Információs és kommunikációs technológiák-oktatásmódszertan szakirányú továbbképzés

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Várható önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

levelező

önköltséges

IKT-oktatásmódszertan szakirányú továbbképzési szak

190.000 Ft

2

12<25

hetente 1 nap

 Győr

pedagógusképzés

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/422-3/2018

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület

Felvételi követelmények: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. (A korábban szerzett ismeretek elismeréséről az Egyetem dönt.)

A képzési idő: 2 félév
Megszerezhető kreditek: 60 kredit (90 óra/félév)

Kompetenciák: a szakirányú továbbképzés képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik az oktatás területén az eredményesség érdekében hatékonyan használják az információs és kommunikációs technológia oktatást támogató eszközeit és alkalmazásait, beleértve a tanítási-tanulási folyamat tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinek térbeli és időbeli kiterjesztését is. A képzés eredményeként a pedagógusok olyan innovációs készségre, célorientált eszközhasználatra és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak az újszerű módszertani megoldásokkal dolgozó oktatási-nevelési intézmények keretei között tevékenykedni

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

  • Általános pedagógiai, módszertani ismeretek
  • Információs és kommunikációs kompetenciafejlesztés
  • Oktatásmódszertani témakörök
  • Pszichológia társtudományi témakörök
  • Gyakorlati képzés: Intézményi gyakorlat; mikrotanítás

AZ IKT-oktatásmódszertan SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE – levelező tagozat

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

I.                 félév

 

 

 

 

Információs társadalom jellemzői, pedagógiája és pszichológiája

3

9

 

v

Digitális nemzedékek

3

9

 

v

Online és offline alkalmazások, környezetek és tartalomkezelés

6

18

 

f

Kollaboratív tartalomfejlesztés

6

18

 

f

Multimédia és prezentáció az oktatásban

4

12

 

f

Interaktív tábla és tartalomfejlesztés az oktatásban

4

12

 

f

Oktatásmódszertan az információs társadalomban

4

12

 

v

I. félév összesen

30

 

 

3 db v

4 db f

II.                 félév

Online identitás és ePortfólió

5

15

 

f

IKT által támogatott pedagógiai tervezés és értékelés

5

15

 

v

IKT által támogatott differenciálás

4

12

 

v

Intézményi gyakorlat

8

 

 

f

Szabadon választható tárgyak (1 választható):

3

9

 

f

e-Learning

 

 

 

 

VR-Learning

 

 

 

 

M-Learning

 

 

 

 

Szakdolgozat

5

 

 

f

II. félév összesen:

30

 

 

2 db v

 

4 db f

Képzés összesen:

60

 

 

 

krp = kredit pont, kt = kontakt óraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium). A szakdolgozat meghatározott szinten való elkészítése, benyújtása. A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

Diploma kibocsátásának feltétele: a szakdolgozat megvédése, gyakorlat igazolása

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Horváth Ildikó egyetemi docens

Képzés kezdete: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő2022. augusztus 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet!

Jelentkezés díja: 9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a OTKE00001T számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

Vissza

Egyetemi podcast

Kapcsolat


Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Hétköznap: 9:00 és 13:00 között

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

 


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!