Karmester MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

A

Karmester [fúvós zenekari karnagy]

támogatott

4

M

N

K

Karmester [fúvós zenekari karnagy]

950 000 Ft

4

Az alkalmassági vizsga változatlan időpontban kerül megtartásra: 2021. június 15. – július 02.

A képzésről:

A képzés célja olyan fúvóskarnagyok képzése, akik megfelelő zenei képzés birtokában képesek a magyar és egyetemes zenei kultúra - ezen belül elsősorban a fúvószenekari kultúra - szolgálatára és terjesztésére. Tájékozottak a fúvóskari művészet repertoárjában, ennek gyakorlati alkalmazási módozataiban. A zenekari művészet különböző ágazatainak ismeretében képesek új együttesek létrehozására és különböző típusú zenekarok irányítására.
Kiművelt elméleti és hangszeres képességeiket egyéni jelleggel alkalmazzák a fúvószenekari művészet területén, a zenei élet különböző intézményeiben kezdeményező szerepet töltenek be. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

 1. A jelentkezők teljesítményét a klasszikus főtárgy vizsgán, az írásbeli vizsgán (elméleti jártasság felmérése) és a felvételi beszélgetésen (pályaorientációs beszélgetés) nyújtottak alapján állapítják meg. Az azonos tanári szakképzettségre jelentkezők mindegyike azonos személyi összetételű vizsgabizottság előtt teljesíti a felvételi vizsgakövetelményeket. Az Intézmény azon alapképzést végző hallgatóinak, akik az Intézményben a felvételi évében záróvizsgáznak, külön felvételi vizsgát kell tenniük.
 2. A tanári [4 félév [zenetanár [magánénektanár]]]   mesterképzési szakra jelentkezőknek gégeszakorvosi véleményt kell a felsőoktatási felvételi jelentkezéshez csatolniuk, mint a felvétel feltétele (csatolt dokumentum: fül-orr-gégészeti igazolás).
 3. Az Intézmény a mesterképzési szakok esetén az oklevél minősítése alapján is számol pontot a főtárgy vizsga és az írásbeli vizsga mellett. Amennyiben az eredeti oklevél nem tartalmazza a minősítést, akkor a felvi.hu oldalon a Kérvénytárból kell letölteni az ”Igazolást az oklevél minősítéséről vagy a záróvizsga eredményéről a felvételi eljáráshoz” elnevezésű formanyomtatványt. Kitöltés után a dokumentumot fel kell tölteni az E-felvételi rendszerébe.
 4. A gyakorlati vizsgák részletes követelményeiről és a felvételi pontozás sajátosságairól a jelentkezők a képzés tanulmányi előadójától kaphatnak felvilágosítást. (9025 Győr, Kossuth u. 5., tel.: (96) 329–735, e-mail: struhar@sze.hu)

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 18/ 2016. (VIII.5.) EMMI rendelet alapján:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránya, továbbá a fúvószenekari karnagy szakirány esetében az előadó-művészet alapképzési szak klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütőhangszerek szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelmélet- szolfézstanár, karvezetés, fúvószenekari karnagy és a hangszertanár, kamaraművész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszer) szakok.

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe az alábbi szakok:

 1. az előadó-művészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya.
 2. a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A belépés minimális feltételei a fent meghatározott szakok esetén:

minimális kreditek száma, melyből a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 20 kredittel rendelkezzen:

 • a zeneművészet elméleti, történeti háttere 30 kredit,
 • karmesteri előadó-művészet vagy annak kapcsolódó specifikus elméleti ismeretek 10 kredit.

A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.


1. karmester [fúvószenekari karnagy] főtárgyi (vezénylés) felvételi anyag:

1. Lapról olvasás: Vezénylési készség bemutatása korrepetitor segítségével megszólaltatott művekkel. (A vezénylendő mű kottáját a jelölt a vizsgán kapja kézhez, a bizottság rövid felkészülési időt biztosít.)

2. Előre kiadott vezénylendő anyag:

 • Hidas Frigyes: Fantázia és Fúga I. tétel
 • Gustav Holst: II. F-Dúr Szvit III. tétel
 • Alfred Reed: A Little Concert Suite II. tétel
 • Bogár István: Hellas – Görög szvit III. tétel

 

2. elméleti jártasság felmérése:

 

a./ szolfézs, zeneelmélet:

1. A barokk, a bécsi klasszikus és a romantikus zene harmónia- és formavilága ismeretének mérése, kétszólamú barokk vagy klasszikus zeneműrészlet lejegyzése diktálás után. 

2. Barokk vagy klasszikus mű egy szólamának lapról éneklése.

3. Összhangzattani ismeretek felmérése diktálás után.

4. A hallgató hangszerelési képességeinek felmérése (hangszerelés 8-10 ütemes előre megadott partitúra sorrend alapján)

 

b./ zeneirodalom: általános zeneirodalmi tájékozottság és a fúvószenekari irodalomban való tájékozottság  mérése az alapképzésben elsajátított zeneirodalmi tananyag alapján (írásbeli zeneirodalmi teszt).

 

c./ zongora: három különböző stílusú – a felvételiző korábbi zongora tanulmányi szintjének megfelelő nehézségű – mű előadása kotta nélkül.

(Barokk, klasszikus szonátaformájú tétel, romantikus, vagy XX-XXI. századi vagy kortárs szerző darabjaiból kiválasztva).

klasszikus hangszerművész [fuvola] (Nappali)

klasszikus fuvolaművész mesterképzés főtárgyi felvételi anyag:

 • két tétel (lassú-gyors) az alábbi művek valamelyikéből:
  Bach: e-moll, E-dúr, A-dúr vagy h-moll szonáta, a-moll vagy c-moll partita; 
  lehet továbbá orgona triószonáta vagy valamely hegedű-zongora szonáta ill. gambaszonáta átirata is;  C. Ph. E. Bach: a-moll szólószonáta
 • két tétel (lassú-gyors) valamelyik Mozart-fuvolaversenyből
 • szabadon választott 19. vagy 20. sz-i zongorakíséretes előadási darab (min. 8 perc hosszúságú)
 • 1930 után íródott szóló mű (min. 4 perc)

Legalább 1 mű kotta nélkül játszandó!

 

írásbeli vizsga

Elméleti jártasság felmérése:

Basszusharmonizálás: kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés: egy, az alapképzés során gyakran előforduló formatípus (pl. szonáta-, rondó-, triós forma) átfogó, nem részletes formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt: 
a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.
b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

Kapcsolat

Képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatban:

+36 96 613 610
+36 70 646 3106
+36 70 646 3108

Email: felveteli@sze.hu

Időpontfoglalás felvételi tanácsadásra


Szakirányú továbbképzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatban keresse az adott képzés leírásában található kapcsolattartót vagy a Felnőttképzési Központot!