Emberi erőforrás tanácsadó MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Emberi erőforrás tanácsadó

támogatott

4

M

N

K

Emberi erőforrás tanácsadó

330 000 Ft

4

M

L

A

Emberi erőforrás tanácsadó

támogatott

4

M

L

K

Emberi erőforrás tanácsadó

330 000 Ft

4

 

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei:

az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai


Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 30 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

 • bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika)
 • felnőttképzési ismeretek 
 • kommunikációtudomány
 • kommunikációfejlesztés
 • informatika, könyvtárismeret
 • társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia)
 • gazdasági és jogi ismeretek

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

„Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.

 

A mesterképzési szak képzési célja:

 A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre. Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadási tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzés szakmai jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: Összesen 100 kredit, amelyekből:

 • általános kompetenciákat fejlesztő, a képzést alapozó ismeretek (bölcsészettudomány, neveléstudomány, társadalomtudomány, informatika, kommunikáció, kutatásmódszertan) 15-20 kredit;
 • pszichológiai ismeretek 15-20 kredit;
 • menedzsmentismeretek 15-20 kredit;
 • társadalmi ismeretek 15-20 kredit;
 • tanácsadási ismeretek 15-20 kredit;
 • közgazdasági ismeretek 5-10 kredit;
 • felnőttképzési ismeretek 5-10 kredit.


Idegennyelvi követelmény:

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.

Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények:

A szakmai gyakorlat általános szakmai gyakorlatot (30 óra), intenzív terepgyakorlatot (110 óra) és további intézményen kívüli gyakorlatot (30 óra) foglal magába. A teljes gyakorlat kreditértéke a képzésen belül 13 kredit.