Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

Az E-felvételi felületén látható felvételi pontszámok még nem véglegesek, az intézményi többletpontok rögzítése folyamatban van.

Email: felveteli@sze.hu

Telefon: +36 70 646 3106 ;  +36 70 646 3108

Időpontfoglalás tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!

Gyermekkultúra MA

APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGIAI, HUMÁN- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR – AK

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség (félév) Képzési idő
M N A Gyermekkultúra  támogatott 4
M N K Gyermekkultúra  350 000 Ft 4
M L A Gyermekkultúra  támogatott 4
M L K Gyermekkultúra  350 000 Ft 4

Képzési szint – M – mesterképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)


Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma az alapképzésben szerzett 50 kredit a neveléstudomány, a társadalomtudomány, a kultúraelmélet (a gyermekkultúra értelmezési keretei, helye az esztétikai, művészetpszichológiai, kulturális antropológiai elméletek rendszerében) területeiről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési Kérelem


A szakmáról

A gyermekkultúra mesterszakot elvégzett pedagógus komplex ismeretekkel rendelkezik a neveléstudomány, pszichológia, társadalomtudomány, a kultúraelméletet, illetve a gyermekkultúra közvetítésének területein. Átfogóan alkalmazza és kutatja a kultúra és a nevelés összefüggő rendszerét a nevelési, a tanulási folyamatok tekintetében. Képes a képzés során megszerzett eszköztárát az érzelmi nevelés, élményalapú gyermeki tanulás folyamatainak szolgálatába állítani. Azoknak a pedagógusoknak ajánljuk, akik módszertani megújulásra vágynak, bővíteni szeretnék élményalapú pedagógiai eszköztárukat, továbbá akik korszerű, friss, integratív szemlélettel kívánják nevelői-oktatói munkájukat végezni.


A képzésről

A gyermekkultúra mesterképzés célja a személyiség és a közösség épülését szolgáló kulturális tevékenységek tervezésére és megvalósítására való felkészülés, a gyermeki személyiség fejlődésének a kultúra komplex eszközrendszerével való segítése.

A mesterszakot elvégzett szakember erősíti a gyermeki személyiség kulturális-nemzeti identitását, az értékek befogadására és az alkotásra való nyitottság fejlesztésével. Kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőség érvényesítésére, amire a kulturális érzékenység fejlesztése, az alkotásban való sikeresség transzfer-hatása ad alkalmat, illetve megalapozza a tehetség felismerését és támogatását. A nevelési környezet valamennyi szereplőjével együttműködve támogatja a gyermekek fejlődését a kultúra értékeinek tevékeny elsajátítása során.


Elhelyezkedés

A gyermekkultúra mesterszakon végzett szakember tevékenységének jellemző színterei a koragyermekkori nevelés intézményei, például a bölcsődék, óvodák, általános iskolák. Ezen felül a gyermekkultúra művelésének egyéb helyszínei, például múzeumok, gyermekszínházak, közösségi művelődési terek és az ezek fejlesztésére irányuló kutatóműhelyek. 

Feladatkörébe tartozhat a helyi társadalmi sajátosságoknak, hagyományoknak, a gyermekintézmények nevelési céljainak megfelelő kulturális programok tervezése, koordinálása, megvalósítása, intézményük nevelési gyakorlatának megújítása.

A gyermekkultúra mesterszakon végzettek a munkájukat megalapozó és fejlesztő kutatások kibővítésével sort keríthetnek elmélyült tudományos tevékenység, doktori tanulmányok folytatására.


Kimeneti követelmények

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató

Szakmai gyakorlat: 

  • A szakmai gyakorlat a köznevelés, a közművelődés, a gyermekkultúra intézményeiben, különböző színterein végzett terepmunka, a két specializációnak megfelelően, vezetőpedagógus irányítása mellett folytatott egyéni szakmai gyakorlat, melynek időtartama legalább 60 óra, 10 kredit.