Fürdőturizmus fejlesztő

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

L

fürdőturizmus fejlesztő

285 000 Ft

3

10 < 20

általában kéthetente péntek, szombat

Győr

A szakirányú továbbképzés megnevezése: FÜRDŐTURIZMUS FEJLESZTŐ

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: fürdőturizmus fejlesztő

A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok

A felvétel feltételeként:

Legalább alapképzésben (korábbi főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzési területek valamelyikén:

 • agrár
 • bölcsészettudomány
 • gazdaságtudományok
 • informatika
 • jogi
 • közigazgatási, rendészeti és katonai
 • műszaki
 • pedagógia
 • társadalomtudomány
 • természettudomány
 • orvosi- és egészségtudomány

A képzési idő: 3 félév

A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági- és turisztikai szakmai ismereteik birtokában alkalmasak legyenek munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (fürdőkultúra, egészségügyi- és gyógyászati ismeretek, fürdőturizmus marketing menedzsment, fürdőturizmus menedzsment, fürdőturisztikai projektek menedzsmentje, fürdőmenedzsment, településmenedzsment, fizioterápiás kezelések menedzsmentje, fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje, balneológia, kooperáció és integráció menedzsment, településfejlesztés és tervezés, gyógyhelymenedzsment) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakterületükön felmerülő társadalmi-, gazdasági-, környezeti vizsgálatok elvégzésére, a fürdő- és gyógyhelyfejlesztési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a fejlesztést célzó ajánlások kidolgozására.

 

A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • A lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására,
 • A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, − szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat,
 • Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • A műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • Rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére,
 • A fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok menedzser szemléletű üzemeltetésére,
 • A korszerű gyógy-, és élményfürdők menedzselésére, irányítására;
 • A fürdő, mint egészségügyi, wellness komplexum szolgáltatásainak összeállítására, vezetésére;
 • Integrált ismeretek alkalmazására a fürdőturizmus területén.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • Kreativitás, rugalmasság,
 • Szakmai igényesség,
 • Probléma felismerő és megoldó készség,
 • Intuíció és módszeresség,
 • Tanulási készség és jó memória,
 • Széles műveltség,
 • Kommunikációs készség,
 • Korszerű informatikai eszközök alkalmazására, kezelésére való nyitottság
 • Információ feldolgozási képesség,
 • Környezettel szembeni érzékenység,
 • Elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • A szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • Kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
 • Alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

 

Az e szakon végzettek – megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képesek

 • A fürdőturizmussal kapcsolatos folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • a szolgáltató komplexumok üzemeltetéshez szükséges műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretek gyakorlat alkalmazására a vezetői feladatok ellátása során;
 • kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • Képesek e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is;
 • A korszerű fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok által kínált szolgáltatási területek hatékony irányítására,
 • A korszerű fürdő-, szálloda és wellness komplexumok gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges technikai, információs, humán- erőforrások ésszerű, hatékony felhasználására,
 • Az általuk vezetett szolgáltatási komplexumok fenntartásához, műszaki és gazdasági fejlesztéséhez szükséges vezetői döntések meghozatalára, a technológiai folyamatok menedzselésére.
 • Alkalmassá válnak a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozásra, és munkájukba való adaptálásra.

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 

Gazdasági ismeretek (menedzsment, pénzügy, marketing, gazdálkodási ismeretek): 30 kredit

Szakmai, turisztikai alapozó ismeretek (turisztikai, szállodai, településmenedzsment ismeretek): 14 kredit

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (gyógyászati, fürdőturisztikai, szállodai menedzsmentismeretek): 41 kredit

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

 

10. A diploma kiadásának feltétele: eredményes záróvizsga teljesítése

 

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítési díja 50.000 Ft

 

A FÜRDŐTURIZMUS FEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

S.sz

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

 

 

 

 

1.

Vállalatgazdaságtan

6

18

18

v

2.

Marketing alapjai

6

18

18

v

3.

Pénzügyek

6

18

18

v

4.

Menedzsment alapjai

6

18

18

v

5.

Humán menedzsment

6

18

18

v

Összesen

30

90

90

 

 

2. félév

 

 

 

 

6.

Bevezetés a turizmusba

4

12

12

v

7.

Szállodai alapismeretek

3

9

9

v

8.

Fürdőkultúra

4

12

12

f

9.

Gyógyászati ismeretek

4

12

12

f

10.

Fürdőturisztikai projektek menedzsmentje

4

12

12

v

11.

Fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje

4

12

12

v

12.

Balneológia

3

9

9

f

13.

Településfejlesztés és tervezés

4

12

12

v

Összesen

30

90

90

 

 

3. félév                                

 

 

 

 

14.

Fürdőturizmus menedzsment

4

12

12

v

15.

Kooperáció és integráció menedzsment

3

9

9

v

16.

Fürdőmenedzsment

3

9

9

f

17.

Településmenedzsment

3

9

9

f

18.

Fizioterápiás kezelések menedzsmentje

4

12

12

v

19.

Gyógyhelymenedzsment

4

12

12

f

20.

Fürdőturizmus marketing menedzsment

4

12

12

v

21.

Szakdolgozat

5

0

60

f

22.

Szakmai gyakorlat

0

0

60

f

Összesen

30

75

195

 

 

Szak kreditek összesen

90

255

375

 

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Silniczki Andrea /Dr. Printz-Markó Erzsébet egyetemi adjunktus, cím: 9026 Győr, Egyetem tér. 1, tel/fax: (96) 503-438, email: andrea@sze.hu, honlap:

http://felveteli.sze.hu

Képzés kezdete: 2023. február

Jelentkezési határidő: 2023.február 15.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a FKKE00001T számot.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, regisztrációs díj befizetésének bizonylata.

Egyéb információk:   A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Vissza

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!