Karmester MA

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

M

N

A

Karmester [fúvós zenekari karnagy]

támogatott

4

M

N

K

Karmester [fúvós zenekari karnagy]

920 000 Ft

4

Főtárgy gyakorlati vizsga: 2020. június - július

Írásbeli vizsga: 2020. június - július

A képzésről:

A képzés célja olyan fúvóskarnagyok képzése, akik megfelelő zenei képzés birtokában képesek a magyar és egyetemes zenei kultúra - ezen belül elsősorban a fúvószenekari kultúra - szolgálatára és terjesztésére. Tájékozottak a fúvóskari művészet repertoárjában, ennek gyakorlati alkalmazási módozataiban. A zenekari művészet különböző ágazatainak ismeretében képesek új együttesek létrehozására és különböző típusú zenekarok irányítására.
Kiművelt elméleti és hangszeres képességeiket egyéni jelleggel alkalmazzák a fúvószenekari művészet területén, a zenei élet különböző intézményeiben kezdeményező szerepet töltenek be. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

 1. A jelentkezők teljesítményét a klasszikus főtárgy vizsgán, az írásbeli vizsgán (elméleti jártasság felmérése) és a felvételi beszélgetésen (pályaorientációs beszélgetés) nyújtottak alapján állapítják meg. Az azonos tanári szakképzettségre jelentkezők mindegyike azonos személyi összetételű vizsgabizottság előtt teljesíti a felvételi vizsgakövetelményeket. Az Intézmény azon alapképzést végző hallgatóinak, akik az Intézményben a felvételi évében záróvizsgáznak, külön felvételi vizsgát kell tenniük.
 2. A tanári [4 félév [zenetanár [magánénektanár]]]   mesterképzési szakra jelentkezőknek gégeszakorvosi véleményt kell a felsőoktatási felvételi jelentkezéshez csatolniuk, mint a felvétel feltétele (csatolt dokumentum: fül-orr-gégészeti igazolás).
 3. Az Intézmény a mesterképzési szakok esetén az oklevél minősítése alapján is számol pontot a főtárgy vizsga és az írásbeli vizsga mellett. Amennyiben az eredeti oklevél nem tartalmazza a minősítést, akkor a felvi.hu oldalon a Kérvénytárból kell letölteni az ”Igazolást az oklevél minősítéséről vagy a záróvizsga eredményéről a felvételi eljáráshoz” elnevezésű formanyomtatványt. Kitöltés után a dokumentumot fel kell tölteni az E-felvételi rendszerébe.
 4. A gyakorlati vizsgák részletes követelményeiről és a felvételi pontozás sajátosságairól a jelentkezők a képzés tanulmányi előadójától kaphatnak felvilágosítást. (9025 Győr, Kossuth u. 5., tel.: (96) 329–735, e-mail: struhar@sze.hu)
 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránya, továbbá a fúvószenekari karnagy szakirány esetében az előadóművészet alapképzési szak klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütőhangszerek szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés, fúvószenekari karnagy és a hangszertanár, kamaraművész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszer) szakok

 

1. karmester [fúvószenekari karnagy] főtárgyi (vezénylés) felvételi anyag:

1. Lapról olvasás: Vezénylési készség bemutatása korrepetitor segítségével megszólaltatott művekkel. (A vezénylendő mű kottáját a jelölt a vizsgán kapja kézhez, a bizottság rövid felkészülési időt biztosít.)

2. Előre kiadott vezénylendő anyag:

 • Hidas Frigyes: Fantázia és Fúga I. tétel
 • Gustav Holst: II. F-Dúr Szvit III. tétel
 • Alfred Reed: A Little Concert Suite II. tétel
 • Bogár István: Hellas – Görög szvit III. tétel

 

2. elméleti jártasság felmérése:

 

a./ szolfézs, zeneelmélet:

1. A barokk, a bécsi klasszikus és a romantikus zene harmónia- és formavilága ismeretének mérése, kétszólamú barokk vagy klasszikus zeneműrészlet lejegyzése diktálás után. 

2. Barokk vagy klasszikus mű egy szólamának lapról éneklése.

3. Összhangzattani ismeretek felmérése diktálás után.

4. A hallgató hangszerelési képességeinek felmérése (hangszerelés 8-10 ütemes előre megadott partitúra sorrend alapján)

 

b./ zeneirodalom: általános zeneirodalmi tájékozottság és a fúvószenekari irodalomban való tájékozottság  mérése az alapképzésben elsajátított zeneirodalmi tananyag alapján (írásbeli zeneirodalmi teszt).

 

c./ zongora: három különböző stílusú – a felvételiző korábbi zongora tanulmányi szintjének megfelelő nehézségű – mű előadása kotta nélkül.

(Barokk, klasszikus szonátaformájú tétel, romantikus, vagy XX-XXI. századi vagy kortárs szerző darabjaiból kiválasztva).

klasszikus hangszerművész [fuvola] (Nappali)

klasszikus fuvolaművész mesterképzés főtárgyi felvételi anyag:

 • két tétel (lassú-gyors) az alábbi művek valamelyikéből:
  Bach: e-moll, E-dúr, A-dúr vagy h-moll szonáta, a-moll vagy c-moll partita; 
  lehet továbbá orgona triószonáta vagy valamely hegedű-zongora szonáta ill. gambaszonáta átirata is;  C. Ph. E. Bach: a-moll szólószonáta
 • két tétel (lassú-gyors) valamelyik Mozart-fuvolaversenyből
 • szabadon választott 19. vagy 20. sz-i zongorakíséretes előadási darab (min. 8 perc hosszúságú)
 • 1930 után íródott szóló mű (min. 4 perc)

Legalább 1 mű kotta nélkül játszandó!

 

írásbeli vizsga

Elméleti jártasság felmérése:

Basszusharmonizálás: kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés: egy, az alapképzés során gyakran előforduló formatípus (pl. szonáta-, rondó-, triós forma) átfogó, nem részletes formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt: 
a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.
b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.