Egészségügyi gondozás és prevenció BSc

Egészség- és Sporttudományi Kar - ESK

Érettségi követelmények a 2023-as általános felvételi eljárásban

alkalmassági vizsga (Alk) és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy (egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek.).

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]

támogatott

8

A

N

K

Egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő]

300 000 Ft

8

Alkalmassági vizsga

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakokon szakmai alkalmassági vizsgán kell részt venni. A szakmai alkalmassági vizsgán a pályaorientációhoz kapcsolódó szociális és mentális alkalmasság, valamint az empatikus képesség felmérése történik.

A szakmai alkalmassági vizsga értékelése csak "megfelelt" vagy "nem felelt meg" lehet. A felvételi eljárásban való további részvétel feltétele a "megfelelt" alkalmassági vizsga.

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA IDŐPONTJA: 2023. 06. 15.

EGT pótfelvételi: Hamarosan...


A szakmáról

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján a betegségmegelőzés, egészségvédelem és egészségfejlesztés törvényszerűségeit ismerve gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


A képzésről

Akkreditált képzésünk oktatói az Egészségtudományi Tanszék és az egyetem karainak magasan kvalifikált, szakmájukban elismert egyetemi oktatók.

Az egyetem falain belül folyó képzés mellett a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban (PAMOK, Győr), szakrendelőkben, a területi Védőnői Szolgálatokban (területi védőnői munka, mely keretében elsősorban védőnői várandós-, és gyermek tanácsadás, gyermekes családok gondozása, családlátogatás a feladat) és iskolákban (iskolai védőnői munka, ahol szűrővizsgálatok elvégzése, egészségfejlesztés a legfőbb cél) történik a gyakorlati szakmai képzés. A védőnői szakmai gyakorlóhelyeken az oktató védőnők a képzés kezdetétől fogadják a hallgatóinkat, a 8. szemeszter védőnői szakmai területi gyakorlat.

Az akkreditált képzési program, a minősített oktatói háttér, az egyetem modern infrastrukturális lehetőségei, közösségi szelleme, és a területi gyakorlóhelyek az eredményes tanulás garanciái.


Szakirányok

Védőnő szakirány

Az alapképzés keretében megtanultak (egészség-, táplálkozás-, gyógyszer-, természet-, bölcsészet-, társadalomtudományok) után a védőnői munkavégzéshez szükséges szakmai kompetenciákat sajátítják el a hallgatók. Az alkalmazott egészségtudományok, ápolástudományi ismeretek, elméleti és klinikai orvostudományok, kiemelten a szülészet-nőgyógyászat és a gyermekgyógyászat mellett védőnői szakmódszertani tanulmányokkal foglalkoznak. Felkészülnek a várandósok és gyermekágyas nők védőnői gondozására, a nővédelemre, a 0-7 éves gyermekek védőnői gondozására, a kórházi- és iskolai védőnői munkára, szűrővizsgálatok végzésére, a családok preventív szemléletű gondozására.

Képzésünk egyedisége, hogy hallgatóinknak az egyetem falai között megszerzett tudás kipróbálására nemcsak a külső szakmai gyakorlóhelyeken van lehetőségük, hanem Győr város és a környező települések, megyék védőnő szakmához kapcsolódó rendezvényein, tudományos konferenciákon (hallgatói előadások tartása és konferenciák szervezése) is kipróbálhatják magukat.

A védőnőképzés során építünk a Karon folyó szülésznőképzés hagyományaira. Vannak olyan tantárgyak, amit a védőnő hallgatók közösen tanulnak a szülésznőkkel. Mindez segíti a két szakma egymáshoz való közeledését, egymás munkájának jobb megismerését, és egyúttal megkönnyíti az esetleges továbbtanulás esetén a védőnő oklevél mellett a szülésznői képesítés megszerzését is.


Kinek ajánljuk, hogy jelentkezzen a védőnőképzésre?

