Közlekedésmérnöki MSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Közlekedésmérnöki

támogatott

4

M

N

K

Közlekedésmérnöki

 

4

M

L

A

Közlekedésmérnöki

támogatott

4

M

L

K

Közlekedésmérnöki

 

4

Csak keresztfélévben indul!

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: közlekedésmérnöki alapképzési szak.

Ha más szakon, vagy NEM a bolognai rendszerben szerezted diplomádat, előzetes kreditelismerésre lesz szükséged. A mesterképzésben való részvétel feltétele 70 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből:

  • természettudományi ismeretek (matematika, kémia és anyagismeret, mechanika, hő- és áramlástan, elektrotechnika) (20 kredit)
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) (10 kredit)
  • szakspecifikus ismeretek (járművek felépítése, elemei és működése, közlekedési ismeretek, technológiák, infrastruktúra, gazdaságtan, informatika, járműirányítás) (40 kredit)

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


A képzésről

A mesterszak az alapszakon elsajátított ismeretekre alapozva bővíti az elméleti ismereteket, felkészít a vezetői feladatok ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is. A BSc szakhoz képest mélyebb műszaki ismereteket ad, több informatikát tartalmaz, a korszerű közlekedéstervezési módszerek részletesebb megismerését és begyakorlását teszi lehetővé.


Elhelyezkedés

Lehetséges munkaadók: a közlekedés fejlesztésével foglalkozó kutatóhelyek, tervezőirodák, vasúti, személyszállítási és városi közlekedési vállalatok, valamint egyéb, közlekedési feladatokkal rendelkező hatóságok és szervezetek. Jellemző pozíciók: fejlesztő, tervező, operatív és vezetői irányító mérnöki munkakörök.


Nyelvvizsga

A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)