Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

M

N

A

Környezetgazdálkodási agármérnöki

támogatott

4

M

N

K

Környezetgazdálkodási agármérnöki

470 000 Ft

4

M

L

A

Környezetgazdálkodási agármérnöki

támogatott

4

M

L

K

Környezetgazdálkodási agármérnöki

470 000 Ft

4

 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, az élelmiszermérnöki alapképzési szak

Ha más szakon szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele legalább 84 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • természettudományos és -mérnöki ismeretek (15 kredit)
  • mezőgazdasági, agrár-gazdasági és humán ismeretek (15 kredit)
  • szakmai ismeretek (agrár-környezetgazdálkodási, környezet és természetvédelmi, környezetfejlesztési ismeretek) (30 kredit)

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Kreditelismerési kérelem” nyomtatvány a felveteli.sze.hu oldalról tölthető le.


A képzésről
Olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett ter- mészettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a me- zőgazdaság és a környezet széles értelmű kapcsolatrendszerének figyelem- bevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói munkakörök betöltésére, vala- mint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.


Továbbtanulás
Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Doktori Iskolájában.


Elhelyezkedés
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: önálló, környezetszemléle- tű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására, fejlesztésére, agrár és környezetvédelmi szakigazgatási alap- és irányítói feladatok ellátására, megfelelő gyakorlat megszerzése után a regionális és határokon átnyúló agrár és környezeti konfliktusok kezelésére, megoldási ja- vaslatok kidolgozására és kivitelezésre, agro-ökológiai potenciál különböző léptékű felmérésére és fenntartható kezelésére a térségi, települési és birtok szintű tervezési folyamatokban, természetes biológiai alapú környezetvédel- mi technológiák tervezésére,fejlesztésére, kivitelezésére és ellenőrzésére, vállalatok környezetirányítási rendszerének tervezésére, települési környezet- gazdálkodási, hulladékgazdálkodási feladatok tervezésére, irányítására, az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok térségi, települési és birtok szintű adaptációjára, tervezésére, valamint szaktanácsadásra, ellenőrzésre.


Nyelvvizsgakövetelmény

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2016/17/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára (SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)).

Az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből egy középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) EMMI rendeletben (KKK) meghatározott.