Humánus beállítottságú, jó kommunikációs képességgel rendelkezik, nyitott a gyermekek és szüleik problémái iránt. A védőnői munka fizikai (családlátogatások, védőnői tanácsadások és szűrővizsgálatok szervezése és kivitelezése) és lelki megterhelésekkel járó kihívásainak képes megfelelni.

Elsősorban azokat a fiatalokat, felnőtteket várjuk, akik a várandós édesanyákkal, csecsemőkkel, gyermekekkel (0-18 éves korig), illetve az egész családdal szeretnének foglalkozni, az egyének és családok egészségének megőrzéséért és fejlesztéséért szeretnének dolgozni. Humánus beállítottságúak, jó kommunikációs képességgel rendelkeznek (vagy szeretnék ezt megtanulni), nyitottak a gyermekek és szüleik problémái iránt.

A végzést követően szívesen dolgoznak majd védőnőként: védőnői tanácsadás és családlátogatás során segítenek családtervezéssel kapcsolatban, gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, az újszülött kórházból történő hazaadása után, az anyatejes táplálásban és a gyermek körüli teendők megtanításában. Védőnőként szeretnének szűrővizsgálatokat végezni, az egészséges életmódra vonatkozó tanácsokat adni, segítséget nyújtani a helyes életvitelhez, az iskolákban egyéni egészséggondozást végezni, egészségfejlesztési programokat tervezni, szervezni és megvalósítani, valamint a gyermekvédelmi rendszer aktív tagjakén segítséget nyújtani.


Elhelyezkedés

Végzett hallgatóink elsősorban területi védőnőként védőnői körzetben (védőnői szolgálat tanácsadójában; háziorvosi rendelőben együttdolgozva gyermekorvossal és háziorvossal), iskola- és ifjúsági védőnőként iskolákban (alap-, és középfokú oktatási intézményekben, speciális iskolákban), vegyes védőnői körzetben (területi védőnői, valamint iskola- és ifjúsági védőnőként végzett munka), kórházi védőnőként (kórház újszülött osztálya, gyermek- és egyéb osztály), Családvédelmi Szolgálatban helyezkedhetnek el. A megszerzett szakmai kompetenciákkal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveknél, Egészségfejlesztési Irodáknál, versenyszférában, civil szerveknél is szívesen látják a végzetteket.

A védőnői munka közalkalmazotti státuszban vagy vállalkozóként is végezhető. Az elhelyezkedési esélyek nagyon jók.


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

 

Egészségügyi gondozás és prevenció, védőnő (BSc) képzés
képzési és kimeneti követelményei, kompeteneciái

(Forrás: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet)

