségbiztosítási modellek, előnyeik, nehézségeik, a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztés Intézményi Programja. A minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének és alkalmazásának szervezeti feltételei, a minőségbiztosítási rendszerek működtetésének hatása a vezetési kultúrára, a Comenius Közoktatási minőségfejlesztési program az intézményekben, Intézményi Minőségirányítási Program, minőségbiztosítási módszerek, technikák.
Mérésmetodikai ismeretek: 20 kredit
Az értékelés, az eredménymérés történeti áttekintése, külső, belső értékelés, összehasonlításuk. Az értékelés formái: funkció, viszonyítási szint, valamint eredménye szerint. Az írásbeli feleletek problematikája. A feladatok pontozása: itemenkénti pontozás, súlyozás. A tesztkészítés problematikája. A tesztelmélet alapjai: jóságmutatók, tesztkontroll. Ekvivalens tesztek készítése. Az országos kompetenciamérések adatainak elemzése, felhasználhatóságuk adott intézményben, intézményi feladat meghatározások, innováció.
A szakértői tevékenység a közoktatás rendszerében: 5 kredit
A szakértő helye a közoktatási rendszerben. A szakértői névjegyzékre történő felkerülés követelményei. Szakértők és szaktanácsadók. A szakértői tevékenység célja, alapelvei, a szakértő feladatai és tevékenységének egyéb jellemzői.  Szakértői tevékenység szabályai, valamint folyamata.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Tanterv letölthető innen.

Diploma kibocsátásának feltétele:
A záróvizsgára bocsátás feltételei a tantervben előírt 120 kreditpont teljesítése, valamint a konzulens által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, valamint komplex szóbeli vizsga.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1. IG 104.
06-96/503-406
marti##kukac##sze.hu

Szakfelelős: Dr. Gróz Andrea

Képzés kezdete: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő2022. augusztus 15.

Jelentkezés módja: jelentkezni elektronikus formában lehet:

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot.  Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz és legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlatról munkáltatói igazolás (szükséges formanyomtatvány az Intézmény honlapjáról letölthető). 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Vissza

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!