Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER MSC

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR – ESK

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Egészségügyi menedzser

támogatott

4

M

N

K

Egészségügyi menedzser

400 000 Ft

4

M

L

A

Egészségügyi menedzser

támogatott

4

M

L

K

Egészségügyi menedzser

400 000 Ft

4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Az Egészségügyi menedzser MSc intézményi hatáskörben létesített és indított mesterképzési szak. 

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a képzéshez kapcsolódó értékelési eljárás folyamatban van a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál. Amennyiben az intézmény beszerzi a minőségbiztosításról szóló szakvéleményt tájékoztatja az érintett hallgatói kört. 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok területéről.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

  1. a sporttudomány, az informatika, a jogi képzési terület alapképzési szakjai, a társadalomtudomány képzési területről a szociális munka, a szociálpedagógia, a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia alapképzési szak, a pedagógusképzés képzési területről a gyógypedagógia, a konduktor alapképzési szak, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a molekuláris bionika mérnöki, a hitéleti képzések közül az egyházi, felekezeti közösségszervező, a felekezeti szociális munkás alapképzési szak.
  2. azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma összesen legalább 15 kredit - vagy ezzel egyenértékű nem formális, informális tanulás során megszerzett tudás, illetve munkatapasztalat - teljesítése az alábbi ismeretkörök valamelyikéből:

  • egészségtudományi alapismeretek (egészségügyi rendszerek, szervezeti felépítés, szabályozás, szolgáltatások),
  • gazdaságtudományi, vezetés- és szervezéstudományi alapismeretek (menedzsment alapjai, szervezetszociológia, szervezetpszichológia, vállalat- és üzemgazdasági alapok).

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény (SZE) Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (TVSZ) meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

Elsődleges célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi környezethez alkalmazkodva az egészségügyi rendszer különböző szintjein jelentkező vezetési és szervezési feladatok ellátására, egészségügyi szervezetek hatékony működtetésére, hosszú távú szakmai, gazdasági és szervezeti stabilitás egyensúlyának biztosítására, valamint a tudományos szakirodalom feldolgozására és kutatási projektekben való részvételre. Képzésünket ajánljuk az egészségüggyel szoros kapcsolatban álló cégek vezető beosztású munkatársainak is. Az egészségügy működésének mélyebb megismerésével képessé válnak az egészségügy részére kínált termékeiket egyedibbé, szolgáltatásaikat hatékonyabbá tenni, új, innovatív megoldásokat kifejleszteni.

A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik PhD képzésben történő folytatására.


 A képzésről

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

  • alkalmazott egészségtudományok (betegút menedzsment, bevezetés az egészséggazdaságtanba, egészségpolitika I-II., epidemiológia és egészségügyi statisztika, pszichológia, egészségügyi támogató informatikai rendszerek, egészségügyi jog) 30-35 kredit;
  • közgazdaságtudományok (menedzsment, projektmenedzsment felsőfokon, az egészségügy közgazdaságtanának alapismeretei, döntéselmélet, pénzügy-számvitel) 20-25 kredit;
  • egészségügyi menedzser szakismeretek (egészségügyi minőségmenedzsment, szervezeti magatartás, HR felsőfokon, menedzsment kompetenciák, az egészségügyi menedzsment etikai kérdései, egészségügyi finanszírozás és rendszerfejlesztés, egészségügyi szervezetek vezetése, menedzsmentkontroll és vezetői információs rendszerek, közigazgatási-államigazgatási ismeretek, egészségügyi munkajog) 40-50 kredit;
  • szabadon választható tárgyak (közbeszerzés, egészségügyi kommunikáció, egészségturizmus ágazatai I-II., IT projektmenedzsment, bevezetés a bioinformatikába, komplex marketing tervek készítése, egészségtechnológia alapjai, egészségügyi HR alapjai, mesterséges intelligencia az orvoslában) minimálisan 6 kredit;
  • intézményen kívüli gyakorlat (területi szakmai gyakorlat I-II-III.) 13 kredit;

Elhelyezkedés

A képzés komplexitásának köszönhetően a hallgatók a végzést követően alkalmasak lesznek az egészségügy bármely területén (fekvő- illetve járóbeteg ellátásban) magán- és állami fenntartású intézményekben, a nonprofit szektorban, egészségügyi szolgáltatóknál és az egészségüggyel szoros kapcsolatban álló egyéb cégeknél. stb.) közép-, és felsővezetőként, orvosigazgatóként vagy ápolási igazgatóként elhelyezkedni.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

A képzésen a hallgatók a II. félévtől kezdődően szakmai gyakorlaton vesznek részt klinikai ellátást biztosító gyakorlóhelyeken. Ennek során a hallgatók a fogadó intézménynél megismerkednek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódnak a napi munkavégzésbe, saját projektmunka keretében. Önállóan oldanak meg, visznek végig projektfeladatokat. Előrehaladásuk ellenőrzése projektmunka készítésével, illetve annak prezentálásával történik.