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

Az egészségügyi gondozás és prevenció területén a szakemberek

a) tudása

 • Részletesen ismeri a szervezet biokémiai felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási valamint az anyagcsere folyamatokat.
 • Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát.
 • Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét.
 • Ismeri a fájdalomcsillapítás anatómiai és élettani alapjait, valamint a különböző fájdalomcsillapítási módokat.
 • Ismeri a fiziológiás szükségletek kielégítésének alapjait.
 • Ismeri az egészségügyi dokumentáció alapjait.
 • Ismeri az asepsis-antisepsis, nozokómiális surveillance fogalmait, az elkülönített hulladékgyűjtés lényegét és menetét.
 • Ismeri a vitális paraméterek mérésének indikációs körét, a beavatkozások és a kapott eredmények értékelésének menetét (beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok, légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív méréssel az artériás vérnyomás meghatározását).
 • Ismeri a higiénés szükségletek kielégítésének elemeit (beleértve az alkalmazandó eszközöket, eljárásokat és indikációs kört).
 • Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat, a problémafeltáró és problémamegoldó, valamint ösztönző kommunikáció jellegzetességeit.
 • Ismeri a személyiség fogalmát, a személyiség tipológiákat, az érett személyiség jellemzőit, az önismeret és önértékelés aspektusait, az egészségpszichológia alapjait, a különböző életszakaszok fejlődés lélektani alapjait, a konfliktusok fajtáit, okait.
 • Részletesen ismeri a terapeuta munka alapelveit, jellemzőit, intervenciós szintjeit, az ápolási és betegvezetési folyamat összefüggéseit, a betegvezetés elméleti alapjait, formáit, a paramedikális tanácsadás szintjeit, készségeit és stratégiáit; személyiségének és szakmai felkészültségének folyamatos, tervszerűen tudatos fejlesztésének lehetőségeit.
 • Ismeri az etikai alapfogalmakat, az etikus egészségügyi ellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló etikai problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit.
 • Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű egészségügyi ellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló jogi problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és kötelezettségeit.
 • Részletesen ismeri a demográfiai alapmutatókat, a népesség egészségi állapotát jellemző epidemiológiai mutatószámokat, a főbb népbetegségek gyakoriságát, rizikófaktorait, a népegészségügyi törekvéseket, tevékenységi köröket, a szociológiai, egészségszociológiai elméleteket és szemléletmódot, ismeri az egészségmegőrzés és -fejlesztés szociológiai, egészségszociológiai megközelítését.
 • Ismeri a szociális ellátás különböző formáit és a szociális gondoskodás aktuálpolitikai irányait.
 • Ismeri az addikciók pszichés és fizikális alapjait, a leggyakoribb típusait, az önsegítő programok és csoportok jelentőségét és egyéb kezelési és leszokási lehetőségeket. Ismeri a deviáns viselkedési formákat, és azok lehetséges integrációs, kezelési megoldásait.
 • Átfogóan ismeri az egészség és az egészségfejlesztés fogalmait, módszereit és holisztikus szemléletét, az egészségfejlesztő tevékenységeket, az egészségfejlesztés modelljeit, az egészség-tanácsadás lényegét.
 • Ismeri az egészségi állapotot meghatározó tényezőket, az egészségfejlesztés elméleti és gyakorlati vonatkozásait.
 • Ismeri a gyógyszertan alapfogalmait, a leggyakoribb megbetegedések kapcsán a gyógyszeres terápia hatásmechanizmusait, szövődményeket, mellékhatásokat, a különböző gyógyszerformák alkalmazását, ennek eszközrendszerét.
 • Ismeri a pedagógia fogalmait, jellegzetességeit.
 • Ismeri a legfontosabb életmentési feladatokat, a leggyakrabban előforduló egészségkárosodások esetén szükséges teendőket a mindenkor hatályos ajánlásoknak megfelelően, az alapszintű életmentő beavatkozásokat (BLS) és eszközöket.
 • Ismeri a menedzsment alapvető fogalmait és feladatait, az ellátórendszer szereplőit és azok tevékenységi körét, hatáskörét, átfogó elméleti ismeretekkel rendelkezik az egészségügy gazdasági, vezetési és szervezési technikáira vonatkozóan, részletesen ismeri a humánerőforrás gazdálkodás alapjait, a minőség fogalmát, valamint annak alkalmazási, mérési és fejlesztési lehetőségeit az egészségügyben.
 • Ismeri a közegészségtan-járványtan tárgyát, feladatait, felosztását, módszereit, a munka-egészségtan alapfogalmait, a megelőzés lehetőségeit, a környezet hatását az emberre.
 • Részletesen ismeri a mikrobiológia tárgyát, feladatait, felosztását, a mikrobák felosztását, és mindazon jellemzőit, amelyek lényegesek a fertőzések kialakulásában.
 • Széles körűen ismeri a mikroorganizmusok, mint kórokok kimutatásának és elpusztításának lehetőségeit, a mintavétel szabályait, a mintavétel módját.
 • Átfogóan ismeri az egészségügyi informatika alapfogalmait, az operációs rendszereket, a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat, az egészségügyi informatikai alapadatok feldolgozásának módszereit, a kapott eredmények prezentálását, továbbá az adatbázisokat, kódrendszereket.
 • Részletesen ismeri a saját szakterületén alkalmazott egészségügyi dokumentáció vezetésének, kezelésének előírásait, valamint az adatszolgáltatással összefüggő szabályokat.
 • Átfogóan ismeri a bizonyítékokon alapuló ellátás szemléletét, a kutatás, irodalomkutatás folyamatát, az adatgyűjtési módszereket, az adatbázis készítésének menetét, a statisztikai programokat, az egyváltozós statisztikai eljárásokat, az eredmények értelmezésének, értékelésének menetét, kritikus gondolkodással bír.
 • Ismeri a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket, tűzvédelmi előírásokat, a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat, és az uniós szabályokat.
 • Ismeri a munkavállaló egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat és a munkaeszközök biztonságos használatát.
 • Ismeri az egészségtudományi szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint latin nyelven (orvosi latin).

 

b) képességei

 • Képes az egészséget károsító tényezőket felismerni, az élettani és kóros működések egymástól való elkülönítésére, kompetencia szintjének megfelelő lépéseket vagy javaslatot tenni a megoldásra.
 • Képes gyakorlati munkája során alkalmazni ismereteit a jellegzetes patológiai eltérések, elváltozások kapcsán.
 • Képes az asepsis-antisepsis szabályai és a nozokómiális surveillance kritériumai, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés szabályai szerint a munkafolyamatokat ellátni, valamint a higiénés szükségletek kielégítésével kapcsolatos (az intézményben alkalmazandó eszközök, eljárások) feladatok ellátására.
 • Képes a vitális paraméterek megfigyelését (beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok, légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív méréssel a vérnyomás meghatározását) önállóan kivitelezni, a kapott eredményeket értékelni.
 • Képes a fizikális lázcsillapítás kivitelezésére.
 • Képes a fájdalom felmérésére és a fizikális fájdalomcsillapítási eljárások alkalmazására.
 • Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és írásban is, hatékonyan kommunikál a pácienssel, családdal, közösséggel, az interperszonális készségek révén képes a bizalom kialakítására a pácienssel, családdal, közösséggel.
 • Képes a hivatása gyakorlása során a szükséges pszichológiai alap alkalmazására, pszicho-szomatikus szemlélet követésére, képes a beteg-egészségügyi szakember interperszonális kapcsolatában felmerülő problémák adekvát kezelésére, a beteg ember speciális pszichés jellemzőinek felismerésére és alapvető kezelésére.
 • Képes átlátni az egészségügyet meghatározó jogforrások rendszerét, azok alkalmazásának szabályait, valamint megfelelően alkalmazza a releváns jogi szakkifejezéseket, kompetenciahatárainak megfelelően képes tájékoztatást nyújtani a klienseknek a betegjogokról és azok érvényre juttatásának lehetőségeiről.
 • Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó kötelezettségeket, és felismeri felelősségének határait.
 • Egyéni és közösségi szinten képes felmérni a lakosság egészségi állapotát, prioritásokat meghatározni, és képessé válik hatékony beavatkozás megtervezésére, végrehajtására.
 • Szakterületének megfelelően képes aktívan közreműködni a népegészségügyi kérdések megoldásában, szűrővizsgálatok szervezésében, és kivitelezésében, egészségfejlesztő anyagok készítésében és alkalmazásában, valamint az epidemiológiai ismeretek alapján képes értékelni adott területen élő lakosság egészségi állapotát és a prevenciós tevékenységek hatékonyságát.
 • Képes egyéni egészségtervet készíteni, egészség-tanácsadást végezni, és a közösség egészségi állapotának javítása érdekében eredményesen együttműködni a team tagokkal.
 • Képes felismerni és megfelelően integrálni az ellátórendszerben az addikcióval küzdő beteget, valamint képes az addiktív viselkedés kialakulásában szerepet játszó rizikó és protektív faktorok elkülönítésére és felismerésére, felismeri a deviáns magatartást, és a pácienst a megfelelő ellátórendszerbe irányítja.
 • Képes szakterületével összefüggő egészségfejlesztő, egészség-nevelő feladatok ellátására.
 • Képes az alkalmazott gyógyszercsoportok indikációjával, hatásmechanizmusával, mellékhatásaival kapcsolatos tárolási kliensoktatási és non-invazív alkalmazási feladatok ellátására.
 • Képes megválasztani, és alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai ismereteket, módszereket, és képes egyéni és csoportos kliens, betegoktatási feladatok ellátására a gondozott életkorának, társadalmi státuszának, értelmi és érzelmi képességének, betegségének megfelelően.
 • Képes alkalmazni azokat az eszköz nélküli és esetenként eszközös beavatkozásokat, melyek a hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás esetén a beteg, sérült életét megmenthetik.
 • Képes költségérzékeny döntések meghozatalára és a humánerőforrás optimális felhasználására a tevékenységei során.
 • Képes középvezetőként hatékonyan közreműködni szervezői feladatok ellátásában.
 • Képes a munkáját a bizonyítékokon alapuló ellátás alapelveinek és gyakorlati szempontjainak figyelembe vételével a minőségügyi rendszer előírásai alapján végezni, a minőség javítása érdekében a különböző módszereket, eszközöket összehangoltan alkalmazni.
 • Képes mikrobiológiai ismeretei birtokában a fertőző betegségek és járványok megelőzésére, felismerésére.
 • Képes közreműködni bizonyítékokon alapuló, kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretekre alapozott, releváns hazai és nemzetközi kutatások eredményeire támaszkodó, szakterületének megfelelő vizsgálatok elvégzésében és azok prezentálásában. Képes az adatok kezelésére, feldolgozására, a kapott eredmények prezentálására.
 • Képes a munkavégzése során betartani és betartatni a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
 • Jól használja a munkájához szükséges szakmai (orvosi latin) nyelvet.

 

c) attitűdje

 • A magas szintű ellátás megvalósítása és a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében nyitott az új eljárások, szakmai innovációk megismerésére.
 • Holisztikus, proaktív szemlélettel rendelkezik.
 • Fogékony az egészségtudomány tudományosan bizonyított eredményeinek megismerésére és alkalmazására.
 • Az emberi élet és egészség védelmét középpontba állítva törekszik korrekt szakmai magatartásra.
 • Nyitott mások véleményének figyelembevételére, kritikus mérlegelésére, empátiával viszonyul partnereihez, respektálja az egészségügyi ellátás és a népegészségügyi szolgáltatások különböző szintjein és szinterein tevékenykedő szakemberek tudását és képességeit, megbecsüli munkájukat, igényt tartva támogató együttműködésükre.
 • Nyitott a dokumentációs eljárásokban bekövetkező változások követésére, nyitott új infokommunikációs eszközök, eljárások megismerésére és alkalmazására.
 • Nyitott az egészségügyi ellátórendszer folyamatszemlélete és az ellátás javítása iránt.
 • Munkájában a prevenció szemléletét követve törekszik a betegségek megelőzésére, a veszélyeztető tényezők, kórállapotok korai felismerésére.
 • Kommunikációját egyénekkel és közösségekkel egyaránt empátia, felelősség, a jó szándék és a szakértelem meggyőző közvetítésére való törekvés hatja át.

 

d) autonómiája és felelőssége

 • Munkáját minden körülmények között felelősen, tudományos és gyakorlati megalapozottsággal, szakterületének méltánylását elérve és elvárva végzi, mindenkor figyelembe véve és törekedve a kliensek, gondozottak jól-létére és elégedettségére.
 • Felelősséggel végez egészségfejlesztő, egészségnevelő feladatokat, önállóan vagy team tagjaként.
 • Személyes felelősségérzettel, szakmai önismerettel és minőségtudattal bír, igénnyel szaktudásának és készségeinek folyamatos fejlesztésére.
 • Tudományosan és módszertanilag megalapozott szakmai döntéseit, valamint azok következményeit felelősséggel vállalja.
 • Szakmai fejlődésének irányításában tudatosan és felelősséggel együttműködik.
 • Felelősséget vállal az emberi élet és egészség védelmére irányuló tevékenységéért.
 • Autonóm módon képes felismerni szerepét és helyét egyéni munkaszituációban és teamben egyaránt.
 • Felelősséget vállal az egészségügyi dokumentáció pontos vezetéséért, tartalmáért.
 • Önálló és felelős módon képes a kliens betegúton való vezetésére.
 • A szakmai irányelveknek megfelelően, minőségi ellátást végez önállóan vagy team-tagként másokkal együttműködve.

 

Védőnő (BSc) képzés képzési és kimeneti követelményei, kompetenciái

(Forrás: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet)

Szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák

Védőnő szakirányon továbbá a védőnő

a) tudása

 • Ismeri a védőnői munka során alkalmazható eljárásokat, módszereket, gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket.
 • Ismeri az életkorhoz kötött és lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésének módszereit, végrehajtását, a népegészségügyi célú méhnyakszűrési vizsgálat elveit, módszereit, eljárásait.
 • Birtokolja a családtervezéssel, a szülésre és a szülői szerepre való felkészüléssel kapcsolatos ismeretanyagot, ismeri a csoportos egészségnevelés és a szülői csoportok vezetésének módszertanát.
 • Ismeri a várandósság élettani és lélektani változásait, a terhességgel összefüggő kóros állapotokat, a terhességtől független betegségek hatásait a várandósságra.
 • Ismeri a várandós gondozás folyamatát, a gondozásban szereplők feladatait, a várandós gondozás védőnői vonatkozásait.
 • Ismeri a gyermekágyi időszak involúciós és evolúciós változásait, a gyermekágyas gondozás védőnői vonatkozásait, ismeri az újszülött újraélesztéséhez használt eszközöket, gyógyszereket, az újszülött újraélesztés folyamatát.
 • Ismeri 0-18 éves korig az egészséges fejlődés jellemzőit (testi, lelki, szociális), a fejlődést meghatározó tényezőket, azok befolyásolásának lehetőségeit.
 • Ismeri a különleges védőnői ellátást igénylő (koraszülött, kissúlyú, krónikus beteg, fogyatékkal élő, magatartási zavarral küzdő, szociálisan veszélyeztetett, eltérő fejlődésű) gyermekek gondozásának módszereit, ellátási formáit, útját.
 • Ismeri az egészséget károsító magatartásformák kialakulásának folyamatát, egészségre gyakorolt hatásait, elhagyásukat segítő módszereit.
 • Ismeri az egyes életkorokhoz és állapotokhoz igazodó egészséges táplálkozási elveket, dietoterápiás lehetőségeket, irányelveket.
 • Ismeri az anyatejes táplálás egészségre gyakorolt hatásait, a szoptatás támogatás módszereit.
 • Ismeri a kliensek, gondozottak jogait és azok érvényesítésének lehetőségeit, a szociális- és gyermekvédelmi ellátás rendszerét, a családokat, gyermekeket, gondozottakat veszélyeztető tényezőket, helyzeteket, azok rizikótényezőit, valamint az adott helyzetnek megfelelő teendőket, a jelzőrendszer tagjaként ellátandó feladatokat.
 • Ismeri és értelmezi az interkulturális együttéléshez kapcsolódó személyes, csoportos megközelítés nehézségeit, az interkulturális konfliktusok alapjait.
 • Ismeri a védőoltási tevékenységre vonatkozó hazai gyakorlati feladatokat, továbbá az oltásokkal kapcsolatos általános és specifikus indikációkat, kontra indikációkat, az oltóanyagok beszerzésére, tárolására, felhasználására, az oltási nyilvántartásokra, jelentésekre vonatkozó kötelezettségeket, szakmai ismereteket, előírásokat illetve ajánlásokat.
 • Ismeri szakterületének szakmai irányelveit és protokolljait, módszertani leveleit, jogszabályait, nemzetközi standardjait, alapvető paradigmáit és koncepcióit.
 • Ismeri szakterületének dokumentációit, azok előállításának, kezelésének szabályait, adatszolgáltatási kötelezettségeinek formáit és módját, valamint ismeri a szakterületével összefüggő információs és kommunikációs rendszereket.
 • Ismeri a népegészségügyi szolgáltatások, kiemelten a szűrővizsgálatok rendszerét és tudományos alapjait.

 

b) képességei

 • Képes az egyén, a család és a közösség szükségleteire alapozottan a védőnői gondozási célok megfogalmazására, megállapítására, gondozási terv készítésére, a folyamatos gondozás végrehajtására.
 • Képes a 0-18 év közötti korosztály életkorhoz kötött szűrővizsgálatainak szervezésére, a védőnői kompetenciába tartozó (jogszabályban előírt) feladatok végrehajtására, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésére, népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzésére.
 • Képes a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, az anyaságra, szülői szerepre való felkészülés támogatására, valamint szülői csoportok szervezésére, támogatására.
 • Képes a várandós anyák (jogszabályban rögzített) célzott individuális, folyamatos gondozására, védőnői kompetenciába tartozó vizsgálatok és feladatok elvégzésére.
 • Képes a gyermekágyas nők ápolására, gondozására, az aktuális állapotuknak és szükségletüknek megfelelő ellenőrző vizsgálatok elvégzésére, kompetencia körén belül.
 • Képes az újszülött újraélesztésére.
 • Képes az adott korosztály fejlődésének nyomon követésére, az eltérő fejlettségi szintből adódó problémák észlelésére, azonosítására és kompetencia határain belül intézkedések meghozatalára.
 • Képes a különleges védőnői ellátást igénylő (koraszülött, kissúlyú, krónikus beteg, fogyatékkal élő, magatartási zavarral küzdő, tanulásban akadályozott, az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, a hátrányos és veszélyeztetett, eltérő fejlődésű) gyermekek azonosított és értékelt szükségleteiből kiinduló, reális gondozási célok meghatározására, a védőnői gondozás megvalósítására.
 • Képes a káros szokások és szenvedélyek megelőzésében, leszokásában segítségnyújtásra, szükség esetén szakemberhez való irányításra.
 • Képes a szoptatás és az anyatejes táplálás figyelemmel kísérésére, az anyatejes táplálásra való ösztönzésre, a szoptatás módszereinek tanítására, szoptatási problémák esetén segítségnyújtásra.
 • Képes az egészséges táplálkozás irányelveinek hiteles közvetítésére, a leggyakoribb gyermek és felnőttkori betegségek étrendi kezelési alapelveinek átadására, betartásának segítésére a saját kompetencia határainak megfelelően.
 • Képes a családokhoz, gyermekekhez és az egészségügyi ellátáshoz kötődő jogokról, az ezekhez kapcsolódó kötelességek megjelölésével tájékoztatást adni, valamint a családokat megillető szociális ellátásokról információt nyújtani.
 • Saját szakterületén belül képes az interkulturális háttértényezők felderítésére, a kulturális különbségekből adódó működések egymástól való elkülönítésére.
 • Képes a védőoltásokkal kapcsolatos (jogszabályban, módszertani levélben rögzített) szervezési, nyilvántartási, jelentési feladatok ellátására.
 • Képes saját szakterületének megfelelően a gyermekeket, gondozottakat veszélyeztető tényezők és azok rizikófaktorainak azonosítására.
 • Képes eleget tenni jelzési kötelezettségének, továbbá kompetenciájának megfelelően önállóan vagy team-munkában a veszélyeztető tényezők elhárítására, abban való közreműködésre.
 • Képes szakmai tudásának hatékony alkalmazására, a szakmai irányelvek, protokollok, jogszabályok, módszertani levelek betartására, valamint a tudományosan megalapozott, szakmájában általánosan elfogadott paradigmák közvetítésére és átadására.
 • Képes a szakterületén elvárt dokumentáció pontos vezetésére, megfelelő minőségű adatok szolgáltatására, továbbá a szakterületén alkalmazott informatikai programok használatára.
 • Képes a szűrővizsgálatok rendszerének átlátására, értelmezésére, egyének és közösségek szűrővizsgálatokkal kapcsolatos tájékoztatására.

 

c) attitűdje

 • Védőnői munkája minőségelvű.
 • Törekszik az egyéni élettörténetekre és megküzdési stratégiákra támaszkodó, adaptív, individuális, célzott gondozás megvalósítására.
 • Törekszik a gondozott érzés- és gondolatvilágába belehelyezkedni tudó, empatikus hozzáállásra.
 • Nyitott a folyamatos önreflexióra és önismeret-fejlesztésre.
 • Társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással rendelkezik.
 • Nyitott az interperszonális kapcsolatok kialakítására, a csoportos munkába való beilleszkedésre, illetve annak megszervezésére.
 • Elkötelezett a státusz- és kompetenciabeli különbségek megfelelő módon való kezelésére és kompetenciahatárainak betartására.
 • Törekszik az önszabályozás keretében a hivatás szabályai ellen vétők figyelmeztetésére.
 • A gondolkodása partnerközpontú, elfogadja az együttműködés fontosságát.
 • Emberközpontú, gyermekközpontú szemlélete lehetővé teszi, hogy az adott életszakaszhoz kötődő adekvát megoldásokat megtalálja.
 • Elfogadó attitűddel alkalmazkodik a gondozottak igényeihez, az aktuális körülményekhez és helyzetekhez.
 • Önmaga is elkötelezett az egészség védelme, az egészségtudatos magatartás kialakítása iránt.
 • Egészséges önbizalom, becsvágy, az önmegvalósítás igénye jellemzi, folyamatosan törekszik arra, hogy személyiségében és hivatásában is fejlődjön.
 • Fogékony az egészség megőrzésével kapcsolatos új ismeretek befogadására.
 • Elkötelezett az anyatejes táplálás támogatására.
 • Szociális és interkulturális érzékenység, előítélet nélküli attitűd jellemzi.
 • Az interkulturális háttér, attitűd és identitást meghatározó szerepét az ellátás megvalósításában figyelembe veszi.
 • A védőoltások betegségek megelőzésében betöltött szerepének kedvező megítélése.
 • Az interkulturális háttér, attitűd és identitást meghatározó szerepét az ellátás megvalósításában figyelembe veszi.

 

d) autonómiája és felelőssége

 • Védőnői munkáját hivatásszerűen, az etikai normák betartásával, autonóm módon végzi.
 • Társadalmi érzékenységen alapuló közösségi felelősségérzettel és önálló feladatvállalási igénnyel rendelkezik.
 • Felelősséggel használja a védőnői munka során alkalmazható eljárásokat és módszereket, gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket.
 • Szakmai ismereteire alapozva, a problémahelyzetet strukturálja, és a gondozási folyamat során felmerülő veszélyeztető tényezőket önállóan elhárítja.
 • Felelősséget vállal a rábízottakért, akár egyes személyekről, akár csoportokról van szó.
 • Tetteiért, megnyilatkozásaiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vagy team tagjaként beteg-edukációt végez.
 • Tudatossá válik a másság elfogadása. Felelősséggel végzi az eltérő szocializációs hátterű gondozottak ellátását.
 • Társszakmák munkatársaival csapatmunkában való részvételre képes.
 • Megfelelő és egységes színvonalú védőnői ellátáshoz való hozzáférést biztosít, az ellátás akadályait igyekszik elhárítani.
 • Megfelelő, szakmailag megalapozott tájékoztatással lehetővé teszi, hogy a gondozott dönthessen, annak kompetenciáit erősíti.
 • Szakmai ismereteit tudományosan megbízható forrásból szerzi, tudományos bizonyítékok figyelembevételére képes. Szakmai kutatások elősegítését kötelességének érzi.
 • Az egészségügyi erőforrások felhasználásánál törekszik a párhuzamosság elkerülésére, a felesleges kiadások megszüntetésére.
 • Felelőssége kiterjed a szakmai tevékenysége közben felmerülő érdekkonfliktusok felismerésére és elhárítására.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Email: felveteli@sze.hu

Telefonszám:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!